UMnu uLindo Makhaye, umsunguli weLusizo Group

Izithombe: Zithunyelwe

Wakhuthazwa wukubona uninalume ezisebenza oseneminyaka ewa evuka namabhizinisi. Uxoxe uSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

KUWUKUQHATHA nokufakela amabhizinisi asafufusa ingcindezi ukuwathwesa ijoka lokuthi kumele asungule imisebenzi. Amabhizinisi amancane kumele agxile ekutheni enze inzuzo bese kuthi ngenxa yaleyo nzuzo asengavela amathuba emisebenzi.

Lona wumbono kasomabhizinisi oseqine ukhakhayi ekusunguleni, ekuwiseni nasekukhuliseni amabhizinisi uMnu uLindo Makhaye, umsunguli nomphathi weLusizo Group.

UMakhaye, oneminyaka ewu-38, uneminyaka ewu-17 ephethe le nkampani egxile kwezobuchwepheshe nobuxhakaxhaka bamakhompyutha, ukufaka, ukulungisa nokunakekela amaDSTV nokwenza imisebenzi yobuciko be-graphic design.

“Uma unebhizinisi elincane, into okumele ugxile kuyona wukuthi lelo bhizinisi lenze inzuzo bese kuthi uma likhula kwanda amakhasimende isingaqhamuka imisebenzi ngenxa yokukhula kwalo. Kumele usebenzise leyo nzuzo futhi ukwakha isikhwama ozosisebenzisa ukukhulisa ibhizinisi lakho.

“Ngihlale ngithi kosomabhizinisi zama ngakho konke ukunciphisa izindleko zendawo osebenzela kuyona kanjalo nemali ozoyidinga ukuholela abantu. Lezo zinto zombili yizona ezisindayo. Uma ungakwazi ukusebenzela egaraji lakho kuze kube umsebenzi uyakhula, yenze njalo, ungajahi ukuyoqasha indawo,” kweluleka uMakhaye.  

Ukhuluma kanjena nje uMakhaye yingoba wabona lukhulu ecishe edlelwa yonke into ngenxa yenkontileka yendawo ayeyiqashile nayesefuna ukuphuma kuyo singakashayi isikhathi. Uthi wayesebona ukuthi yonke imali ayingenisayo isiphelela kwirenti. Mlalele echaza.  

ILusizo wayisungula emva kokusebenza unyaka owodwa esephothule ukufundela umsebenzi. Uthi wazi esemncane ukuthi ngelinye ilanga angathanda ukuba nebhizinisi njengoba ekhuliswe wuninalume owayewusomabhizinisi.

Le nsizwa, izalwe eMgungundlovu kodwa yakhulela oLundi kuninalume lapho ifunde khona amabanga aphansi ngaphambi kokuyofunda amabanga aphezulu eNkamana, eVryheid.

UMakhaye ufundele ukusebenza ngobuchwepheshe bamakhompyutha. Uqale inkampani yakhe iyiwuLusizo IT Solutions, igxile ekuxhumeni nasekulungiseni konke okuthinta amakhompyutha kodwa kuthe emva kweminyaka emibili yawa, kwaphoqeleka nokuthi aphindele ekhaya.  

Wabhukula lavuka ibhizinisi emva kweminyaka emibili kodwa emva kwalokho labe seligxila ebhizinisini lamaDSTV njengoba lathola inkontileka kwaMultichoice yokubhekelela iDurban South yonke, okuyinkontileka abasenayo namanje. 

Ngaphansi kweLusizo Group kukhona i-Lusizo IT, iShikisha, iGerminate neFuture Champions. 

Nakuba evuma ukuthi akumnandi kodwa uyathanda ukushumayela ivangeli lokuthi abantu abangakusabi ukuhluleka noma ukuwisa amabhizinisi ngoba yiyona ndlela yokukhula.  

Uthe okunye okwamsiza  ngenkathi ibhizinisi liwile yinto ayifunda kuninalume, amchaza ngokuthi kwakuyindoda okwakulikhuni ukuyijabulisa kodwa uthi yikona lokho okwamqeqesha ekutheni aphokophele ukuhlale yena efuna ukuzithuthukisa futhi angabheki eceleni. 

UMakhaye, oseke wafundisa ngamabhizinisi e-UKZN, uthi inkoleloze abantu abanayo ngamabhizinisi wukucabanga ukuthi bazoba nemali eningi kanti akunjalo futhi kuthatha isikhathi ukukhulisa ibhizinisi. 

Uthi yingakho ethi yindlela edinga uzethembe wena uqobo ngaphezu kokuthemba abanye abantu.  

Uthi nohulumeni uyalenza iphutha lokucabanga ukuthi into edingwa ngosomabhizinisi abancane yimali kanti akunjalo. “Into abayidingayo yizinsizakusebenza. Njengoba kade ngisho nje ukuthi irenti nemiholo yizona zindleko ezinkulu ekuphathweni kwamabhizinisi, uhulumeni angathatha onke la mabhilidi angasetshenziswa, awalungise bese ehlinzeka osomabhizinisi abancane ngendawo yokusebenza. Angalekelela ngama-accountant, abameli nezinye izinto bese kuthi mhlawumbe emva kweminyaka emithathu umuntu esesimeme, usengaphuma ayozimela,” kusho yena.

ILusizo ibiqashe abantu abawu-42 ngaphambi kokuhlasela kweCOVID-19 kodwa lesi sibalo sesiphungukile saba wuhhafu. 

Kunenkampani ahlela ukuyethula ngonyaka ozayo kodwa uMakhaye athi ngeke ayikhulumela eziko indaba yayo. Usezinhlelweni futhi zokwethula uhlelo lokuqeqesha abafana ngezinto eziningi ezithinta impilo, ngaphansi kwenkampani iFuture Champions.

Uthi lokhu ukwenziswa wukuthi kumqoka nokuthi nezabafana izingane zibe nabantu abazozicathulisa njengoba ethi izinhlelo eziningi zibhekiswe emantombazaneni. 

Okunye ngoMakhaye:  

  • Uneziqu ze-ICT zaseVarsity College;
  • Une-Honours in Small Business Development yase-UKZN;
  • Ukhonze ukuvakashela amanye amazwe, nathi kuqaqa umqondo; 
  • Unomntwana oneminyaka eyisishiyagalolunye; 
  • Uwumlandeli wokuqina weKaizer Chiefs; 
  • Ngale kukaninalume, uphinde abukele naku-Aliko Dangote waseNigeria noStrive Masiyiwa waseZimbabwe.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page