Sife olwembiza ngokudlula emhlabeni kukaMabuza, kuloba uBusi Mavuso

NGOMSOMBULUKO sivalelise enye yezingqalabutho zamabhizinisi, neyake yaba wusihlalo weBusiness Leadership South Africa (iBLSA), uMnu uJabu Mabuza. UMabuza usize ukuthi osomabhizinisi babe nezwi ngesikhathi sokugwamandwa kombuso.

EwuSihlalo weBLSA noMengameli weBusiness Unity South Africa ubesekhaleni lokuthi osomabhizinisi babe yizishoshovu. Kungesikhathi sobuholi eBLSA lapho kwalwiwa khona nomkhankaso wokufafaza amampunge owawuhlelwe yiBell Pottinger, nowawuqonde ukuthi kugcine sekufana nakwamachanza ezweni lonke.

Esikhundleni sokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngendlela engalungile, uMabuza wahola umkhankaso ohlelekile nonesithunzi owawugcizelela ukubaluleka kosomabhizinisi nemboni ezimele ezweni nokuthi kungani kufanele bavikelwe. Loko kwaba yinsika yezwi leBLSA kanjalo nokubaluleka kokuletha uguquko nobuholi obuqotho.

Iqhaza likaMabuza ekuhlanganiseni osomabhizinisi nabalingani kuhulumeni nezinhlangano zomphakathi likhombisa igalelo abenalo ezweni lonke. Indlela abehola ngayo ibimqoka ekutheni kuphokophelwe into eyodwa.

Ubenekhono lokuthi kuthi kushubile akwazi ukupholisa ngehlaya noma indaba emnandi futhi ubezifela ngokuhleka. Ubethi uma engena lapho isimo simuncu khona ngoba abahlangene bengazwani akwazi ukwenza nibuyisane, nisebenzisane futhi nithole isisombululo ngenxa yomuntu abewuyena.

Uma sengibheka manje isibindi asinika abaholi bamabhizinisi ukuthi basukume balwele isithunzi sabo nesemboni ezimele sibe mqoka ekujikeni izinto ngesikhathi kuliwa nokugwamandwa kombuso.

Kodwa akagcinanga lapho. Ngenkathi uMnu uCyril Ramaphosa eqokwa njengomengameli we-ANC ecela ukwesekwa, uMabuza wasukuma wakhuthaza osomabhizinisi ukuthi abalekelele uhulumeni wakhe kabusha. 

Ukugwamandwa kombuso kwakuzoqeda ngamabhizinisi kahulumeni kanti u-Eskom yiwona oshayeke kakhulu. Kudingeka umsebenzi omkhulu ukuwuvuselela ukuze uphinde usebenze ngendlela, nokuwumzamo esaqhubeka namanje.

UMabuza uthe “Thuma mina” azi ukuthi kuzoba nzima. Kodwa mhlawumbe lo somabhizinisi owake waba ngumshayeli wetekisi wayengazi ukuthi kuzoba wumqansa kangakanani. 

Ewusihlalo wakhe kabusha ibhodi futhi wazama nokuthi izinto zihambe kahle ethimbeni labaphathi. Ngenkathi uMnu uPhakamani Hadebe esula njengesikhulu esiphezulu, uMabuza wabamba njengesikhulu esiphezulu ngenkathi kusabhekwa ozovala isikhala. Kwagcina kuqokwe uMnu u-André de Ruyter.

Kodwa uMabuza usulile ngonyaka odlule emva kokuthi iziqubu zokucinywa kwagesi ziphinde zahlasela ngesikhathi samaholidi kaDisemba emva kokuthembisa ukuthi ngeke kwenzeke. Loku bekusafakazela uhlobo lomuntu awuyena – ubazi ukuthi naye kumele aphendule ngakwenzayo futhi axolise uma zingasafezeki izethembiso.

UMabuza ube nomthelela ezinkampanini eziningi eNingizimu Afrika kanti akulula ukuzibala zonke. Ewusihlalo eTelkom wabamba iqhaza elikhulu ekuphuculeni izinto futhi weseka isikhulu esiphezulu uMnu uSipho Maseko ekwenzeni lowo msebenzi.

Eshona ngesonto eledlule, ubewusihlalo weSun Internatiobnal, ehlala ebhodini yakwaMultichoice, izinhlangano ezingenzi inzuzo njengeSouthern African PGA Tour neGolf RSA. Wake waba yisikhulu esiphezulu seTsogo Sun Hotels futhi waba semabhodini ahola iSphere Holdings, iSAB, i-Amalgamated Beverages International, i-Hosken Consolidated Investments, iSA SME Fund neSA Tourism.

Ubevamile ukumela osomabhizinisi baseNingizimu Afrika lapho kubuthana khona amazwe omhlaba njengakwiWorld Economic Forum nemihlangano yamazwe okuthiwa yiG20. Izikhulu ebeziphatha lapho ewumqondisi khona bezivelela ngoba ubezivikela engcindezini yepolitiki neyabanikazi benkampani. Ngisho ishisa impi ubungangabazi ukuthi uzokuvikela.

Imisebenzi negalelo lakhe isazobonakala kulezo zinkampani nezinhlangano ezifana neBLSA, lapho ebebamba khona iqhaza elikhulu. Indlela enze ngayo ukukhuthaza ukusebenzisana phakathi kwazo zonke izinhlaka ibe nesandla esikhulu endleleni imboni ezimele ebambisane ngayo nohulumeni uma kuhlasela iCOVID-19. Ushiye imboni ezimele inesibindi sokulwela isithunzi sayo. 

Ukushona kwakhe kuyezwela kakhulu kimina nabanye embonini ezimele. Sidlulisa amazwi enduduzo kumkakhe uNkk uSiphiwe Mabuza nabantwana babo, abangani bakhe nabalingani kwezamabhizinisi abafe olwembiza. 

  • UNksz uMavuso yisikhulu esiphezulu seBLSA

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page