UMabuza ubeyinxusa lobumbano losomabhizinisi, kuloba uBonang Mohale

UDkt uJabulane Albert Mabuza ubewumphathi wami! Samncenga, wagcina evumile ukuba yinxusa losomabhizinisi bonke ngokuba wumengameli weBusiness Unity South Africa (iBUSA), weCEOP Initiative nosihlalo weBusiness Leadership South Africa (iBLSA).

Ngemva kwaloko yena wancenga mina ukuthi ngibuye sengithathe umhlalaphansi ngineminyaka ewu-55 ngizolekelela njengesikhulu esiphezulu seBLSA, inhlangano eyasungulwa ngo-1960, ngingakazalwa!

Ngenkathi isungulwa iBLSA yayinezinjongo ezimbili, okwawukuvikela ubandlululo nokulwa nokubhonculwa kwezikhonkwane zomnotho. Sobabili sasikholwa singangabazi ukuthi lelo kwakuyithuba elihle lomuntu ozoguqula izinto, hhayi ozochibiyela,  ngavuma kanjalo-ke ukuthatha izintambo nokuvuka esiswini njengotshwala kusukela mhla ka-3 ngoJulayi wango-2017.

Siholwa wubuholi bakhe obungefaniswe nobamuntu, sinenhloso eyodwa nebhodi enamandla, masishane sahlanganisa ithimba elazi umsebenzi labantu besifazane ababili abamnyama namadoda amnyama amathathu mhla ka-1 ngoNovemba wango-2017.

Ngemva konyaka, leli thimba lashintsha labangabantu besifazane abamnyama abathathu namadoda amnyama amabili. Sibhekene nokuphikiswa nengozi yengcupheni empilweni yethu, sabeka isisekelo sokuqeda nokuphikisana nokugwamanda umbuso, saqala ngomkhankaso ohlelekile novuthayo nowaholela ekuwiseni iBell Pottinger ngezinyanga eziyisithupha vo.

UMabuza wavuma noma emadolo nzima ukuthi kufakwe igama lakhe emagameni amahlanu iBLSA eyawathumela emNyangweni wezeziMali ngenkathi kubhekwa usihlalo webhodi ye-Eskom. Wagcina ewusihlalo, ngoJanuwari wango-2018, webhodi enabantu abathanda izwe labo, abaphokophele ukuqeda umnyombo wokugwamanda umbuso, ingozi ebhekene neNingizimu Afrika nendlela engalungile yokuhweba.

Samisa iKPMG, u-Eskom, iTransnet neBain Consulting ngokulandelana ukunqanda ukugwamanda umbuso. Ngenxa yokuphokophela nokuzinikela nentshisekelo yakhe yokuphumelela sesibona ukuthi amaqhinga amasha nezindlela zokwenza izinto zeBhodi nezikhulu ze-Eskom ziholwa uBaba uPhakamile Hadebe, u-Eskom waba yinkampani yokuqala ngqa ukuthi sihoxise ukumiswa kwayo.

UMabuza ubaziwa ngamagalelo okuba wusomabhizinisi ovelele. Wathatha umhlalaphansi esikhundleni sokuba yi-yisikhulu esiphezulu  seTsogo Sun Holdings Ltd nephini likasihlalo weTsogo Sun Holdings. Phakathi kwezinye izinhlangano, wasungula iFABCOS, waba wusihlalo weTelkom SA SOC Limited, iCasino Association of South Africa, i-Anheuser-Busch InBev SA, iSouth African Tourism, i-UNISA SBL, iSun International Boards, njll. 

Ubewumqondisi ozimele omkhulu kwibhodi leMultichoice kanti wake waba yilungu nomxhasi weSouth Africa Day initiative (iCitizens in Partnership with Government). Uke waba semabhodini eTanzania Breweries Ltd neCastle Brewing Company eKenya. 

