UMnu uTsietsi Ngobese, isikhulu esiphezulu seWeSolve4x Consultancy yaseSandton, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Lolu qweqwe lukasomabhizinisi lufakazela isisho esithi ubudoda abukhulelwa. Nakuba esemncane kodwa uwumakadebona emkhakheni wamabhizinisini. Uxoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

KUNEZINTO ezimbalwa eziqapheleka ngesikhulu esiphezulu senkampani egxile kumshwalense nezemfundo. Okokuqala wukuthi ibhizinisi lisegazini kuye. Okwesibili wukuthi unothando lwento ayenzayo. Okwesithathu, nokumqoka, wukuthi uyivulandlela endleleni yokuphatha ibhizinisi, phecelezi i-innovator. Okokugcina wukuthi uyakholelwa emandleni abantu abamnyama ebhizinisini.

UMnu uTsietsi Ngobese, ona-27, isikhulu esiphezulu seWeSolve4x Consultancy, uneminyaka ewu-18 kwezamabhizinisi. “Indaba yami ngingayichaza ngokuthi from the classroom to the boardroom,” kusho yena ngesisoka.

E-WeSolve4x Consultancy bagxile ekubhaleni nasekuhlaziyeni izibalo abazisebenzisa ukubala ubungozi bomshwalense nemali okufanele ikhokhwe umshwalense ngenyanga. Amakhasimende abo amaningi asemkhakheni wezolimo, izimayini, i-geology nabameli. Nabantu abazimele babasiza ngezicelo zeRoad Accident Fund, izimali zesehlukaniso, njll.

UNgobese wakhula edayisa emigwaqweni yangakubo eKatlehong, e-East Rand, eGauteng, edayisa amaveji. Ngemva kokuphothula u-matric ngo-2013, waya e-University of the Free State (e-UFS) ukuyofundela i-BSc Actuarial Science.

UNgobese waqala ngokudayisa amaveji

“Ngemva kokuqeda e-UFS, sengibuya naseWits (University), ngaphambi kokuyoqeda izifundo zami ze-actuarial science, ngathola umsebenzi ongiholela kahle. Ngake ngaba wumhwebi eJSE. Ngenkathi ngisebenza kunento engayiqaphela eyenza ngashintsha indlela engibuka umshwalense ngayo.

“Ngabona ukuthi yinkulu indaba inabantu abamnyama. Imiholiswano iqala ebantwini abamnyama, amaPonzi scheme (‘amabhanoyi’) aqala ebantwini abamnyama. Nakuba kunjalo kodwa izinkampani ezinkulu zomshwalense azibafuni abantu abantulayo, yingakho engekho ama-product enzelwe bona,” kusho uNgobese. Lesi silonda kukhona esakwenza kuyena.

“Ngabona ukuthi sizibamba inkunzi emalokishini. Uma ngibheka is’tokfela sikaMa, nezinye emalokishini, abantu babeka imali ndawonye, kufike isikhathi bayihlukanise, bayisebenzise iphele bese beqala phansi ngonyaka olandelayo. Ngenza ucwaningo, ngabona ukuthi sidinga izindlela ezizovuna thina singabantu, zihambisane namasiko ethu.

“Singabantu abantu abamnyama sine-system of excellence kodwa asinayo indlela yemali.

“Ngabona ukuthi imfihlo ilele emfundweni. Yingakho eWeSolve4x sabona ukuthi kufanele sigxile kwi-‘reject market’ (izilahlwanaboya),” kusho le nsizwa edle ngokunaba uma iphendula umbuzo.

Emkhankasweni wabo wokwenza izinto ngendlela evuna indlu emnyama eWeSolve4x eminyakeni emine edlule basungule iWeSolve4x Foundation, egxile ekusizeni abafundi baselokishini ngezibalo okuhambisana nokudla okutholwa ngabazali. Nabazali uqobo bayafundiswa kanye ngenyanga.

I-WeSolve4x yenza into yayo emphakathini

“Sibuswa wumqondo othi asidingi ukungena emakethe ekhona, siyimakethe thina uqobo. Inkinga esinayo akusibona ubuholi kodwa wubunikazi. Sikholelwa ekufundiseni nasekucijeni abantu bakithi ngolwazi. E-WeSolve4x sinendlela esiyibiza ngokuthi maths = parents + learners – hunger (izibalo zisho iqhaza labazali emfundweni nokulwa nendlala),” kusho yena.

