UMnu uXolani Majola, umqondisi we-transformation and diversity eSt Mary’s Diocesan Girls’ College ePitoli

Izithombe: Zithunyelwe

Uyazifela ngokuba wuthisha ozinikele ekuletheni uguquko ezikoleni ezixube ezihlanga. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWAKUMCHAZA ukubona indlela uyise ayehlonishwa futhi ejatshulelwa ngayo yizingane azifundisayo nayezifundisile uma zihlangana naye. Kwamenza walangazelela ukuba wuthisha uma esemdala.

Lelo phupho lakhe lafezeka njengoba efundise iminyaka embalwa izifundo ezinhlobonhlobo yize wayegxile kakhulu kwezomlando. Kodwa kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi wathola ukuthi kuningi okunye angakwenza kwezemfundo ngale kokuma phambi kwezingane noshoki.

Namhlanje uMnu uXolani Majola, oneminyaka ewu-47, ungomunye wabantu abasekhaleni lokuletha uguquko ezikoleni ezizimele okwakungezabelungu bodwa njengoba esanda kuqokwa waba yi-director for transformation and diversity eSt Mary’s DSG ePitoli.  

UMajola, odabuka KwaMashu, eThekwini, uthi umsebenzi wakhe uzobhekelela uguquko oluthinta ubuhlanga nezinye izinto.

“Ngonyaka odlule iningi lezikole ezizimele like laba nenkinga yobandlululo ngoba yilezi zikole ezixube kakhulu kunezikahulumeni. Kulezi zikole ezizimele izibalo zaveza ukuthi thina bantu abamnyama siwu-70% bese kuthi u-30% kube ngabamhlophe.

“Inkinga iqale ekutheni yebo, bakhona abantwana abamnyama baningi kodwa othisha abamnyama bancane. Ngenxa yokuthi othisha abamnyama bancane kunezimo ezihambisana nokungaqondi isiko labantu abaningi obafundisayo. 

“Okunye kuthinta isiko othola ukuthi ukube ubekhona uthisha omnyama ubezosho ukuthi ayikho into embi ngesiphandla kuphela sesingabheka ukuthi mhlawumbe osigqokile sifihleke ndlela thize ukuze kungabi bikho ophazamisekayo,” kusho yena. 

UMajola uthi ukungaxubi ngokwanele othisha kulezi zikole yikho okuqubule izinkinga kancane kancane endleleni abantwana okukhulunywa ngayo nabo nendlela abaphathwa ngayo.  

Uthi uzothembela kuMthethosisekelo wezwe ukulekelela isikole sibe yindawo lapho wonke umuntu efunda futhi efundisa ngokukhululeka nangenhlonipho.

“Owami umsebenzi wukubheka ukuthi uthisha uma engena ekilasini ungena namuphi umqondo, kuzokwazi yini ukuthi kuvulele abantwana amathuba ngokugcwele. Umuntu onjengami uma engena endaweni enjengalena kumele kubhalanse bese kusebenza uMthethosisekelo usize abantu bafunde baqonde ukuthi kumele ube yingxenye yemfundo ngokuphelele.

“Ngifisa ukuthi uma ngiqeda (lapha) kube wukuthi isikole sesikwazile ukuthi sifake ubuntu kusona, sikwazi ukuvulela abantu noma ngabe yibaphi amathuba ngokulinganayo. Othisha bangabambeleli endleleni yakudala isikole kusengesabamhlophe kuphela… baqonde ukubaluleka kokubingelela, baqonde nokuthi izingane zanamhlanje sezinezidingo ezihlukene, omunye uyaye athi yena akazibizi ngalobu bulili abonakala eyibona, omunye uthi yena uthanda umuntu wobulili obufanayo naye… awukwazi ukuthi uwuthisha uthi ‘hhayi, hhayi’. Cha, akukhulunywa kanjalo ngoba uMthethosisekelo uyibeka kahle into yokuthi umuntu unelungelo lokuba wuyena,” kuchaza uMajola.

UMajola uthi omunye umsebenzi wakhe wukwenza abantu baqonde ukuthi uguquko alugcini ngobuhlanga kuphela, kuthinta nezinye izimo zempilo.

