UBayanda Nxumalo, umsunguli weNtwenhle’s Every Occasion, ebhaka amakhekhe, ihlanganise nezipho, yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

INYANGA yentsha siyisonga ngomuntu omusha osanda kusungula ibhizinisi lamakhekhe elihlukile njengoba lihambisana nezipho. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ULULEKWE wuyise ukuthi akangapholisi maseko ngokuqala ibhizinisi ngoba usezibonile ukuthi unothando lwalo. Le ntokazi isilandelile lesi seluleko njengoba isinenkampani ethi yona nakuba ineminyaka ewu-17. 

Lokhu kusukuma kwakhe sekumsizile uBayanda Nxumalo, osekuthe zisuka nje waba matasa njengoba ibhizinisi lakhe iNtwenhle’s Every Occasion, egxile ekubhakeni nasekuhlanganiseleni abantu izipho, ibimatasa ngoba abantu bebekade befuna izipho zokujabulisa oyise ngeFather’s Day.  

UBayanda, ofunda uGrade 11, uqale kancane ezibhakela ikakhulukazi uma esuke evakashele uninakhulu ngamaholidi kanti uthi bebebhaka kakhulu njengoba kuvalwe izwe nokwandise uthando lwalo msebenzi.

Bathe abazali bakhe uma bebona ukuthi ngathi sekungaphezu kokuzidlalela lokhu akwenzayo base beyamkhuthaza ukuthi aqale ibhizinisi. Uthi uyise nguyena omfake ugqozi kakhulu.

“Kade ngangazi ukuthi ngingathanda ukuqala ibhizinisi kodwa ngingenaso isiqiniseko ngoba ziningi izinto engizithandayo. Leli bhizinisi lihlanganisa zonke izinto engizithandayo ngoba ngiyazithanda izinto,” kuchaza yena ehleka.

“UBaba ungikhuthazile kakhulu ukuthi ngisheshe ngiqale ngoba ngiyothi sengikhulile ngibe sengifunde okuningi.”

UBayanda uzalwe futhi uhlala eThekwini nomndeni wakhe, okungabazali bakhe nodadewabo nomfowabo abancane, njengoba eyinkosazana.

Okwamanje wenza i-chocolate cake, i-vanilla, nama-cup cake kanti izipho uyakuhlanganisela noma ngabe usidingela ini.

ENtwenhle’s Every Occasion kuhlanganiswa nezipho

“Abantu abasengeseke kakhulu ngabangani bakaMa kanti nasesikoleni ngiyawadayisa ama-cup cake.”

Ama-cup cake akhe aqala kuR110 kanti amakhekhe aqala kuR350.

I-chocolate cake yaseNtwenhle

UBayanda uthi ibhizinisi lakhe liyisixazululo ebantwini abanenkinga yesikhathi njengoba yena ebaphungulela umthwalo ngokubahlanganisela izipho abazidingayo noma ngabe kusuke kuyimuphi umcimbi. Uphinde engeze ngokuthi ikhasimende lithola nekhekhe.

UBayanda uthi ibhizinisi lakhe uliqale ngoR500 kanti njengegenge eningi yesimanjemanje uthi okuningi uzifundise ngokubuka uYouTube

Ukuphatha amabhuku nakho ukufunde khona kanti futhi usizwa nawukuthi esikoleni wenza izifundo eziphathelene namabhizinisi.  

Ukuze aqinisekise ukuthi umsebenzi wesikole awuphazamiseki uqala ahlale emtapweni wolwazi esikoleni enze umsebenzi wesikole ngaphambi kokugoduka ngoba uma esefike ekhaya ugxila ebhizinisini. Nakuba kusasekuseni kodwa uthi uyayibona inzuzo nakuba kusadingeke ukuthi imali ayitshale ebhizinisini.

Uthi eqala amabanga aphezulu ubenesifiso sokufundela ukuba yi-chartered accountant kanti uthi usazimisele ukuthi afundele umsebenzi omayelana nokuphatha amabhizinisi kanti uzimisele nokuthuthukisa ulwazi lwakhe lokubhaka nokuhlobisa amakhekhe. Isifiso sakhe wukuthi abe nesitolo sakhe. 

Instagram: @ntwenhles.every.occasion

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page