Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noPhila Duma, umfundi wezindaba kwiVuma FM, umbhali wencwadi esihloko sithi Morning After Dark nomphathi wenkampani yokuthwebula izithombe iPeezy Images

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngingathi yebo futhi cha. Kwakuncika ekutheni ngangiyidingela ini imali. UMama wayecophelela kakhulu kwezezimali futhi ubehlale esifundisa kusukela sisebancane ukwenza imali ngoba ngaleyo ndlela sasizokwazi ukuphatha kahle lelo (senti) nalelo senti. 

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi ibhange?

Ngo-2013 ngenkathi ngisenza izifundo zami zobuntatheli kwafika abaseStandard Bank esikoleni bezonxusa izitshudeni ukuthi zifake izicelo zokuvula ama-akhawunti ebhange labo, angibange ngisasala nami.

Uma ukhumbula ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo futhi yini owayifunda ngemali?

Ngangingayihloniphi imali ngendlela esengiyihlonipha ngayo manje. Ngicabanga ukuthi ukwenzelwa yonke into ekhaya kwangenza ngakweya ukulondoloza imali. Kwathi kuya ngokuya ngikhula ngaqala ngayisebenzisa kakhulu ezidingweni zasekhaya uma kwenzeka uMama kukhona ashoda ngakho.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqala ngo-2013 ngivolontiya kodwa ngo-2014 yilapho engaqala khona ukuholelwa umsebenzi engangiwenza. Ngangihola uR1 500 ngenyanga. 

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Wafika esikhathini lapho singenakudla khona ekhaya, ngawusebenzisa wonke ekuthengeni (ukudla).

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Kuningana kona kodwa ngingathi okuhamba phambili wukuthenga izinsizakusebenza zokukhulisa iPeezy Images, inkampani yami yokuthwebula izithombe. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Alikho elibambekayo engingalibalula ngaphandle kokusebenzisa imali eningi ekudleni. Ngikuthanda kakhulu ukudla futhi angibe ngisacabangisisa uma ngifuna ukuzijabulisa ngokudla okumnandi, kungakhathalekile ukuthi imali ekhona ingakanani.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha. Nginomqondo oziqaphela kakhulu izinto ezifana nalezo. Angizethembi nje lezo zinto. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Ngihlale ngitshelwa ukuthi ngingaphoqi izinto. Uma zingaphezu kwamandla ami, kudingeka ngilinde ngize ngikwazi ukuzithenga ngaphandle kwengcindezi. Nokuthi ngigweme izikweletu ngayo yonke indlela engingakwazi ukuzigwema ngayo. Siphila esikhathini lapho sifuna khona ukuhambisana nako konke (okusesitayeleni), ekubeni kungekho mvuzo omuhle esiwuthola (ngako).

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingayitshala emabhizinisini ehlukene, ngibe ngibheka nezinye izindlela engingenza ngazo ukuze yande. Isigidi samarandi akusiyo imali enkulu kangako uma ubhekisisa.

Ungabaluleka uthini abanye abantu ngokuphatha imali?

Ukuthi bangedeleli lelo (senti) nalelo senti. Sisebenza emkhakheni okungenanzuzo etheni. Ziningi izinkoleloze eziyingxenye yokuba semkhakheni wezindaba. Abantu bazitshela nokuthi kusho ukuba wusaziwayo nemali. Loko akulona iqiniso. Ingcebo ingokwenzayo futhi incike kuwena. Uma unecebo futhi usebenzela kulona, kungakusebenzela loko.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page