Kubaluleke ngani ukukhuthaza izisebenzi zakho, kuloba uNtokozo Biyela

KULE ngosi ngithanda sibheke ukuthi kubaluleke ngani ukukhuthaza izisebenzi zakho ngokwakha ubudlelwano phakathi kwezisebenzi, phecelezi i-teambuilding.

Ngempelasonto edlule ngike ngaqeqesha komunye womasipala baKwaZulu-Natali ngokwakha ubudlelwano obungcono phakathi kwezisebenzi zawo. Akusikho ukuthi kunenxushunxushu kodwa kuye kube kuhle ukuthi ubuholi budamane benza izinto ezifana nokuqeqesha izisebenzi ngale ndlela ngoba loku kukhomba izinto ezimbili.

Okukuqala kusho ukuthi abaholi bayazibheka ngobuholi babo futhi bayadinga ukuboniswa. Ngakho singasho ukuthi ukwenza lolu hlobo lokuqeqesha izisebenzi kusiza nabaphathi imbala.

Okwesibili kusiza ukukhuthaza izisebenzi ukuthi ubuholi buyabona yonke imizamo yazo yokuzikhandla kodwa-ke kubuye kuveze nethuba lokuthi izisebenzi zazi  ukuthi yini okumele ziyenze ukuze zinyuse amasokisi ukuze umsebenzi uzoba sezingeni eliphezulu. Lolu hlobo lokuqeqesha luletha ubumbano ezisebenzini, luphinde lwenze zonke zivumelane ngombono wenkampani.

Kodwa-ke ngaphambi kokuthi kufikwe lapho, kuhle ukuthi kwenziwe inhlolovo yazo zonke izisebenzi mayelana nokuthi zicabangani ngalesi sinqumo sokuthi inkampani ifisa ukuziqeqesha; ziyasibona yini isidingo?

Okunye kufanele ukuthi ozoqeqesha izisebenzi athole ukuthi ngabe yini emqoka ebalulekile eyinkinga enkampanini edinga ukulungiswa?

Loku kubalulekile ngoba akusizi ukuthi kuzanywe ukulungisa inkinga engekho. Akutholwe ukuthi yini inkinga kuqala nokuthi yisiphi isisombululo esifanele leyo nkinga noma inselelo.

Uma kungenjalo, yonke imizamo yokuqhamuka nesisombululo izofana nokumosha isikhathi. Izinkinga ezikhona enkampanini zezisebenzi zaziwa yizona uqobo. Ngakho-ke kuhle ukuthi kube yizona ezibeka etafuleni zingacatshangelwa.

Kuhle ukuthi umsuka wokuzama ukulungisa isimo esithile sibonwa ngabaphathi kuqala ngoba uma singabonwa yibona kusho ukuthi bayizimpumputhe; bahola ngobumnyama futhi basebumnyameni kwabona.

Yingakho-ke nathi sathi asiqale ngokuthumela inhlolovo ezisebenzini zalo masipala ukuze sithole ngokugcwele ukuthi hlobo luni lwezinkinga ezibhekene nawo. Loku kwenza kube lula ukuthi siqhamuke nesisombululo esizoshintsha indlela umasipala owenza ngayo nendlela izisebenzi ezicabanga ngayo.

Ithimba likamasipala lihlangane eziNtabeni zoKhahlamba lapho beliqeqeshwa khona. Kuyasiza loku ngoba uma uthi ufuna ukulungisa isimo sokusebenza kwezisebenzi kodwa uphinde uziqeqeshele lapho zisebenzela khona wenza ukuthi izisebenzi zizizwe zinengcindezi kufane nokuthi zisemsebenzini.

Kuhle ukuthi izisebenzi zike zishaywe umoya ziye endaweni ethe ukuqhela kunalapho zisebenzela khona. Loku kwenza zizizwe sengathi ziseholidini futhi kwenza zithokoze zibone ukuthi umqashi uyazinakekela ngoba kwezinye kuyivelakancane ukukhishwa. Loku kwenza izisebenzi zizizwe zibalulekile.

Ngosuku lokuqala sasisebenza ingqondo ngoba uma kuwukuthi ingqondo ilimele kuba lukhuni ukuthi abantu osuke uzobaqeqesha bakuzwe ukuthi uthini. Ngakho-ke kuhle ukuthi kuqalwe ngokulapha ingqondo ukuze kukhishwe yonke imfucuza okungenzeka ukuthi zinayo emakhanda ngenkampani, ngabaphathi noma indlela okusetshenzwa ngayo.

Ngosuku lwesibili kwaba ingxenye yokudlala imidlalo esiza izisebenzi zibone ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza izinto ngokubambisana. Ukubambisana okwenzeka emidlalweni kuhamba kuhambe kubonakale ngisho nasemsebenzini abantu abawenzayo. Kushintsha izimo eziningi. Ngisho abebengaboni ngaso linye bagcina sebeshintsha umqondo.

Sibe sesiyivala ngokuthi izisebenzi zinikezwe isikhathi sokungcebeleka ziphumuze ingqondo ekufundeni okuningi nasemidlalweni ebeziyenza. Loku kungaba ukuzibhucunga umzimba, ukuqwala izintaba, ukugibela amahhashi, ukugibela izithuthuthu noma indiza enophephela emhlane.

Ukwenza lezi zinto kubalulekile ekuguquleni imiqondo yezisebenzi futhi kuzinikeza amandla amasha okusebenza kangconywana kunakuqala.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page