UMnu uMfundo Dzanibe, umsunguli weMzansi Africa Education

Isithombe: Sithunyelwe

Ulandele igama lakhe osemnkantshubomvu emabhizinisini agxile kwezemfundo. Manje usenabela kwawobuchwepheshe besimanje nokwengeza izikole ezizimele ezenganyelwe ngabantu abamnyama. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

EMVA kweminyaka ewu-20 esungule futhi wakhulisa amabhizinisi amabili ayeqhuba kahle, wanquma ukuyofundela ukuphathwa kwamabhizinisi. 

Wabhalisela izifundo zeMaster’s in Business Administration (iMBA) eGibs yase-University of Pretoria ngo-2015 ngoba ebona ukuthi ulwazi lwakhe alwenele. Nokho uthi wayenawo nomunye umqondo othi akukho okutheni azokufunda angakwazi. 

UMnu uMfundo Dzanibe, umnikazi weMzansi Africa Education, uthi ngenkathi enza iMBA wafunda ukuthi kuningi kangakanani angakwazi ngebhizinisi, ikakhulukazi ngokuphathwa kwamabhizinisi amakhulu.

Uthi kudingeka bande abantu abazoyofunda ngamabhizinisi ukuze nabantu abamnyama bakhe izikhondlakhondla zezinkampani. Nakuba evuma ukuthi bakhona abantu abawasungulayo futhi bawakhulise amabhizinisi bengazange bafunde njengomsunguli weMicrosoft uMnu uBill Gates kodwa uthi nabo basebenza nabantu abafundile futhi belulekwa ngabantu abafundile.

“Kucishe kufane nokuthi uma umuntu ehlakaniphile (ukuthi) athasisele ngemfundo; ukuhlakanipha kwakhe kuba lukhulu.

“Ziningi izinto ezenza amabhizinisi aphumelele. Siyazi baningi abantu abamnyama abawaqalile amabhizinisi kodwa athi uma esekhula abe nezingqinamba agcine ewile. Ukufunda kungabasiza. Njengasebholeni, isiphiwo asanele kuyasiza ukuba nomqeqeshi,” kusho yena.

Ngaphansi kweMzansi Africa Education kukhona iThe Maths Club, iFuture Books neMzansi Digital Partners. 

I-The Maths Club yiyo azibula ngayo ekuzisebenzeni njengoba ayiqala ngo-1995 emva kokwenza izifundo zobunjiniyela ayeziqale e-University of Durban Westville ngaphambi kokuqhubeka e-University of Natal. Kule nkampani bafundisa abafundi baGrade 11 noGrade 12 izibalo kanti bagxile kakhulu ezikoleni zasemakhaya. 

Nokho manje umsebenzi omningi sebewenza ngokusebenzisa ubuchwepheshe njengoba bene-app okuthiwa yi-EduX. “Sithe uma sifika e-UDW kwakhona imibuzo okumele siyiphendule, sasibuzwa ukuthi sasinayo yini iMaths Club esikoleni samabanga aphezulu noma ngasekhaya. Kusukela lapho ngathi kukhona into enjalo okufanele ngabe sinayo. Ngazi ngaleso sikhathi ukuthi ngingathanda ukuqala iMaths Club emakhaya ngoba ngangazi kahle ukuthi kunzima kanjani yize ngangingenaso isithombe sayo yonke indawo, ngangazi lapho ngiqhamuka khona.

“Esikoleni sami ngangingedwa owaphasa i-maths kubafundi abawu-31 ngalowo nyaka. Kwakukhona kimi ukuthi kungangcono uma benganda abantu abane-maths futhi ngisenyuvesi ngangizwa kuloku kuthiwa kudingeka abantu abaningi abane-maths,” kusho yena.

UDzanibe, odabuka eMzimkhulu, uqale esikoleni sakhe ngaphambi kokwenabela kwezinye. Yiyona le nkampani ezale iFuture Books, eshicilela izincwadi ezifundisa nge-mathematics, i-physical science ne-maths literacy

Lezi zincwadi seziyatholakala ngobuchwepheshe besimanjemanje. Uma ebheka emuva uDzanibe uthi ukushicilela izincwadi ngenye yezinto aziqhenyayo kakhulu ngazo. Muzwe echaza

IMzansi Digital Partners igxile kwezobuchwepheshe kanti yenza ama-app ehlukene enzelwe amabhizinisi.

