UNksz uMbali Mlaba, umsunguli weThalitha Farms

Izithombe: Zithunyelwe

Ungene kwezolimo ngoba esefuna umsebenzi ohlukile nefa azolishiyela izingane zakhe umlimi osimamayo kwezolimo. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

EMVA kokuqashwa iminyaka engaphezu kwewu-16 wayesefuna enye into azoziphilisa ngayo futhi wayazi ukuthi leyo nto kuzoba wukuzisebenza. Waqala wenza ucwaningo ngaphambi kokuyeka emsebenzini ebheka ukuthi yimuphi umkhakha angangena kuwona.

Ugcine ekhethe ezolimo ngoba ebona ukuthi ukudla yinto ehlale idingeka futhi wabona kuyilona bhizinisi angakwazi ukulishiyela amadodana akhe. 

Manje uNksz uMbali Mlaba, waseNgwelezane, KwaZulu-Natali, uwumnikazi weThalitha Farms. Leli bhizinisi lezolimo ligxile ekutshaleni nasekudayiseni amaveji afana nespinashi, ubhatata, amazambane nobhontshisi.

UNksz uMlaba unomhlaba ongamahektha ayisikhombisa kubo KwesakwaMthethwa nokumanje umatasa kuwona nesivuno sikabhontshisi. 

Udedangendlale womhlaba olinywe yiThalitha Farms

Uthi ngenkathi enza ucwaningo ngebhizinisi kunezinto ezimbalwa ezinhle azibheka ngale ndima nezamheha.

“Mina ngiwumlimi omncane futhi ngibona kuyikona engikuthandayo ngoba ukuba wumlimi omkhulu kunezinselelo eziningi. Into engiyibhekayo ukuthi ngitshala izitshalo ezingeke zidinge ukuniselwa njalo ngoba isivande sami sisendaweni engenawo kahle amanzi,” kusho yena.

Uthi enye yezinselelo abeba nazo kuqala bekuba wukuhlela isikhathi sakhe sokuba wunina wamadodana akhe nokusuka eMpangeni eya KwesakwaMthethwa ukuyobheka umsebenzi wokulima.

“Ngonyaka owedlule ngatshala ispinashi ngaze ngasidayisela isitolo sakwaBoxer eMpangeni. Loko kwangijabulisa kakhulu njengomlimi osemncane ngoba kwangifundisa, kwaphinde kwangikhuthaza,” kusho uNksz uMlaba.

Uthi manje uma sekuyisikhathi sokuvuna uyakwazi ukudayisa ngenani azikalele lona kodwa elingeke limbe eqolo kubathengi bakhe.

Ubhontshisi wekhethelo waseThalitha Farms

“Uma uwumlimi osethuthukile ofakela izitolo ezinkulu kuba nenkinga ngenani lomkhiqizo ukuthi izitolo ziyaye zifune ukusho zona ukuthi umkhiqizo wakho zizowuthatha ngamalini nokwenza wena njengomlimi ugcine ungazuzanga lutho ngomsebenzi wakho,” kusho yena.

Nakuba ewumlimi osafufusa kodwa iThalitha Farms isikwazile ukwakha amathuba omsebenzi. Inezisebenzi eziyisikhombisa ezisiza ngawo wonke umsebenzi kusukela ekutshaleni, ukuhlakula nokuvuna.

Okumjabulisa kakhulu wukubona isivuno sakhe sesithengwa ngabantu abahlukene emphakathini bencoma nobumnandi baso.

UNksz uMlaba weneme ngendlela iThalitha Farms ethuthuka ngayo

Njengoba kuyisebusika iThalitha Farms imatasa nokuvuna nokudayisa ubhontshisi obiza uR80 isikhwama esiwu-2.5 kg kanti esiwu-5kg siwuR150.

UNksz uMlaba uthi uyaqhubeka nokuthekela ulwazi ezigcawini ezihlukene zabalimi asebevuthiwe ukuze azikhulise ngolwazi, aphinde abone namanye amathuba okukhulisa ibhizinisi.

Facebook: Thalitha Farms SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page