Usanda kuthatha umhlalaphansi njengulungu lebhodi yeCorporate Council on Africa eWashington DC neleWorld Travel and Tourism Council e-England nelekomiti elikhulu. Waqokelwa kwiConcordia Leadership Council eMelika. Ubewusihlalo  weRegional Business Council for World Economic Forum. 

Ngenkathi i-University of the Witwatersrand, iholwa wuSolwazi u-Adam Habib, imhloniphe ngeziqu zobudokotela kwezohwebo i-Doctor of Commerce Degree mhla ka-5 kuJulayi wango-2017 “ngenxa yomsebenzi wakhe omuhle kwezamabhizinisi neqhaza lakhe ekusimamiseni umnotho waseNingizimu Afrika”, lapho uSotobe uBaba uBheki Sibiya ahlela umcimbi e-The Pivot, uMavuso wangicela ukuthi ngiphathe uhlelo. 

Yena, nebhodi yeBUSA, bancenga uDkt Sipho Pityana to ukuthi avume ukuba wumengameli kanti, wagcina evumile.

Ngiyohlale ngimbonga, hhayi ngokugcina ngokuba yivulandlela elibukhali kodwa ngokuqhamuka nezinto ezintsha ngendlela ehlelekile, umlingani omuhle, umuntu oshintsha izinto, isishoshovu esinentshisekelo nomuntu odlekayo – uthisha omuhle uqobo, umuntu omangalisayo nosezingeni eliphezulu!

Ngiyabonga ngokuthinta impilo yami ngendlela enkulu kangaka. Ungifundise nabanye ukuthi uma silinda omunye umuntu ukuthi alungise izinto, siyolindela ize kepha injongo yethu kufanele kube wukwenza, noma ngabe okuncane kangakanani… imizamo emincane yenza izinto ezinkulu nokuthi sonke kufanele senze into eyodwa uhulumeni ahluleka wukuyenza, sivele siyenze kuthi ngokwenza kanjalo sizibeka endleleni yenkululeko yezomnotho yangempela yomuntu omnyama.

Siyabonga ngokuba wufakazi ogcwalise ukuthi ngokubona umzabalazo womnotho wokhokho bethu nokuzalwa kwesizwe esisha ngempela kunomvuzo ukwakha isizwe esisha saseNingizimu Afrika! Nokuthi omama nobaba bomzabalazo bakwazile ukufundisa izizukulwane ezilandelayo ngezinga lohlobo lwabantu abayibona, okuyinto uMabuza ayaziyo njengomuntu owabamba iqhaza ngoJuni 16 ngo-1976 ngezikhathi zombhikisho wabafundi, agcina exoshelwe khona esikoleni.

Siyabonga ngokushiya isifundo ezinhliziyweni zethu sokuthi ikusasa lethu lilele ekwakheni iNingizimu Afrika ekhululekile, enentando yabantu, ebumbene, engabandlululi ngokobuhlanga nangakobulili. Impela namuhla sihlangene ngezinto eziningi, yizinto ezincane ezisihlukanisayo. Yiqiniso impela ukuthi “abantu abanamandla babanesikhathi sokusiza abanye, ngisho kuthiwa nabo babhekene nezinkinga zabo”.

Sikhala nomkakhe omuhle uSis’ uSiphiwe, izingane zabo uLwazi, uSakhiwo noMbali noyise uLazarus, izihlobo nesizwe sakwaMabuza nabangani ngokulahlekelwa okungaka. Sengathi uJehova angamupha umphumula wafutha. Siduduzwa wukuthi uphile impilo enhle, edinga ukulandelwa.

Hamba kahle Mshengu, nkos’ yami!

  • USolwazi uBonang Mohale uwuShansela wase-University of the Free State, uProfessor of Practice waseJohannesburg Business School College of Business and Economics, usihlalo weBidvest Group Limited neSBV Services. Wake waba wumengameli weBMF nombhali wencwadi edayisa ubuthaphuthaphu ethi  Lift As You Rise.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page