Bafundisa abafundi izibalo njalo ngemiGqibelo nabazali kanye ngenyanga. Abazali bakhokha uR250, bathole i-grocer kaR450. Izingane zabazali abangenawo amandla kaR250 ziyafundiswa kodwa abazali abatholi kudla.

Uthi le ndlela yabo iwumphumela wocwaningo olunzulu abalwenza emphakathini. Ucwaningo lwaveza ukuthi imali yabazali iphelela ezintweni zokugibela notshwala bese beswela amandla okudla ngasekupheleni kwenyanga.

“Yingakho saqhamuka nale ndlela ethi ixazulula le nkinga, ibe ifundisa izingane nabazali. Ngaphezu kokufundisa abazali ngohlelo lokufundwa ngabantwana babo ngonyaka, sibacija ngamanye amakhono njengeSchools Act, ukucwaninga othisha namanye amakhono njengokuhlola imimese engaphathwa ngabantwana babo.

UNgobese eyibambe ekilasini

Yisiphi isifundo asifunde ngamabhizinisini? “Eminyakeni ewu-18 ngifunde ukuthi alikho ibhizinisi eliwayo kepha ushoda ngempahla noma amandla okubhekana nezidingo zamakhasimende. Uma uthola usizo lwezinyanga eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili ibhizinisi liyakwazi ukuzimela bese uthenjwa ngamakhasimende noma amandla emali,” kusho uNgobese.

Njengoba kunezindlela ezihlukene zobuholi uthi: “Indlela yami yobuholi wukufingqa imikhono, ngakhe indawo lapho kuzochuma ithalente khona ukushintsha umhlaba. Ngikholelwa ekubambisaneni nabanye ngoba ngiqonda ukuthi angisiyena usiyazi, ngakho ngiyaludinga usizo lwabanye.

“Ikhono lami elikhulu ngayo yikhono lokuzama ukuqonda izinkinga, ngibhekane nazo ukuze ngiqhamuke nezixazululo nokukwazi ukuhlanganisa imiphakathi ukubhekana nezindaba zomphakathi nawo, ngawo, okungenza umholi wabantu.

Ezintweni aziqhenya ngazo wukuthola igunya lomthetho lobunikazi bendlela yebhizinisi. “Ngo-2019 sithole i-patent. Okunye wukuthola indlela ephumelelayo engancike kokukhona. Nakuba kungemnandi ukubona abantu bakithi bekhangeza ukudla kodwa ukukhipha izijumbana zokudla nokukwazi ukuqasha intsha enamajazi kodwa engasebenzi. Sibone ibuyela yisithunzi emphakathini ephuma kuyona. Ukubona umoya wobuntu emphakathini yiyona nto enkulu esiyizuzile,” kusho yena.

Yibuphi ubunzima ahlangabezane nabo endleleni? “Ubunzima obukhulu wukuthola ukuxhaswa ngabantu abafafaza ukuthi beseka abantu abaqhamuka nezindlela ezintsha zokwenza izinto. Okunye ngabantu abathi bamele abantu abamnyama kodwa abangasizani; loku kuqeda uthando, kuthenana amandla,” kusho yena.

Iseluleko sakhe kosomabhizinisi nabaholi abasafufusa sithi: “Qala, imakethe (amakhasimende) azolandela. Amakhasimende azosho ukuthi afunani ebhizinisi uma usuliqalile.”

Okunye ngaye:

• Uzalwa ngabadayisi uNksz uDolly Nyathi noMnu uPaulus Ngobese ongasekho ababedayisa emgwaqweni. Uthi yibona abamfundisa konke akwazi ngebhizinisi;
• Uthanda ukudla. Ipapa neklabishi kumthinta emanonini;
• Uwumlandeli weKaizer Chiefs;
• Uphila ngesisho sesiShangane esithi mintirho ya vulavula, esisho ukuthi imisebenzi iyazikhulumela;
• Uthanda ukufunda izindaba ngezezimali nobuchwepheshe eziwumkhombandlela ngomhlaba.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page