UNgqongqoshe omusha womNyango wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana

Izithombe: wuGoogle

Lukhulu lubhekwe kuGodongwana onconywa wongoti ngokuba namava nesisoka. USLINDILE KHANYILE uyabika

UNGQONGQOSHE omusha womNyango wezeziMali unawo wonke amava adingekayo kumuntu ophethe lesi sikhundla. Uyaziqonda izimiso zomnotho kanjalo nemigomo yenhlangano ebusayo i-ANC.Kuphela nje osekuzocacisa ukuthi uyaphumelela yini wukuthi izomeseka yini inhlangano yakhe ezinqumweni azithathayo nokuthi unomgogodla kangakanani. 

Basho nje ongoti bezomnotho ngokuqokwa kukaMnu u-Enoch Godongwana, osanda kuthatha izintambo kuMnu uTito Mboweni.

Usomnotho ozimele uSolwazi uBonke Dumisa uthe uGodongwana ubevele esebenzisana noMboweni futhi wenze umsebenzi oncomekayo ewusihlalo weDevelopment Bank of Southern Africa.

USolwazi uBonke Dumisa, usomnotho nomhlaziyi wezomnotho

“Okunye uneziqu ze-Master’s kwezomnotho. Ngicabanga ukuthi uzokwazi ukuwenza kahle umsebenzi futhi uma umzwile lokhu okuncane asekushilo ngesiphakamiso sokuthi kube nesibonelelo sabangasebenzi, i-basic income grant.

“Ube nesisoka yena kodwa (ngihlale) ngisho ukuthi kuyinkinga uma abantu bezocabanga ukuthi kufanele bathembele kuhulumeni ngayo yonke into, bathole imali abangayisebenzelanga. Awulungisi uma wenze njalo. Into edingakalayo wukuguqula ezemfundo; isikhathi sokufundisa izingane ukudweba amaqhwagi sesadlula.”

UGodongwana uqokwe ngesonto eledlule ngenkathi uMengameli uCyril Ramaphosa ememezela izinguquko kwiKhabhinethi. EmNyangweni wezeziMali ushintsho lwenzeke ngoba uMboweni esulile kulesi sikhundla.

Olunye ushintsho lwenzeke emNyangweni wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane lapho kuqokwe khona uNkk uStella Ndabeni-Abrahams kwathi uMnu uSdumo Dlamini wabekwa njengephini lakhe.

UNgqongqoshe wokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane uNkk uStella Ndabeni-Abrahams

Abeseka ukwethulwa kwesibonelelo sabangasebenzi bathi singasiza enkingeni yokuntuleka kwemisebenzi, ikakhulukazi entsheni kanjalo nokunciphisa ububha.

UGodongwana ucashunwe kwiSunday Times ethi into edingeka ukuxazulula ukuntuleka kwemisebenzi entsheni wukuthi kuthuthukiswe amakhono ayo, hhayi ukukhuthaza ukuthi ithembele kuhulumeni.

Usomnotho we-Efficient Group uMnu uDawie Roodt uvumelane noDumisa. Uthe uGodongwana umfanele lo msebenzi futhi babheke ukuthi enze umsebenzi omuhle.  

“Uzocishe afane noMboweni kodwa mhlawumbe yena uzongafohli. Inselelo enkulu kuzoba wukwenza abalingani bakhe (kwi-ANC) ukuthi bameseke uma enciphisa futhi bakuhloniphe loko ngoba ngaphandle kwalokho sizobe sidlala ngesikhathi,” usho kanje.  

Enye yezinto uMboweni abegxekwa ngazo wukuthi bekuthiwa uyacophelela kakhulu njengoba ebehlale exwayisa nangokunyuka kwesikweletu sikahulumeni. Ngokwesabelo sika-2021/22, lesi sikweletu simi kuR4.3 trillion nokuwu-81.9% we-gross domestic product noma umnotho wezwe. Kulindeleke ukuthi sikhuphuke sifinyelele kuR5.2 trillion ngo-2023/24, nokuyobe sekuwu-87.3% womnotho.

UmNyango wezeziMali usezinhlelweni zokwethula i-zero budgeting, nokuzosho ukuqala unyaka omusha wezimali kungekho mali eyabiwe. Kudingeka kuqale kuchazwe izizathu zokuthi yiziphi izindleko ezizoba khona ngalowo nyaka wezimali, kungani zidingeka ngaphambi kokuthi kwabiwe imali.  

Njengamanje unyaka wezimali omusha uqala vele isabelo sesikhishiwe kanti imvamisa siyakhushulwa ngonyaka omusha wezimali. Nokho uRoodt uthe abakholwa wukuthi iNingizimu Afrika iyacophelela kakhulu endleleni esebenzisa ngayo imali, i-austerity budget, uthe abazi bakhuluma ngani.

“Ukube siyacophelela ngabe imali esishoda ngayo uma uqhathanisa imali engenayo nezindleko zethu ayikho phakathi kuka-8% no-9% weGDP. Thina siyayisebenzisa imali, yinto engekho ukuthi siyacophelela. Uma ucophelela, imali oshoda ngayo kumele ibe ngaphansi kwezinga umnotho okhula ngalo,” kusho uRoodt. 

UGodongwana uwusihlalo wekomidi elibhekele ukuguqula umnotho kwi-ANC. UMnu u-Owen Nkomo we-Inkunzi Wealth Group uthe uthemba ukuthi loku yinto ezosiza ukuthi aqinise ubudlelwano phakathi kosomabhizinisi nohulumeni.  

“Osomabhizinisi bayamazi ungqongqoshe uGodongwana kanti naye uyayiqonda imboni ezimele ukuthi isebenza kanjani. Ngithemba ukuthi uzoqhubeka nokuqikelela endleleni enza ngayo njengoba bekwenza ongaphambi kwakhe. Ngithemba ukuthi uzoqhamuka nezindlela zokulekelela osomabhizinisi abancane bakhule futhi uzokwenza ngendlela ezoheha abatshalimali bakwamanye amazwe. Sidinga nokukhuthaza nezinkampani zakuleli ezineminyaka zilondoloze imali emabhange ukuthi nazo azitshale emnothweni,” kusho uNkomo.

UGodongwana uneMSc in Financial Economics yase-University of London kanti wayeyiphini likaNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni ngo-2009 kuya ku-2010 nephini likaNgqongqoshe wokuThuthukiswa koMnotho ngo-2010 kuya ku-2012.  

Kade ekhona nasemabhodini aphethe ezinye zezinkampani ezizimele. 

Emva kokumenyezelwa kwakhe kuvuke izinsolo zenkohlakalo ake abhekana nazo phambilini.

Labo ngoti bathe nakuba lokho kuyifu elizoloku limlandelile kodwa-ke izimakethe zimamukele futhi zinethemba.  

“Hhayi ngoba ngimvikela ungqongqoshe kodwa-ke akekho ungqongqoshe ongenayo leyo nselelo (yezinsolo zenkohlakalo),” kusho uNkomo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page