UNksz uNtsiki Biyela, umsunguli we-Aslina Wines

Izithombe: Zithunyelwe

Waqala wathatha enye indlela ngaphambi kokubamba ebheke lapho ayephokophele khona. Umvubeli wewayini uxoxe noSLINDILE KHANYILE

MHLAWUMBE omunye umuntu wayengadikibala aphele nogqozi ukube wayebhekane nezingqinamba okudlule kuzo usomabhizinisi owenza ezibukwayo embonini yokuvubela nokudayisa iwayini.

Kodwa kuNksz uNtsiki Biyela, umsunguli we-Aslina Wines, kwasheshe kwembuleka ukuthi konke ayebhekene nako “yimfishimfishi edlulayo”, akangayivumela ukuthi imphazamise kwaphokophele kukona.

Ukungadideki kwalo somabhizinisi oseneminyaka ewu-17 ekule mboni sekumakhele igama, hhayi nje eNingizimu Afrika kuphela kodwa nasemazweni aphesheya, ikakhulukazi eMelika, eJapan naseNetherlands, nokuyilapho iwayini lakhe lithengwa kakhulu khona. I-Aslina Wines isingenisa naseCanada, eGhana, eSwatini naseTaiwan.

Ngokwezibalo, wu-85% we-Aslina Wines odayisa kwamanye amazwe bese kuthi u-15% udayisa eNingizimu Afrika.

UNksz uBiyela, odabuka eMahlabathini, KwaZulu-Natali, waqopha umlando ngokuba ngowesifazane omnyama wokuqala eNingizimu Afrika ukuba wumvubeli wewayini.

Nokho indlela okudingeke ayicabe ukuze afinyelele lapho ekhona njengamanje ibinameva futhi imagwincigwinci.

Emva kokuphothula umatikuletsheni, uNksz uBiyela wancenga uninakhulu, owamkhulisa, ukuthi amdedele ayosebenza ezindlini zabantu ukuze ezokwazi ukubalekelela ekhaya ngoba imali yokuqhubeka nokufunda yayingekho.

“Wayengafuni ugogo kodwa ngamncenga waze wavuma. Mina ngangazi ukuthi wumsebenzi engiwenzela ukuqala ukushintsha izinto,” kusho yena.  

Lapho ayeqashwe khona base bemthembisile ukuthi bazomfundisa kanti uzovele athole umfundaze wakwaSAA wokuyokwenza izifundo zokuvubela iwayini. 

Wabhalisa kanjalo-ke eStellenbosch University lapho aphothula khona iziqu zeBSc in Agriculture (Viticulture & Oenology).

“Ngaleso sikhathi izinto zamawayini ngangingazi ukuthi kukhulunywa ngani. Ngangicabanga ukuthi kukhulunywa ngama-cider oHunters noCrossbow… ngithi hheyi ngizokwenza bona. Ngikhumbula ngifika la eKapa ngisesebhasini. Ngiyabuka ngibona izihlahla ezimfishane ongazazi ukuthi ngezani kanti kwakuyizona zihlala zamagrebhisi,” kukhumbula uNksz uBiyela ehleka.  

Kwasa ngokunye zisuka nje ethi uyocoshacosha izinto ezincane zokudla wagcina ebuye nesinkwa kuphela ngoba yisona ayekhumbula ukuthi kambe sasibizwa ngani ngesiBhunu, okunye waphuma esitolo engakuphethe ngoba wayengakwazi ukukubiza. 

Kwathi mhla esefike nasenyuvesi waxakeka ebona ukuthi kukhona abelungu bodwa futhi bakhuluma isiBhunu njengoba ethi waphuma emtapweni wolwazi lapho babechazelwa khona ngokufanele bakulindele engazwanga lutho ngisho namahlaya ayeqhululwa akazwanga twa, wayebona ngabantu nje behleka.  

Kuthe ngisho eseqala ukubona abantu abamnyama kwafana nakhona esethola ukuthi kanti kukhona abantu abamnyama abangasikhulumi isiZulu. 

Mulalele echaza ukuthi wasizwa yini kuleso simo. 

Kuthe esafunda wabe eqala ethola isipiliyoni ezinkampanini zamawayini wabe eqala eqonda kahle ukuthi le mboni isebenza kanjani futhi eqala akha ubudlelwane nabantu – into athi iwukhiye ekukhuliseni ibhizinisi.

