UMnu uNkosinathi Makamela, umlimi waseDutywa, eMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Ukhamba lufuze imbiza kohamba ezinyathelweni zabazali bakhe osewumlimi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUKHULISWA ngabazali abangabalimi futhi befuyile yikona okumenze washisekela ukuba wumlimi.

UMnu uNkosinathi Makamela, oneminyaka ewu-21 waseDutywa, eMpumalanga Kapa, uwumlimi okhiqiza amaveji futhi ofuye izingulube.

Uthi ukhule uyise efuye izinkomo, izimbongolo nezimbuzi, unina, ongasekho emhlabeni, ethengisa izinkukhu nezingulube, etshale amaveji awadayisayo.

“Ukukhuliswa ngabazali abebegxile (emkhakheni) wezolimo yiyona nto eyangenza ngagcina sengikuthanda kakhulu ukuba wumlimi. Ngingasho ngithi yibona abatshala imbewu yothando lokulima ngagcina sengishisekela ukuthi nami ngigcine sengikulo mkhakha,” kusho yena.

“Bengiloku ngincela embeleni wabo ogwansile ngezolimo, nokuthe ngo-2018 umama wagula, nokwaphetha ngokuthi adlule emhlabeni ngo-2019, okwangifikisela ngomcabango wokuthi ngiqhubeke lapho abegcine khona ngokutshala amaveji, ngiphinde ngifuye nezingulube,” kulanda uMakamela, umsunguli weLolo Mixed Farming. Le nkampani yezolimo uyisungule nyakenye.

UMakamela nezingulube azifuyile

Uthi loko ukwenza ngoba engafuni ukuthi imisebenzi nesithuthukuthu sikanina siphelele eboyeni okwesenja.

Uthi okwamanje konke kusahamba ngokohlelo ebhizinisini, yize zikhona izingqinamba ezibuye zenze kube nzima.

“Okuyaye kube yinselelo enkulu wukushoda kwamanzi ngenxa yokuthi ibhizinisini lami lisendaweni yasemakhaya, lapho inkinga yamanzi ivame kakhulu. Ukungabi nemali eyanele yokuthenga zonke izinsizakusebenza engizidingayo nakho kuyaphazamisa,” kusho yena.

Uthi ibhizinisi uliqale ngemali yakhe axhaswe ngayo yiNSFAS ukuthenga izithombo nokunye okwakudingeka.

“Nomsebenzi wesikole ubuye ube ngaphezu kwamandla kwenye inkathi kodwa-ke ngakolunye uhlangothi izifundo engizenzayo zingisiza kakhulu ngokunginothisa ngolwazi lokufuya izilwane nokuzigcina ziphilile,” kusho lo mlimi owenza i-Honours Degree in Animal Science e-University of Fort Hare.

Ululeke abafisa ukungena kwezolimo ngokuthi kubalulekile ukwenza ucwaningo ngezolimo nokuthi bazobhekana nezingqinamba nokuthi kuhle ukuzicija ngolwazi olutholakala emithonjeni enjengoYouTube.

“Qala ngonakho ukuze uzuze ongenakho. Okunye okusemqoka wukuba nozokucathulisa ozokusiza ngamacebo okuchuma kokwenzayo nokuxhumana nasebephambi kwakho ukuze uncele ulwazi,” kusho lo mlimi, oqokwe kwi-Eastern Cape Youth Awards emkhakheni wabalimi abasebancane.

Uthi uzimisele ukuthi agcine esenebhusha nesitolo esikhulu samaveji edolobheni langakubo.

“Okungenza ngifune ukufeza loko wukuthi ambalwa kakhulu amabhusha nezitolo ezinkulu ezithengisa ngamaveji kuphela endaweni yangakithi. (Kusohlelweni lwami) ukuthi ngigcine sengifundisa abantu ngezolimo, ngibe nesandla ekwehliseni izinga lokusweleka kwamathuba emisebenzi, ngibambe iqhaza ekufukuleni umnotho waseNingizimu Afrika,” kuphetha uMakamela.

Facebook: Lolo Mixed Farming

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page