Umhlahlandlela wokuqhudelana iGuidelines for Competition in the South African Automotive Aftermarket uqalile ukusebenza mhla ka-2 kuJulayi. Umkhombandlela wokugcina wakhishwa mhla ka-29 ngoJanuwari kanti usuyatholakala kwi-website yeKhomishini. Lo mkhombandlela uhambisana ne-Competition Act (u-89 wango-1998, ebuyekeziwe) ukuklama indlela ekunqandeni izinto eziphikisana nokuqhudelana okuhle embonini yokunakekela nokulungisa izimoto esezidayisiwe, phecelezi i-automotive aftermark, ukwenza ukuthi osomabhizinisi abancane nabantu ababencishwe ithuba bakwazi ukubamba iqhaza. Lo mkhombandlela uphoqa ukuthi bonke abasembonini yezimoto badalule imininingwane ethile emakhasimendeni ukwenza ukuthi akwazi ukuthatha izinqumo ezifanele futhi kube nokuphepha kule ndima. Kukhona nendawo yokuthi bonke abakulo mkhakha bakwazi ukuxazulula izinkinga uma bengezwani futhi bazigade bona. Umkhombandlela wonke uyatholakala ku: https://www.compcom.co.za/guidelines/

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page