UMnu uLebohang Leoatle, umlimi waseMatatiele, eMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Ungene kwezolimo ngoba efuna ukunciphisa izindleko zokudla komndeni wakhe. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

“NGAHLALA phansi ngacabanga ngabuka ukuthi kumele kube khona engikwenzayo. Bese ngikhathele wukuthenga ngisho nohlobo lokudla engingazikhiqizela kona ngokwami.”

Yiloku okwakhuthaza uMnu uLebohang Leoatle, umlimi enkampanini yakhe iKhahliso Agric & Investment Holdings, ngokwamngenisa emkhakheni wezolimo eminyakeni emithathu eyedlule.

UMnu Leoatle, oneminyaka ewu-29, uthi ukukhulela endaweni yasemakhaya enomhlaba omningi onganakwe muntu ngesinye sezizathu ezamenza washisekela ukugcina esewumlimi ngelinye ilanga.

Lo mlimi waseNkawu, eMatatiele, eMpumalanga Kapa, uthi okunye obekumkhathaza wukuthi njengomuntu owondlayo ekhaya wayibuka ngamanye amehlo indaba yokuthi kufanele athenge nokudla angakutshala.

“Ngagcina sengibona ukuthi umkhakha wezolimo yiyona ndlela yokuphila. Ngase ngifuna ukuzikhiqizela okwami ukudla,” kuchaza uLeoatle, okhiqiza amaveji okubalwa kuwona ispinashi nemifino i-turnip.

Lo mlimi uthi ulima emhlabeni wakubo nowomakhelwane. “Ngenxa yokuthi ekhaya anginawo umhlaba owanele novikelekile, nganquma ukukhuluma nabantu bangasekhaya abanomhlaba namagceke abanzi navikelekile abangawalimi. Ngabacela bangivumele ukuthi ngiwasebenzisele ukutshala, ngikhiqize ukudla kwami ukuze ngikwazi ukuziphilisa,” kusho yena.

Uthi amanani omkhiqizo wakhe aqala kuR8 kuya phezulu.

Isivuno sikaLeoatle

“Okwamanje nginezingadi ezine uma ngibala neyami ngoba zintathu izingadi zami ezisemagcekeni asemizini yabantu engacela ukuthi bangivumele ngitshale kuwona,” kusho uLeoatle.

Uthi uke wadayisa nezinkukhu kanti usamile ngoba esalungisa ihhoko lazo. 

Uthi inselelo abhekene nayo okwamanje wukungabi nezinsizakusebenza ezanele.

Weluleke abafisa ukungena kwezolimo ukuthi bangene ngoba benothando, bangazeli nje imali kuphela futhi basebenzise abanakho ukuqala.

Uphosele uhulumeni inselelo ngelokuthi kumele ufake isandla, ikakhulukazi intsha enesifiso sokuba ngabalimi. “Kumele (uhulumeni) ubasize ngezinsizakusebenza ezidingekayo aphinde akhuthalele ukubheka ukuthi konke kuhamba ngokohlelo yini,” kusho uLeoatle. 

Uthi isifiso sakhe wukugcina esedayisela izitolo ezinkulu eMatatiele namaphethelo.

Facebook: Lebohang Bojabotfheha Leoatle

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page