Yize lesi kuyisikhundla esisha kodwa inkonyane ayithuki isisinga lapha kuMajola ngokuphatha emkhakheni wezemfundo ezimele nexube izinhlanga.  

Uke wabhekelela ukuhlanganiswa kwemigomo elawula lezi zikole ezizimele esebenza njenge-policy analyst enhlanganweni yezikole i-Independent Schools Association of Southern Africa (i-ISASA).

Emva kwaloko ube wumphathi wohlelo lokulekelela othisha abafundisa isiNgisi nezibalo kulezi zikole esasebenzela i-ISASA. 

Eminye yemisebenzi ake wayenza wukuba yi-advocacy and stakeholder Manager eGlobal Teachers Institute. 

Ukuphuma kwakhe ekilasini kwaqala ngokuthi ayosebenza nabakwaToyota ohlelweni ababelwenza nezikole ezihlukene. Uthi yilapho avuleka amehlo khona, wabona ukuthi ezemfundo wumkhakha obanzi. Mlalele echaza.

Ezemfundo eNingizimu Afrika yizona ezabelwa imali enkulu kunayo yonke eminye iminyango njengoba esabelweni sango-2021/22 zabelwe uR402.9 billion. Nokho imiphumela ayihambisani njengoba kukuningi okukhalisayo ngalo mkhakha kusukela emfundweni eyisisisekelo kuze kuyofika emanyuvesi.  

UMajola uthi kukhona lapho kushoda khona kuzona zonke izinsika ezakha ezemfundo, okuwuhulumeni, othisha, abazali nabantwana. Uthi kuhluphile nokungena kwepolitiki ezikoleni.

Uthi kuyadinga ukuthi kuqiniswe ubuholi bezikole bese zonke izinhlaka zenza umsebenzi wazo ukuze kuzotholakala imiphumela efanele.

UMajola uqeqeshelwe ukuba wuthisha e-Edgewood College ePinetown, lapho ebe yingxenye yezitshudeni zabantu abamnyama bokuqala ukuthathwa kuleli kolishi okwakungelabelungu bodwa.  

Kwasekuqaleni kwakhe ukufundisa uqale ezikoleni ezixubile njengoba wayefundisa eJohn Wesley Primary ePinetown.

Abanye bangazibuza ukuthi wazidela kangaka ngokuyonikela ngesikhathi nangekhono lakhe ezikoleni ezixube izinhlanga ezinako konke ekubeni abantu abafana naye bedingeka nasezikoleni zabantu abamnyama, kwenzenjani? Muzwe eziphendulela.

Uthi nokho uyakholelwa wukuthi kumele kubanjiswane ngoba imfundo iyodwa. Yize ugqozi lokuba wuthisha aluthola kuyise kodwa umuntu abukela kakhulu kuye wunina, athi ufunde kuyena ukuthi kusho ukuthini ukuhlonipha umsebenzi njengoba wayebona indlela ayenza ngayo emsebenzini wakhe lapho ayewumhlengikazi khona. Uthe ngisho nokuba namahlaya ukuthatha kunina.

“UMa wayaziwa ngisho wuhlanya esibhedlela ayesebenza kusona. (Kuthi) nje nithi nikhuluma into ejulile naye, yena avele ayiphendule ihlaya. Ngabona lapho ukuthi uma ukhuluma nomuntu kungabe nje sekuba yitshe,” kusho yena ehleka.  

Uthi ukungena ezindaweni lapho ayesuke engabhekiwe khona kodwa afike aphumelele yikona okumgqugquzelayo empilweni.  

Okunye ngaye:  

  • Ufunde KwaMashu, KwaMaphumulo, eMzinto, eMthwalume naseXobho; 
  • Uganiwe kanti unabantwana ababili;  
  • Njengamanje wenza i-PhD ekuphathweni kwezemfundo e-UKZN; Une-Master’s in Education yaseWits University. I-Honours kwezemfundo wayenza e-UKZN;
  • Uwumlandeli we-Orlando Pirates, i-Arsenal neBarcelona.  
  • Ukhonze izincwadi ezingama-biography;  
  • Uchitha isizungu ngokubuka opopayi namafilimu;  
  • Ukhonze i-R&B, i-fusion, i-classic, ikwaito ne-house.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page