UNkk uZinhle Dlamini, omunye wabasunguli beGenovate, inkampani yezobuchwepheshe

Izithombe: Zithunyelwe

Basungule inkampani ezinikele ekufundiseni izingane ngobuchwepheshe besimanje ukuze zibe namakhono ayinyama. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

This image has an empty alt attribute; its file name is Subscribe-1024x228.png

UKUBONA igebe phakathi kwendlela izingane ezifundiswa ngayo ezikoleni nanamakhono adingwa yizimboni ngenxa yobuchwepheshe besimanje, ikakhulukazi embonini yezokukhiqiza yikona okubavule amehlo.

Baqhamuke nesisombululo esesizale inkampani egxile ekucijeni intsha ngamakhono obuchwepheshe besimanje iGenovate. Lena yinkampani esungulwe wuNkk uZinhle Dlamini noMnu uMpumzi Swana.

Amakhono okukhulunywa ngawo yilawa ayingxenye ye-4th Industrial Revolution (i-4IR) afana no-artificial intelligence, virtual reality, Internet of Things, Big Data, amarobhothi nokunye okuyingxenye yobuchwepheshe besimanje.

Indlela abawafundisa ngayo ixutshwe nezifundo zamabhizinisi ngoba inhloso wukuthi abantwana babe nala makhono ukuze bezogqugquzeleka ukusungula izinto ezintsha besebenzisa lobu buchwepheshe. 

UNkk uDlamini uthi bafundisa intsha ukwakha izinto ukuze izokwanda ezocabanga ukusungula amabhizinisi kunokufuna ukuqashwa uma isiqede isikole. 

“Sigxile ezinganeni ezifunda amabanga aphezulu eziphakathi kweminyaka ewu-13 newu-19. Indlela esifundisa ngayo inezigaba ezine. Isigaba sokuqala yilapho sibafundisa khona ngokubaluleka kokubhalisa ubunikazi bento oyisungulayo, loku okuthiwa yi-intellectual property.

“Isigaba sesibili sifundisa ngayo yonke into odinga ukuyazi ngokususa phansi umkhiqizo uze ulungele ukufinyelela ekhasimendeni bese kuthi esesithathu yilapho ufunda khona ngezinhlobo zobuchwepheshe besimanje kanti esesine isigaba ngesikhuluma ngamabhizinisi nokuzisebenza,” kuchaza yena.

UNkk uDlamini, oneminyaka ewu-37, ungungoti wezemvelo kanti udabuka eNanda, eThekwini. Uneziqu ze-Environmental Management zase-UKZN ne-Honours yakhona.

USwana, uneminyaka ewu-34, kanti ungowaseMpumalanga Kapa. Uwunjiniyela one-BSc Honours kwi-Chemical Engineering yase-UKZN.

Kulezi zifundo iGenovate yengeze nangokuthi enye indlela efundisa ngayo abantwana wukumema izikhulu eziphezulu ezinkampanini ezihlukene zaseNingizimu Afrika nezizofika zizoxoxa ngoshintsho olwenzekayo ezimbonini zazo, ikakhulukazi ngakwezobuchwepheshe.

Bazovakashisa nabantwana kwezinye izinkampani ukuze zibone ukuthi kusetshenzwa kanjani kusetshenziswa ubuchwepheshe, phecelezi ama-virtual excursions.

I-Spatial ngenye inkundla yobuchwepheshe eGenovate abakwazi ukuthi bakwenzele ibe yigumbi ongalisebenzisa ngendlela ofisa ngayo

“Okunye okubalulekile wukuthi ingane engena kulolu hlelo lwethu izothola nethuba lokuxhumana nokwazana nezinye izingane zakwamanye amazwe ngoba kuzoba khona nezingane eziqhamuka noma ngabe yikuphi emhlabeni. Kuzosiza loko kusabalalise nomqondo futhi ziyohlale zifunda ngandlela thize,” kusho uNkk uDlamini.

Ukufunda kulolu hlelo kuwuR280 ngenyanga kanti kuthatha iminyaka emine ukuthi umntwana aphothule zonke izifundo.

UNkk uDlamini uthi baxoxisana nezikole esezivele ziyisukumele indaba yobuchwepheshe ukuze lezi zifundo zibe yingxenye yezifundo ezitholakalayo kulezo zikole.

Nokho uthi ikhona inselelo yokuthi kukhona abantwana okungafinyeleleki kubona ngenxa yezinselelo ezikhona ezweni zobubha, ukungalingani nokuntuleka kwemisebenzi.

“Yizifundo lezi ezidinga ukuthi umntwana abe nekhompyutha futhi abe ne-data. Kodwa sisabheka ukuthi yini esingayenza ukulekelela labo bantwana okuwukuthi isimo sabo asivumi, sibone ukuthi iyiphi indlela abangaxhaswa ngayo,” kusho yena.

UNkk uDlamini, osebenza embonini kawoyela, umatasa neziqu zeMBA eGibs, eyingxenye ye-University of Pretoria, nokuyilapho ahlangana khona noSwana, naye owenza lezi zifundo.

“Izifundo zeMBA esizenzayo zigxile embonini yezokukhiqiza, nokuyiyona nto eyenze saqaphela leli gebe elikhona endleleni izinkampani esezenza izinto ngayo nanendlela izingane ezisafundiswa ngayo ezikoleni. Sasesibona ukuthi akube khona esizama ukukwenza.”

Uthi zizoba khona nezifundo zabantu abadala ezizobizwa ngama-Masterclass. Bobabili uNkk uDlamini noSwana banamabhizinisi nakwezinye izimboni.

Facebook: Genovate

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page