Uxamu ugeje umgodi ngaloku kuvalwa kwezwe, kuloba uBusi Mavuso

NGISHILO ngesonto eledlule ukuthi ukunqunywa kwesikhathi esithile sokuvalwa kwezwe kukhombisa ukuthi uhulumeni ucabangisisile ukuze abhalansise ubungozi nemihlomulo yemizamo ehlukene. Loku kungcono kunokuvalwa kwezwe okunganqunyelwe sikhathi, okuvele kuvale amabhizinisi ngisho kungasabhekwanga ubungozi bawo nemiphumela yaloko kuvalwa.

Ukuvalwa kwezwe akukaze kuwulungele umnotho kodwa kumele sihlale siphokophela ukuqinisekisa ukuthi iyancishiswa imiphumela emibi. Indlela eyodwa yokwenza loko wukuthi uhulumeni abonisane namabhizinisi ukugwema imiphumela emibi esuke ingaqondiwe. Uhulumeni udinga ukuqonda umphumela wezinqumo zawo kanti namabhizinisi adinga ukuqonda izinqumo zikahulumeni.

Nokho, yize isingconywana indlela okwenziwa ngayo kodwa uhulumeni akakakwamukeli kahle ukubonisana. Sekuphinde kwavalwa utshwala nokuhlala phansi ezindaweni zokudlela ngaphandle kokubonisana nalezi zimboni.

Umphumela waloku mkhulu. Imboni yotshwala ayakhiwe yizinkampani ezinkulu kuphela yize kunezinkampani zabaphisi, abapakishayo nabezolimo abathintekile nabaqasha inqwaba yabantu. Okumqoka wukuthi iyingxenye yomgogodla wamabhizinisi amaningi amancane namabhizinisi asemalokishini. Kunezinkulungwane zabantu ezithembele kule mboni ukuphila kodwa esezivele zaphelelwa wumsebenzi.

Izindawo zokudlela zishaywe wukuvalwa ukuthi abantu badle behleli phansi nokuthi zingakwazi ukudayisa utshwala. Loku kulimaza izisebenzi eziningi kule mboni. Lokhu kukapakela nakulezi zindawo ezithenga kuzona futhi kunciphisa nesibalo samakhasimende ngisho nasemabhizinisini avumelekile ukusebenza (njengokujwayelekile).

Yize ziqhubeka izingxoxo mayelana nokwelula isikhathi sokukhokha upoyinandi kulezo zisebenzi ezithintekayo kodwa kuzokwenzeka emva kwendaba futhi kuzoba wusizo lwesikhashana.

Nakuba umthethosisekelo ugcizelela ukubonisana njengoba kwaze kwasungulwa izinhlaka zokubonisana ezifana neNEDLAC futhi naphezu kwezethembiso zokuthi kuzofundwa endleleni okwenziwa ngayo ngesikhathi kuqala ukuvalwa kwezwe, uhulumeni usuphinde wabeka imithetho ekhinyabezayo ungabonisananga namuntu.

Masikucacise ukuthi kwesinye isikhathi sizoba khona isidingo sokuthi kumiswe imisebenzi ethize. Kodwa uma lezo zinqumo zenziwa kumele zenziwe kuqondakala ukuthi ithini imiphumela yazo. Kumele kwenziwe zikhona izindlela zokungenelela zokweseka amabhizinisi nezisebenzi ezithintekayo. Loku akudingi ukuthi kube wusizo lwemali, yize imvamisa kumele lube khona nalo, ikakhulukazi olubhekiswe kwizisebenzi ezidonsa kanzima. Kodwa kungenziwa ngokushintsha imithetho ezokwenza izimboni zikwazi ukuguqula izinto ezizenzayo ukuze kuthi uma kuvulwa izwe ziqhubeke zisebenze kahle.

Ikhona inqubekelaphambili. Nokho kumele usuku okuzovulwa ngalo kube yinto ekhona ngempela. Akucacile kahle ukuthi la masonto amabili okufanele isikhathi sawo siphele ngeSonto ayeyisikhathi sokuphela ngempela (kokuvalwa kwezwe). Kodwa uhulumeni ayamnika ithuba lokubonisana ngokuthi yini elandelayo okumele yenziwe.

I-South African Breweries (iSAB) ithintekile ngqo ngokuvalwa kotshwala. Ngesonto eledlule ifake amaphepha enkantolo ikhala ngokuvalwa kokudayiswa kotshwala ithi kuphambene nomthethosisekelo. Nenhlangano emele abakhiqizi bewayini iVinpro nayo imangalele uhulumeni mayelana nokudayisa iwayini eWestern Cape. I-SAB ithi umphumela omubi wokuvalwa kotshwala awuhambisani nokuzuzwayo futhi uqeda imisebenzi yenqwaba yabantu.

Lesi sinyathelo seSAB senzeka kusaphele inyanga imemezele ukuthi izoqhubeka nokutshala uR2 billion eNingizimu Afrika, ebike yakumisa. Ngaleso sikhathi, isikhulu esiphezulu esiqondene nemali nomthetho uMnu uRichard Rivett-Carnac sacashunwa sithi: “Ukubona kuthathwa izinyathelo ezicatshangiwe njengoba sisaqhubeka nokumelana nobhubhane yinto enhle futhi silindele ukuthi kuboniswane ngomuso bese kuthi ukuvele kuvalwe nje yonke kube yinto esiphelile. Ukuqhubeka ukubambisana kuzoletha leli themba elidingekayo ukudoba abazotshala imali ezweni.”

Kungakapheli namasonto amathathu loko kulindela ukuthi kuzoboniswana kubanjiswana kusiphoxile. Ucacile umphumela okuzoba nako kubatshalimali. 

Imboni yamabhizinisi imqoka ezweni. Uhulumeni udinga ukusebenzisana nayo ukuqinisekisa ukuthi ayimosheki ngaphandle kwesidingo. Ukubonisana yinqubo uhulumeni azibophezele kuyo kodwa ayihlonishwanga uma kuhlelwa loku kuvalwa kwezwe.

Njengoba uhulumeni ebheka ekupheleni kwamasonto amabili ngeSonto unethuba lokubonisana nabamabhizinisi ngokuthi yini elandelayo okumele yenziwe. Uma uzimisele ngokuvikela umnotho, kumele wenze njalo.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page