UDzanibe uthi ethandwa ngamakhasimende njengamanje yiTrade Register esiza abamabhizinisi bakwazi ukuhlela nokubona ukuthi isitokwe abanaso singakanani. 

Uthi izifundo zeMBA yizona ezimenze wabona amathuba kwezobuchwepheshe. Uthi ukholwa wukuthi eminyakeni eyishumi ezayo ayikho into eyobe ingasancikile kwezobuchwepheshe. Ama-app uwasungula yena esebenzisa ulwazi aluthola ezifundweni zokuba wunjiniyela.

Nakuba uDzanibe eyithanda, ekholelwa futhi ephila ngayo i-mathematics kodwa futhi uyaseseka isinyathelo sokwethula i-maths iteracy, njengoba ethi asikho isidingo sokuthi wonke umuntu enze i-maths.

Uthi iyadingeka ibhalansi nokungakho ngisho izifundo lezi ebezaziwa ngeSTEM (i-science, techology, engineering ne-mathematics) sezaziwa ngeSTEAM njengoba sekukhona no-a omele u-arts. 

Uthi indlela i-maths efundwa ngayo yiyo eyenza abantu bayo babe yinyama. “I-maths ifundwa ngendlela yokuthi yenza umuntu wakhona akwazi ukuxazulula izinkinga, nokungakho abantu bayo bethandwa. Kodwa sekubonakele ukuthi nezinye izifundo zimqoka, nokungakho ukufunda i-history sekuzoba yimpoqo kuwona wonke umuntu. Siyadingana sonke, abayenzile i-maths nalabo abangayenzanga,” kusho uDzanibe.

Nokho kuhle ukuthi ngisho umuntu engayenzanga i-pure maths kodwa uzoba nalo ulwazi oluthile ngokubala, ukuqonda ama-graph futhi singaxoxa naye nge-probability ngoba i-maths Literacy ivale lelo gebe,” kusho yena.

UDzanibe ukhulele eMzimkhulu naKwaMashu, lapho ayehlala noyise khona. Ukuqala ukuqonda ngebhizinisi wakufunda kuyise owayengumakhi futhi owagcina ene-tuckshop

Uthi ukuzethemba nesibindi sokuzisebenza wasincela kuyise. Muzwe echaza. 

Njengoba osomabhizinisi abaningi baye bakhale ngokuntula ukuxhaswa ngemali, uDzanibe uthi uyizwa ngendaba leyo ngoba akayena umuntu osungula ibhizinisi ethembele ekutheni kumele lisukume ngemali enkulu. Uthi ubaleka azephule uma efikelwa wumqondo webhizinisi elidinga izindodla zemali.

Kuyena inselelo enkulu endleleni kube wukuthi ibhizinisi lingatheli izithelo asuke ezilindele uma elisungula nokuqhubeka kunjalo angapheli amandla.

Uthi enye kube wukuthola abantu abazowuqonda umbono asuke enawo futhi babe nesineke sokukhwezela umlilo iminyaka eminingi ngaphambi kokuthi amalahle ahlangane.

Nakuba esewabalekele iminyaka ewu-26 amabhizinisi adinga imali eningi nokuqasha abantu abaningi kodwa manje akusekho ukubaleka njengoba kukhona umngani wakhe abasembhidlangweni naye wokwakha izikole ezizimele. Imininingwane bazobuye bayikhiphe kodwa izikole zizogxila KwaZulu-Natali kanti zizobe zakhelwe abazali abafisa abantwana bathole imfundo enohlonze ngaphandle kokukhokha imali elumayo.

Uthi bazimisele nokuthi kube yizikole ezizokwazi ukuthi umntwana afunde isiZulu njenge-First/Home Language uma efisa.

Okunye ngaye: 

  • Uganiwe futhi unabantwana ababili; 
  • Uphumula ngokuzihlalela nomndeni wakhe nokubuka ithelevishini; 
  • Uwumlandeli weKaizer Chiefs; 
  • Ulalela zonke izinhlobo zomculo; 
  • Ezinye zezincwadi azithandayo nathi zimsizile yi-Outliers kaMalcolm Gladwell ne-The 7 Habits of Highly Effective People kaStephen Covey.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page