UNksz uSne Ngubane umnikazi weSne Chickens nomlimi osemncane

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuthola abaSamariya abalungileyo ezinkundleni zokuxhumana kumsizile wavuselela ibhizinisi lakhe umlimi osafufusa owacishe waphonsa ithawula evuka imfuyo yakhe ilele izigingqane. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

WACISHE wadikibala waphelelwa wumdlandla webhizinisi umlimi osemncane osezakhele udumo ngokudayisa izinkukhu. UNksz uSne Ngubane usephenduke iqhawekazi nesibonelo entsheni yangakubo eKuthukuzeni, eManguzi.

UNksz uNgubane, oneminyaka ewu-22 nosenezinkukhu eziwu-1 000, uke wabhekana nenselelo enkulu ebhizinisini ngenkathi efelwa yizinkukhu eziwu-174. Yize namanje engasazi isizathu sokubulawa ngesihluku kwezinkukhu zakhe, ubonga abamesekile waqhubeka njengoba ethi ubesecabanga nokushiya phansi. Bekuwu-Okthoba ehlangabezana nale mbibizane emshiye ecobeke amathambo.

“Wumkhuba wami ukuthi ngivuke njalo ekuseni kakhulu ngo-5, ngiyobheka izinkukhu. Ngenze njengenjwayelo nangosuku lwesibhicongo. Ngafica kugqekeziwe  ehhokweni, izinkukhu ziyizigingqane phansi zibulewe. Ngasaba ngibona ukuthi uma kukhona okwazi ukwenza okunje ezinkukhwini zami, angakwenza nakimi,” kukhumbula yena.

Izinkukhu namaqanda kwaseSne Chickens

Uthe njengoba engenawo umhlaba wokufuya, izinkukhu uzakhele ihhoko egcekeni lakubo. Udaba lokubulawa kwezinkukhu uluxoxe kuFacebook kanti yilapho ezothola khona ukwesekwa nokubuyelwa ngamandla. Uthe abantu bamnikelele ngemali, abanye bamthengela izinkukhu uqobo. Kukhona nabamthengele ukudla kwezinkukhu. Kusukela lapho amandla abuyile waqhubeka nebhizinisi.

Echaza ngokungena kwakhe kuleli bhizinisi, uthe ukhulele ekhaya eliyithandayo imfuyo. Kubo bekufuywe izinkomo, izimbuzi nazo izinkukhu okwenze ukuthi agcine ezithanda izilwane.

“Ngaqala ngo-2017 ngifunda u-matric ukuzifuyela izinkukhu. Ngacela imali yokudayisa uswidi esikoleni, inzuzo ebengiyenza, ngathenga ngayo izinkukhu. Ngaqala ngezinkukhu eziwu-30, ngazidayisa emphakathini,” kusho uNksz uNgubane.

Zinje izinkukhu zikaNksz uNgubane sezilungiswe kahle

Uthi ngenkathi eqala ibhizinisi ubengekho ezinkundleni zokuxhumana, okwenze kwaba nzima ukukhangisa ibhizinisi.

Bekungelula nokubamba ibhizinisi emelwe nawumsebenzi wesikole kodwa uthe ukwesekwa abakubo kumsize kakhulu.

Lo mlimi, owenza unyaka wesibili ezifundweni zeSocial Work e-University of KwaZulu-Natal, usevule amathuba omsebenzi nakwabanye. Uthe njengoba ebuye axinwe wumsebenzi wesikole, ucela omakhelwane ukuthi bamhlabele izinkukhu bese eyabakhokhela.

Yize efundela izifundo ezingahlobene nezolimo, unaye umlimi osemnkantshubovu, okunguye omcathulisayo ebhizinisini. Uma esenyuvesi inhliziyo isuke isemumva ekhaya, okwenza abuye njalo ngezimpelasonto ukuzobheka umsebenzi.

Ngaphandle kokufuya nokudayisa amaqanda, unezimbuzi eziwu-17. Izimbuzi uzicelele kweminye imizi ngoba ngakubo akuvumelekile ukuzifuya ngenxa yokuthi omakhelwane batshalile.

Uveze ukuthi ibhizinisi elihamba kakhulu ngelokudayisa amaqanda ngoba abantu bawadinga njalo.

Okwamanje usafake izicelo zokudayisa izinkukhu emasuphamakethe kodwa uyawudayisela nomphakathi.

Uphinde adayisele ishisanyama yangakubo. UNksz Ngubane, odayisa izinkukhu eziphilayo nezihlatshiwe, ufisa ukuthola umhlaba lapho ezofuya kahle khona ngoba uyabona ukuthi ibhizinisi liyakhula.

Uthe uma eqeda enyuvesi ufuna ukungena ngokugcwele ebhizinisini lezolimo.

Facebook: Sne Beads Ngubane

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page