UNksz uNokuzola Cele weZEMUMC MaShabs Coffee Shop yaseMhlanga, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uvuke wazithatha ngokudayisa amagwinya ezindaweni zomntakabani odlondlobalayo kwezamabhizinisi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWAKUYIVELAKANCANE ukuthengwa kwesinkwa kubo ngenxa yokuthi uninakhulu owamkhulisa wayevele axove inhlama kwenziwe amagwinya nojeqe.  

Namhlanje la magwinya ayemthokozisa ebuncaneni bakhe asengenye zezinto aziphilisa ngazo.

UNksz uNokuzola Cele usanda kuvula iZEMUMC MaShabs Coffee Shop endaweni yomntakabani, eMhlanga, eThekwini. Nakuba ekhona amasemishi namakhekhe njengokujwayelekile kulolu hlobo lwebhizinisi kodwa into enkulu ehluke ngayo wukudayisa amagwinya futhi yiwona athengwa ubuthaphuthaphu.  

Kukhona nelondolo. Uthi wengeze amagwinya ngoba uyalazi idumela lawo, ikakhulukazi uma edayiswa lapho engalindelekile khona.  

“Angikhulanga ngihlupheka futhi angikhulanga ngicebile. Ngikhule nje ekhaya okudliwa uphuthu neklabishi, okuphekwa ujeqe… indaba yesinkwa kwakuyinto eyivelakancane; kanjani kuyothengwa isinkwa ukhona uflawa endlini? Besidla amagwinya. 

“Ngase ngithi angibe nento ezoveza indlela engikhule ngayo, ngase ngifaka namagwinya. UMaShabs umele uMaShabalala, okungugogo wami owangikhulisa,” kulanda yena.

Amagwinya yiwona adlisayo eZEMUMC MaShabs Coffee Shop

UNksz uCele uzalelwe futhi wakhulela ePort Sheptsone, oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natali. Wathuthele eGoli ngoba owayengumyeni wakhe wayethole umsebenzi khona. Kodwa emva kweminyaka eganile, umshado ubhidlikile ngo-2016, nokuphoqe ukuthi asukume athole indlela yokuziphilisa emva kokuba wunkosikazi obegxile ekubhekeni ikhaya nabantwana kuphela.

Nangaleso sikhathi amagwinya yiwona amtakula. “Egoli ngangihlala eduze kwenyuvesi yase-Australia okuthiwa yiMonash eRuimsug. Ngangenza amabhakede amabili amagwinya, indlela izingane ezaziwathenga ngakhona. Angithi lapha kukhona izingane eziqhamuka yonke indawo. Ngangizenzela awasekuseni, ngiphinde ngizenzele awantambama. Ngabona ukuthi amagwinya ayasebenza ngoba eGoli yiwona engangondla ngawo izingane zami,” kukhumbula yena.

Uthi eMhlanga ubone ukuthi kunenqwaba yabantu abasebenza ezinkampanini ezikhona kodwa abangenayo imali yamanani okudla okudayiswa khona, ngakho ngamagwinya wenzela nalabo bantu mhlawumbe abangeke babe noR40 wesemishi.

Ilondolo iwashela abantu kanti isithole nenkontileka kwelinye lamahhotela khona eMhlanga. EseseGoli ubenenkampani yokuhlanza izindlu zabantu kanti ubezibambela yena kanti ngezimpelasonto ubesebenza nezingane zakhe.

Ebuya eThekwini ufike waliqhuba leli bhizinisi kodwa ubesegxile ezinkampanini njengoba eke wathola izinkontileka kwamanye amagatsha akwaMcDonald’s. 

Ebhizinisini lokuhlanza izindlu usezogxila kakhulu ekuqeqesheni abasebenza ezindlini zabantu ngoba uthi kubalulekile ukuthi bafundiswe kube nesicucu abanaso somsebenzi.

Uqale eseseGoli ukuqeqesha izisebenzi zasendlini. “Ngabona ukuthi abanye abantu bancamela ukuba nomuntu ofika kanye ngoba kukhona lapho kushoda khona. Ngangifika umuntu ngimfundise ngomsebenzi wasendlini, ukuphatha imali nokukwazi ukuziphatha emsebenzini.

“Yabona nje ukuqonda ukuthi amasiko amakhaya awafani. Wena uzofika layikhaya ukhonza kwaShembe, thina singamaKhrestu, ngeke baqonde kungani wena kungafanele uthinte ukudla okushisayo uma kuwuMgqibelo. Kodwa ukuqonda ukuthi usemsebenzini kuzokukhumbuza ukuthi uma ubasi wakho engayiqondi inkolo yakho wehlise umoya ngoba yikona oziphilisa ngakho,” kucebisa uNksz uCele.

Kodwa-ke ngeke esabaqeqeshela emakhaya njengoba umuntu esezothola isitifiketi esisemthethweni sezinga u-Level 1 kanti kuzothathwa umuntu ohambe wafika ebangeni lesithupha esikoleni, lona osekuthiwa wuGrade 8.  

UNksz Cele, onabantwana abane, uke wasebenza nasembonini yamabhange. Uneziqu ze-Applied Psychology ne-Honours in Human Resources zaseMancosa. Manje umatasa ne-Master’s. 

Ngaphezu kwezinkampani zakhe uphinde asebenze ngokugcwele njenge-COO yeMental Health Institute eDurban and Coastal Region, unohlelo ku-Ugu Youth Radio nakuMzansi Smart TV.  

Nakuba esebenza uNksz uCele kodwa ubuye azibambele mathupha

Ukhuthaze abanye osomabhizinisi ngokuthi ayikho into elula emhlabeni kodwa wathi uma umuntu ezama, kugcina kukhona okuhlanganile.

Uthi kuhle futhi ukuthi umuntu angancintisani namuntu kodwa azibheke yena futhi angazifakeli ingcindezi yokwenza akubona kwenziwa ngabanye abantu ngisho isimo singamvumeli.

Instagram: @zolangeln

                    @zemumcmashabs

                    @zemumclaundry

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page