UNkk uZanele Sishi, umnikazi weStichedByZan yaseGoli, eGauteng, ethunga izingubo

Izithombe: Zithunyelwe

Owaqala ezithungela izingubo ngoba engenayo imali yokuzithengela umswenko usethunga imisiko edle ngokukhanga nokuhluka. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UBUHLUNGU bokungakwazi ukuthenga ingubo entsha yokuya emcimbini yinto abanye abantu besifazane abake babuzwe. Kokunye basuke bengenamali yokuthenga kanti kwenye inkathi wukuthi izimpahla ezikhona aziwufanele umcimbi abamenywe kuyona.

NoNkk uZanele Sishi, waseThekwini kodwa osehlala eGoli, eGauteng, wabuzwa lobo buhlungu mhla kufanele aye emshadweni kodwa waxakwa wukuswela imali yokuthenga ingqephu, wagcina engayanga. Ukungayi kwakhe emshadweni kwaba yisisekelo sebhizinisi lakhe lokuthunga iStichedByZan, eselineminyaka emibili. 

Uthi abantu abathunga izimpahla babebiza. Yilapho anquma khona ukuzidwebela yena ingubo, wase eyithunga ngesandla. 

“Ngathenga indwangu eshibhile, ngase ngisebenzisa inaliti nokotini ngayithunga ngesandla ingubo. Yaphuma yabayinhle futhi yilapho-ke kwaphela khona kimina ukukhathazeka ngokungabi nezimpahla ezinhle zokugqoka,” kusho yena.

Ngokomsebenzi uNkk uSishi uyi-quantity surveyor. Ngemva kokuthunga ingubo yakhe, wathenga umshini wokuthunga, wazifundisa ukukhipha izingubo ezihlukene. Loku kwenze wagcina esenamakhasimende amaningi afika kuyena ezothenga izimpahla zokugqoka.

I-StitchedByZan imandla ezimpahleni ezithungwe ngendwangu exube imibala yase-Afrika, ezikhonzwe ngabashada umshado wesintu neminye imicimbi.

Imisiko yaseStitchedByZan

“Ngesikhathi senginomshini, yingalesi sikhathi uMengameli esezovala thaqa ukusebenza kwezwe, (ngase ngibanesikhathi)  esiningi sokuzifundisa ukusebenzisa umshini,” kulanda uNkk uSishi. Kuthe uma esezethemba ngomsebenzi wakhe, wavula amakhasi ezinkundleni zokuxhumana ukukhangisa umsebenzi wakhe. 

Uthi usebenzisa izindwangu ezisezingeni eliphezulu futhi azixhaphakile ezitolo. “Uma ngithungela umuntu oseThekwini noma kwenye indawo, ngisuke ngazi ukuthi kuzoba wuyena kuphela noma babebabili abazoba nempahla ethungwe ngaleyo ndwangu. Yikona okwenza ibhizinisi nezimpahla zami zihluke (kwezabanye) abathungi,” kusho yena ngeqholo.

Amanani ezingubo zakhe aqala kuR350 kuye ngohlobo lwendwangu ikhasimende eliyikhethile. 

Ikhasimende lizimisele ngomsiko waseStichedByZan

Yize iStichedbyZan ithintekile nayo ngenxa yeCOVID 19 kodwa ikwazile ukukhulisa umsebenzi njengoba isinezisebenzi ezinhlanu. Yizona eziqinisekisa ukuthi zonke izimpahla zihlelwe ngononina futhi zihanjiswa eposini ngesikhathi.

“Ngenyanga siyazenza izimpahla ezingaphezulu kweziwu-15 ezisuke zithengwe ngabantu abaqhamuka ezindaweni ezehlukene. Ngendlela izinto ezihamba ngayo sizoba matasa kakhulu kulezi zinyanga ezizayo,” kusho uNkk uSishi. 

Uthi ngoNovemba bazokwethula ilebuli yabo ngokusemthethweni kanjalo nesitolo esi-online

“Ave ngijabula uma ikhasimende lijabulela ubuhle bengubo ethungwe yimina, liyincoma ngoba loko kusuke kusho ukuthi ngiwenze kahle umsebenzi wami wokujabulisa nokugqokisa ikhasimende ngendlela enikeza isithunzi nokuzethemba.”

UNkk uSishi uthi noma wubani angalisungula ibhizinisi uma enento ayithandayo. Nokho weluleke ngokuthi ngasekuqaleni ibhizinisi lizodla ephaketheni, kubengcono uma selikhula. 

Facebook: StitchedbyZan

Instagram: StitchedbyZann 

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page