UPhumlani ‘Big Pun’ Dube, umsakazi wakudala weVuma FM, iGagasi FM, uKhozi FM ne-East Coast, i-community relations officer yaMaZulu FC, i-fitness trainer nenxusa leMcCarthy VW Durban

Usemncane wawuphiwa imali?

Angikhumbuli kahle. Loko kusho ukuthi noma kungenzeka ukuthi ngangiphiwa kodwa kwakuyinto engajwayele ukwenzeka. Nokho abazali bami babengithengela yonke into engangiyidinga. Sasingaswele ekhaya. 

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi ibhange?

Noma ngingakhumbuli kahle kodwa ngicabanga ukuthi ngangineminyaka ewu-23, kodwa ngiyakhumbula ukuthi i-akhawunti yokuqala ngayivula eNBS.

Uma ukhumbula ebuncaneni, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngafunda ukuthi kubalulekile ukonga imali nokugwema izikweletu. 

Uqale nini ukusebenza futhi kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqala ukusebenza ngokugcwele ngo-2002. Ngicabanga ukuthi ngangihola ngaphezudlwana kukaR6 000.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga izingubo zokugqoka, ngasiza nasekhaya. 

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ngalungisa (ekhaya), ngakhokhela nabazali bami izikweletu. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuthenga izinto engingazidingi. 

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi imali iyongiwa, nokuthi kuhle ukuphila impilo engangamandla akho. 

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathenga impahla yokwakha, ngakhe. 

Ungabeluleka uthini abanye abakwezokuxhumana ngokuphatha imali?

Ungazifaki ngaphansi kwengcindezi yokujabulisa wonke umuntu. Yenza izinto ngendlela okholwa ngayo. Ungenzeli abantu futhi ungavumi ukuba yinto ehamba nomoya, evumela yonke into eshiwo ngabantu. Ungayibhubhudli imali sengathi uyayiqabuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page