UMnu uThabani Mabika, umsunguli weSuits by Thabani Mabika yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Waqala ngokwenza into encane osenza izinto ezinkulu. Waqala ngokuthunga uthayi kanti manje usethunga amasudi aphethe isitayela. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

INDLELA okugqokwa ngayo esontweni lasePhostoli yayimchaza ngoba yenza abesilisa bahlonipheke kanti yiyo eyatshala imbewu yebhizinisi.

Okunye okwamenza aqalaze into angaziphilisa ngayo yilukuluku lokufisa ukulekelela udadewabo owayezidelile wangena ezikweletini ukuze yena athole iziqu zasenyuvesi. Konke lokhu yikona okugcina kwenze uMnu uThabani Mabika wasungula ibhizinisi lokuthunga amasudi iSuits by Thabani Mabika.

Ngale kwamasudi, uMabika uthunga amahembe adayise nezicathulo.

UMabika, oneminyaka engu-25, udabuka KwaDukuza kanti usehlala eThekwini. Uthi into yokuqala ayithunga ngesandla kwaba wuthayi.

Wazithengela indwangu, wazihlanganisela kwaphuma uthayi. Ibhizinisi laqala mhla ethungela iqembu lomculo lasesontweni lakhe othayi ngo-2016.

“I-Suits By Thabani Mabika yenza amasudi abesilisa. Awabesifazane sisanda kuwafaka nje ohlwini lwezimpahla zethu. Kodwa thina owethu umsebenzi wukuqinisekisa ukuthi umuntu odinga isudi noma ngabe enjani noma eyamuphi umcimbi siyakwazi ukuthi ikhasimende silithungele ngendwangu esezingeni eliphezulu,” kusho yena.

Kukhetha ukhethi ngamasudi aseSuits by Thabani Mabika

Uthi amasudi abesifazane uzowathula ngokusemthethweni ngo-Agasti, inyanga okubungazwa ngayo abesifazane eNingizimu Afrika neneholidi elingomhla ka-9. Okunye okusiza uMabika ebhizinisini lakhe manje yisipiliyoni asithola ngesikhathi esafunda amabanga aphezulu njengoba ayewu-salesman esitolo esiKwaDukuza. “Umama ubenetafula edolobheni eStanger, wayengisiza ukuthi ngithole amatoho ezitolo eziseduze netafula lakhe. Ukusebenza kwami esitolo ngingasho ukuthi kwangisiza nakho ukungifundisa ukudayisa nendlela ikhasimende (elishelwa) ngayo ukuze lithenge,” kusho uMabika.

UMabika, oneziqu i-BEd zaseNyuvesi yaKwaZulu-Natali uwuthisha. Uma ephuma emsebenzini, uqala umsebenzi eSuits by Thabani Mabika, lapho esebenza khona kuze kube sebusuku. Njengamanje iSuits by Thabani Mabika inezisebenzi ezinhlanu eziqinisekisa ukuthi umsebenzi uyaqhubeka ngenkathi uMabika esesemsebenzini.

Yize kungelula ukubamba umsebenzi wakhe nebhizinisi eceleni kodwa uthi okumsizayo wukuhlukanisela abasizi bakhe umsebenzi nokusebenza nabantu abathembayo.

“Bonke abantu abangisizayo banemisebenzi yabo abayenzayo njengokusika, ukunciphisa, ukufaka izinkinobho nokunye. Mina okwami ukuyidweba isudi, nokuthunga amabhulukwe bese ngiqinisekisa ukuhamba ngendlela kwebhizinisi nokuxhumana namakhasimende ami,” kusho yena.

UMabika uthi ibhizinisi liyahlonishwa, nawe owumnikazi walo kumele uzihloniphe ngaso sonke isikhathi. Uthi enye yezinto ayiqinisekisayo yindlela efanele yokukhuluma nokuhlangana nabantu. Uthi ngenyanga ematasa bayawathunga amasudi angaphezu kwawu-30. “Amasudi ethu aqala kuR2 000 isudi yengane bese kuthi abantu abadala aqala kuR4 000 kuya phezulu bese kuya ngohlobo lwendwangu nesitayela sesudi.”

Amasudi kaMabika asemakhele igama ngenxa yezinhlobo ezihlukene zemibala ayisebenzisayo, kusukela kwezothile kuya kwagqamile. Amanye amakhasimende akhe ngabaculi bomculo wokholo uDumi Mkokstad noJumbo. Uthi into emsizayo wukuziqonda yena ukuthi ungubani nokungaphili impilo yokubukwa. “Into eyinkinga kithina singabantu abasha wukuthi siyavilapha kanti abantu abaningi abaphumelelayo balala ekuseni ngoba ebusuku bayasebenza. Ayikho into ongaphumelela kuyona uma ufuna izindlela ezinqamulelayo,” kweluleka uMabika.

Facebook: Thabani Mabika (tbn)

lnstagram: suits_by_thabanimabika

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page