UNksz uNoluthando Chisane, umsunguli we-Uthando Glow Skin Care, yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uphendule inkinga yokukhula enenselelo yesikhumba isinkwa sakhe osenebhizinisi lezimonyo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUKHULA enomzimba omubi namabala abenza angabukeki yikona okugqugquzele umsunguli wenkampani yezimonyo.  

Namuhla uNksz uNoluthando Chisane, oneminyaka ewu-26, uwumnikazi we-Uthando Glow Skin Care eyenza imikhiqizo esiza ukuqeda amabala nezibazi ebusweni nasemzimbeni.

Ngemva kokuphothula umatikuletsheni ngo-2010, uthi okwamenza waqala Uthando Glow Skin Care wukufisa ukusiza abantu abanenkinga yamabala emzimbeni nasebusweni, into eyamhlupha esakhula.

“Ngikhula benginomzimba omubi, okwenze ukuthi uma sengikhulile ngafisa ukuthi kube khona engikwenzayo ukusiza abanenkinga efana nalena. Ngibe sengenza ucwaningo ngokuthi yiziphi izithako engingazisebenzisa ukuqhamuka nomkhiqizo ozosiza abantu, ngilekelelwa umngani wami owudokotela wesikhumba,” kulanda le ntokazi edabuka KwaNdengezi, eThekwini.

Inkampani uyisungule ngo-Ephreli kulo nyaka kanti uthi izimonyo zakhe zithakwe ngemikhiqizo yemvelo nezihlahla futhi waqinisekisa ukuthi ngeke zibe yingozi esikhumbeni.

“Kuthe sengiyenzile imikhiqizo yami, ngaqala ngokuyisebenzisa kimina ukuze ngiqinisekise ukuthi isebenza ngendlela efanele, nokuthe uma ngigculiseka, ngase ngiqala-ke ngiyiyisa ebantwini ngokuvumelana nomngani wami,” kusho uNksz uChisane.

Uthi enye yezinselelo abhekane nazo wukumba eqolo kwezinto azisebenzisela ukufaka imikhiqizo kuzona. Izithako azisebenzisayo uzithenga eGoli naseKapa.

Eminye yemikhiqizo ye-Uthando Glow Skin Care

Imikhiqizo yabo iqala kuR100 kuya kuR295. 

“Okusemqoka wukuba nesineke kuko konke okwenzayo, uhloniphe abantu nemibono yabo, wenze ucwaningo bese wenza isiqiniseko sokuthi uqhamuka nento ehlukile, hhayi esivele yenziwa ngabanye abantu,” kweluleka yena.

Ngokwezinhlelo ngekusasa, ufisa ukuba nesitolo esi-online, okuzokwenza kube lula ukuthi abantu abakude naye bafake ama-oda emikhiqizo yakhe.

“Ngifuna nokuthi ngigcine senginendawo yami imikhiqizo yami etholakala kuyona, ngibe nemishini eyanele yokukwazi ukuzenzela yonke into,” kuphetha uNksz uChisane.

Facebook: Uthando Glow Skin Care

Instagram: Uthando Glow Skin Care  

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page