UNksz uBiyela uqale ukusebenza kule mboni ngokugcwele ngo-2004 emva kokuphothula iziqu zakhe njengoba eqashwe eStellekaya Wines. Uthi wayesekade anquma ukuthi ufisa ukusebenzela inkampani encane ukuze ezosebenza yonke indawo afunde yonke into ngomsebenzi, emasimini, enze iwayini, adayise futhi aqonde nokuphathwa kwebhizinisi.  

“Ngithe ngisasebenza eStellekaya ngaqinisekisa ukuthi ngithola ithuba lokuyovuna nakwamanye amazwe. Ngahamba ngayovuna  eFrance, e-Italy, eMelika nakhona ngayobuka indlela abenza ngayo iwayini. Ngaphinde ngamenywa nakulamazwe okuthiwa ngama-Great Wine Capitals ngiyomela iNtshonalanga Kapa eNew Zealand nase-Australia ngiyobona nakhona ukuthi benzenjani ngawabo amawayini.” 

Ngo-2011 uhlangane nomvubeli wamawayini waseMelika abahlanganyela naye ukwenza iwayini elilodwa. Kuthe ngo-2013 wathola ithuba lokuyosebenza e-France nokulandelwe yisimemo saseMelika ngo-2015 sokuyoqeqeshwa ngolwazi oluthe thuthu. 

Yilapho-ke okuthe uma esebuya eMelika wabe esenquma ukushiya umsebenzi waqala wazisebenza engenalutho olutheni ngaphandle kukaR40 000 okwakumele umthwale, uthwale ibhizinisi kanti wayenalo newayini elincane. Kodwa okwamsiza wukuthi lapho ayesebenza khona bamcela ukuthi akaqhubeke abasize kodwa eseyitoho. 

Yizwa exoxa nangokunye okumsizile. 

Iwayini lakhe liqanjwe ngoninakhulu u-Aslina, uMaSibiya ongasekho emhlabeni. Uthi nakuba uninakhulu engazange aliphuze leli eliqanjwe ngaye iwayini kodwa into emthokozisa kakhulu wukuthi wadlula emhlabeni eseke waliphuza iwayini elenziwe wuye.

“Salithela ezinkomishini saphuza nakuba wancoma yena kodwa ubuso babuxoxa enye indaba ngibona ukuthi akayizwa kahle le nto. Ugogo wayeziphuzela iJuba angithelele nami kancane ngihleli lapha emva kwakhe kanti umkhulu yena wayeyiziphuzela iMellowwood nobhiya,” kukhumbula yena.

E-Aslina baqashe abantu abathathu kanti kumanje uthi babheka owesine. Ezinhlotsheni ze-Aslina Wines kukhona i-Cabernet Sauvignon, i-Sauvignon Blanc, i-Chardonnay nokuthiwa uMsesane eliyingxube yezinhlobo zamawayini.

UNksz uBiyela nomkhiqizo aziqhenya ngawo we-Aslina Wines

UNksz uBiyela uthe kube lula ukukhulisa umsebenzi kwamanye amazwe ngoba khona akudingeki babe nengqalasizinda, okwabo wukulithumela nje iwayini bese abalithengayo kube yibona abathwala izindleko zokulikhangisa nokulidayisa.

Uthi usemkhulu umsebenzi okusamele wenziwe ngaphambi kokuthi kubonakale ushintsho olunqala embonini. Nokho uthe okunye kudinga bona abantu abamnyama uqobo.

“Ushintsho kumele luqale (kithina). Sibuye sizibukele phansi izinto zethu. Imboni yewayini ayilula futhi uma ufika awuzikuyibona imali kanti uma ubheke imali kuphela uzosheshe ukhathale. Kumele into ekuvusayo ekuseni ibe ngaphezu kokufuna imali. Mina ngivuswa wukufuna ukusiza abantu, ukusiza abantu akupheli ngoba kuthatha isikhathi.” 

Amawayini ase-Aslina abiza phakathi kukaR125 noR225 ibhodlela. Uthi osekuyisifiso sabo wukuthi babe nekhaya labo ngoba njengamanje indawo abasebenzela kuyona bayiqashile.  

Okunye ngaye: 

  • Uphumula ngokuqwala izintaba nokuhlala nabangani;
  • Ukhonze yonke inhlobo yomculo ngaphandle kwalona onezinsimbi kakhulu; 
  • Ukudla akuthandayo ngamadombolo nenkukhu; 
  • Izincwadi ezimbili ezibe nomphumela omkhulu empilweni yakhe ngekaMarianne Willamson i-A return to Love: Reflections on the Principles of a Course in Miracles nekaRobin Sharma i-The Leader Who Had No Title.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page