UMnu uThabani Bhengu weNdela Farming egxile ekukhiqizeni amaveji, yaseWeenen, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ukushintsha unyawo kuthele izithelo kumlimi osenamakhasimende isifundazwe sonke. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

EQALA ukungena kwezolimo ngo-2006 wayegxile ekulimeni umbila neklabishi. Ngokuqhubeka kwesikhathi wawuyeka umbila, wagxila kwezinye izinhlobo zamaveji.

Namhlanje uMnu uThabani Bhengu, oneminyaka ewu-38, uwumsunguli weNdela Farming, enodedangendlela wepulazi elingamahekthare awu-12.

“Umbila bengiwuthengisa ngokwamasizini ngoba wona awumili noma yinini, nokwathi ngokuqhubeka kwesikhathi ngaqoka ukuyeka ukuwuthengisa, ngagxila ekuthengiseni amaveji kusukela ngo-2008 kuze kuzoba yimanje,” kulanda lo mlimi waseMsinga, KwaZulu-Natali.

Uthi ukuthatha isinqumo sokutshala iklabishi, ubhontshisi, ispinashi nezinye izinhlobo zamaveji kube yisinqumo esiphusile njengoba kumlethela amakhasimende amaningi esifundazweni sonke.

Udedangendlale wepulazi laseNdela Farming

Uthi ukuzikhandla kwenza ibhizinisi lakhe lakhula, kwaphoqa ukuthi agcine esenepulazi eliseWeenen, lapho ibhizinisi lakhe lizinze khona manje.

“Ipulazi ngalithola ngo-2018 kanti konke (kuhamba) kahle kakhulu njengoba umkhiqizo wami sengiwudayisela nasezindaweni engingabala kuzona uMhlanga, uMgungundlovu, uMsinga, iHillcrest neBallito,” kusho uBhengu.

 Uthi okwenzeka ebhizinisini akusiyo imana nje eyehla ezulwini kodwa kuke kwaba nzima lavivinywa kakhulu ibhizinisi lakhe. Uthi esanda kuqala wake walahlekelwa imali elinganiselwa kuR600 000 ngaphambi kokuthi lisimame.

“Okuhle-ke nokho wukuthi kwathi mhla sengisimama, yonke leyo mali yabuya ngesikhathi esingangenyanga nje kuphela. Ukusebenza kanzima yikona okungibeke lapha ngikhona namuhla, njengoba ngonyaka sengikwazi ukukhiqiza amaklabishi angaphezu kuka-350 000, ongazibalela-ke ukuthi kuba yimalini engiyenzayo uma iklabishi ngalinye ngilibiza uR12,” kusho yena.

Ikhethelo leklabishi elivunwa eNdela Farming

Uthi okwenza ukuthi kusebenzeke kahle wukuthi amakhasimende akhe nezitolo ezithenga umkhiqizo wakhe zivame ukuthenga kube kuningi kuhambe nga-50, nga-100, nanga-200.

Epulazini usebenzisana nesinye sezitshudeni zaseCedara, umkakhe nodadewabo ababili.

Uyale abafisa ukungena kwezolimo ukuthi bangangeni ngokuthatha ngengqondo yokwenza imali nodumo kuphela kodwa balungele ukusebenza kanzima, bahlomele nezikhathi ezinzima ngoba akusiyo indima elula.

“Enye into esizayo wukungalindi uhulumeni kodwa uzikhandle wenza ngomsebenzi wakho futhi uzihluphe ngokwenza konke okusemandleni ukuze ibhizinisi lakho lifinyelele ebantwini,” kweluleka uBhengu.

Uthi zimsiza kakhulu izinkundla zokuxhumana, ikakhulukazi uTwitter, athi ube nesandla esikhulu ukumtholela amakhasimende.

Uthi akubhekile manje wukukhulisa ipulazi lakhe. Epulazini kukhona izinkomo eziwu-47. Uthi ufisa ukuthi uma seziwu-100, aqale ibhizinisi ngazo.

Instagram: @ndelafarming

Twitter: madlaba83 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page