UNksz uFundiswa Zwane, umsunguli weCAMAGU by Fundi Zwane ekhiqiza amakha yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ulandela isiphrofetho sikayise nesiko lakubo lamabhizinisi osenebhizinisi leziqholo eliqhakambisa i-Afrika. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

“BENGIFUNA ukuqhamuka nomkhiqizo owehlukile, okhiqizwe eNingizimu Afrika nozoqhakambisa ubuhle nemvelo yezwekazi i-Afrika.”

Usho kanje uFundiswa Zwane, umlingisi nomnikazi weCAMAGU by Fundi Zwane, ibhizinisi leziqholo alisungule ngonyaka odlule.

UNksz uZwane, odabuka eNtwentweni, ePort Shepstone, oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natal, uthi ibhizinisi vele yinto yasemndenini njengoba ekhulele emndenini onamabhizinisi.

“Ngiyakhumbula nje ngisemncane ukuthi ubaba wangitshela ukuthi uma sengimdala ngizoba wusomabhizinisi, esho nokuthi ungibona ngichuma ngempela kwezamabhizinisi. Nebala (kube) njengokusho kwakhe,” kulanda yena.

Lo mlingisi, oseyibambe ekulingiseni iminyaka ecela kweyishumi nanhlanu, uthi okunye okumgqugquzele ukuthi angene kwezamabhizinisi wukuthi ubezama ukugwema ukuthembela ohlotsheni lomsebenzi owodwa, wabona kukuhle ukuthi andise izindlela ezizomngenisela imali.

“Umkhakha wokulingisa wumkhakha ongeke nje wancika kuwona kuphela, kumele ube nezinye izinto ozenza eceleni ukwenza imali. Ngakho ngabe sengicabanga ukuthi yini enhle engingayenza, yasunguleka kanjalo-ke iCAMAGU. 

“Inhloso yami enkulu bekuwukukhiqiza into ezothandwa ngabantu, bazizwe bekahle uma beyisebenzisa,” kusho uFundiswa, oseke walingisa kwi-Generations, Imbewu: The Seed neRhythm City neminye imidlalo yethelevishini.

Uthi okwenza iCAMAGU by Fundi Zwane ihluke kwezinye izinhlobo zeziqholo wukuthi ikhiqizwe kuleli kanti ihlanganise imvelo nezimbali, aqhakambisa ngakho ubuhle be-Afrika.

Amakha aseCAMAGU by Fundiswa

“Okunye futhi wukuthi iCAMAGU iyatholakala noma ngabe ukuphi kuleli njengoba abantu bekwazi ukufaka ama-oda online (kanti) uma usufake i-oda, uthunyelelwa isiqholo sakho kwakho noma kini ngqo,” kusho uNksz uZwane.

Uthi iziqholo zakhe zihlukaniseke kabili. Kukhona i-femme, okungeyabesifazane nebiza uR499 ne-oud), okungeyabesilisa, yona ebiza uR599.

Ukuphokophela zikhathi zonke noma kunzima nokubambelela ebhizinisini okulona ngezinye zezinto athi uzifundiswe yibhizinisi. 

Weluleke abasafisa ukungena ebhizinisini ukuthi bangagudluki kwabakholelwa kukona. “Noma ngabe ukuphi nendawo, sebenza kanzima ukuze ufike kophokophele kukona. Yenza ucwaningo, uqale ngonakho bese uzilungiselela ukubhekana nezinselelo, okunye uzokufunda ngendlela,” kweluleka uFundiswa, oneziqu ze-Film and Television zase-AFDA, naziphothula eCity Varsity ngo-2006.

Ngokwezinhlelo zekusasa uthi manje ubheke ukukhula ngokuphindiwe kwezamabhizinisi, akhulise nenkampani yakhe i-The Phezulu Phambili Creative.

Facebook: @fundizwaneofficial

Twitter: @Fundi_ZwaneZA

Instagram: @camagubyfundi

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page