UNksz uSinethemba Ngoako, umlimi waKwaNtunjambili, eKranskop, eKZN

Izithombe: Zithunyelwe

Liyasimama ibhizinisi lo mlimi omncane okhethe ukusebenzisa umhlaba owashiywa uyisemkhulu ngenkathi izwe livaliwe. Uxoxe noNOKWANDA NCWANE

UKUNTENGA komnotho nezinga eliphezulu lokudilizwa kwabantu emsebenzini ngenxa yokuvalwa kwezwe kumgqugquzele ukuthi aqale ibhizinisi lomndeni lokulima. 

UNksz uSinethemba Ngoako, oneminyaka ewu-24, uwumnikazi weNgoako Farming, ibhizinisi lomndeni elikhiqizela izindawo ezehlukene KwaNtunjambili, eKranskop, KwaZulu-Natali.

“Ngiqale ukulima ngoJuni wonyaka ophelile, ngisebenzisa umhlaba esawushiyelwa wumkhulu ongasekho emhlabeni. Ngisebenzise imali exhasa abafundi yeNSFAS ukuze ngiqale leli bhizinisi, nokuyilapho luvuseleleke khona uthando lwami lokulima,” kusho uNksz uNgoako, ozalwe futhi wakhulela KwaNtunjambili.

Ukuzisebenza yinto esegazini kuyena. Ibhizinisi lakhe lokuqala lokulima walisungula ngo-2018 lapho ebekhiqizela khona izibhedlela amaveji kepha ngenxa yokuswela imali ukuze lisimame, washiya phansi. Akagcinanga lapho ngawo lowo nyaka uphinde waqala ibhizinisi lokuhlobisa imicimbi yezihlobo nabangani ukuze azenzele amasentshana.

Leli bhizinisi likhiqiza amaveji, okubalwa  kuwona amazambane, isipinashi, u-green pepper neklabishi. Ngenyanga likhiqiza izikhwama eziwu-35 zamazambane, eziwu-40 zesipinashi, amakesi awu-30 ka-green pepper namaklabishi awu-1 500.

Liyabavuma iklabishi eNgoako Farming

Likhula ngamandla ngoba selikhiqizela izitolo ezimbili, i-Aheers neKwaSizabantu eNtunjambili, amakesi awuu-20 ka-green pepper namaklabishi awu-1 000 ngenyanga. Ukhiqizela nabaphekela izingane ukudla ezikoleni.

U-green pepper waseNgoako Farming

UNksz uNgoako uphezu kwezifundo ze-Business Management e-UNISA.

Le mboni idume ngokugcwala abesilisa kepha bayanda abesifazane, ikakhulukazi abasebancane, abangena kuyona. Ngokombiko weStatistics South Africa, imboni yezolimo inyuke ngo-15.1% futhi bekuyiyo yodwa ekhiqize into ebonakalayo emnothweni wezwe ngekota yesibili yonyaka ka-2020 ngenkathi izwe livalwe thaqa.

Ngokwalo mbiko, le mboni ineqhaza elikhulu ekukhiqizeni amathuba omsebenzi kwabesifazane nokuqinisekisa ukuthi kunokudla okwenele, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. 

Okwamanje iNgoako Farming isaqashe umuntu oyedwa kanti uNksz uNgoako uthi uvame ukulekelelwa wumndeni nabangani ngeminye imisebenzi yaseplazini. 

“Ukuswela imali, ukuzenzela cishe yonke imisebenzi ngenxa yokungabi nabantu abaqashile nokungabi nemoto yokuhambisa imikhiqizo ezindaweni ezifanele ngezinye zezingqinamba engibhekana nazo kuleli bhizinisi.

“Kepha ukuxhaswa engikuthola ezitolo nasemabhizinisini amancane ngakithi, ikakhulukazi angoshisanyama, yikona okwenza ngizimisele,”  kusho yena.

UNksz uNgoako uthi uzibona ngelinye Ilanga ewumnikazi wepulazi elithi yena, aphinde abe wumlimi ogxile ekukhiqizeni amaveji nemfuyo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page