UNksz uLondiwe Shezi, umnikazi weSilo Brides yemvunulo yesintu ne-Utahwashe Kiddies Spa

Izithombe: Zithunyelwe

Wenza ezibukwayo ngohlobo lwamabhizinisi olungajwayelekile kanti elinye useliphendule i-franchise. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UQALE eneminyaka ewu-17 ukuba nothando lokuzisebenza nokwakha amathuba omsebenzi. 

UNksz uLondiwe Shezi uwumnikazi weSilo Brides, inkampani ebolekisa futhi ithungise imvunulo yesintu yabashada ngokwesintu noma eminye imicimbi yesintu. 

Le nkampani, eneminyaka emithathu yasungulwa, isinamagatsha ayisikhombisa nasezindaweni ezifana neRichards Bay noMgungundlovu njengoba esethule uhlelo lwe-franchise nolunikeza abanye abantu ilungelo lokusebenzisa igama iSilo Brides. Amagatsha amathathu awakhe uNksz uShezi.

“Kuleli bhizinisi ngabheka ukuthi yikuphi la (kunesikhala) engingangena (kusona), ngase ngibona ukuthi kunesidingo esikhulu sendawo ezobolekisa, ithunge lonke uhlobo lwemvunulo esuke idingwa abantu uma kunemishado yesintu, umemulo, umhlonyane nokunye okudinga imvunulo,” kusho yena. 

Leli bhizinisi aliqambe ngendodana yakhe uSilo waliqala ngoR2 000. 

Uthi ubengaqali nje ukuba nebhizinisi njengoba eke waba neLolo Kiddies eyayihlobisa imicimbi yezingane. Kulelo bhizinisi kukhona ayebambisene naye kodwa okwagcina kungasahambi kahle, wase eyaphuma kulo. 

“Ngesikhathi sigxile emicimbini yezingane kwakuyingalesikhathi imakethe yabantu abamnyama yayingakavuleleki khona kulolu hlobo lwebhizinisi. Kwakuwumkhakha engingathi wawusagcwele abamhlophe,” kusho uNksz uShezi.

ISilo Brides inezisebenzi eziwu-15 futhi inikeza ithuba abasuke bezofundela umsebenzi ukuze bathole isipiliyoni. 

Umakoti ehlobe ngemvunulo yesintu yaseSilo Brides

Okunye akwenzayo yizithangami ezifundisa omakoti ukugaya utshwala besiZulu nokuvoxa ujeqe. Konke loku uNksz uShezi ukwenza ngaphansi kohlelo lweSilo Brides olwaziwa nge-Boot Camp.

“Lolu hlelo lweBoot Camp ngalufaka nje ngemuva kokubuya kwami emshadweni. Ngabona ukuthi baningi abantu besifazane abahamba balahlekelwe noma abangenalo ulwazi ngezindlela zesintu. Ngabona ukuthi siyadinga ukubasiza abesifazane ukuze uma sebegana babe sebenolwazi lwezinye zezinto eziye zifike zibe yinkinga uma sebeshadile,” kusho yena.

Kulo nyaka uzokwethula iMkhwenyana Boot Camp yona ezogxila kubantu besilisa nahlela ukuthi ibe ngoSepthemba. 

Ukuthanda ukusebenza ngezingane akukaze kuphele. Yingakho kulo nyaka ebuyelile njengoba evule indawo yokubhucunga omuntuza i-Utahwashe Spa. 

Uthi: “Emva kokuthola umntwana wami wesibili, ngivule Utahwashe Kiddies Spa neqanjwe ngalo igama lendodana yami. Kudala ngifuna ukuvula i-spa sezingane ngoba ngangibona singekho. Ngibone ithuba lokuthi ngingene mina ukuze kufezeke iphupho lami.” 

Omuntuzu bebhuchungwa e-Utahwashe Kiddies Spa

I-Utahwashe iqashe abantu abahlanu kanti ivulelekile nokuthi abantu benze kuyo imicimbi yezinsuku zokuzalwa kwezingane. 

Ukutomota ingane kuqala ku-R150. 

“Inhloso yami wukuthi naleli bhizinisi lesibili likhule lisabalale, kungabi nje elami kuphela kodwa litholakale emadolobheni amaningi angaphandle kwaseThekwini,” kusho yena. 

UNksz uShezi ufundele ukuba wusonhlalakahle kanti uke wasebenza kuwona ngaphambi kokuzisebenza.

Ukholwa ukuthi amabhizinisi akhe aphunyeleliswa yimpatho ayinikeza amakhasimende. Uthi into ebalulekile uma ungena ebhizinisini wukuthi uqonde ukuthi ngeke uthi uqala ube ubona imali kodwa kumele usebenzise imali kakhulu cishe iminyaka emibili nangaphezulu ngaphambi kokubona izithelo zebhizinisi lakho.

“Kuhle ukuthi into ekhuthaza umuntu ebhizinisini kube wuthando lwaloko umuntu asuke ekukhethile. Kuhle futhi nokuqala kancane ukhule (ngendlela),” kweluleka uNksz uShezi.

Instagram: silobrides/ utahwashekiddiesspa

Facebook: Silo Brides/Utahwashe Kiddies Spa

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page