UNksz uNono Mtyide, umnikazi weLet’s eat with CNono

Izithombe: Zithunyelwe

Uneminyaka ewa evuka nezinhlobo zamabhizinisi osegcine ekutholile okumvumayo njengoba ene-curry paste ethi yena. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

AKUKAPHELI sikhathi esingakanani luzelwe “usana” lwakhe olusha kodwa selwaziwa emadolobheni amaningi eNingizimu Afrika kanti naye usaziwa njengo“Babes we-curry paste” ngenxa yokuthengwa ubuthaphuthaphu kwe-curry paste azihlanganisele yona.

UNksz uNono Mtyide uhlanganise iCurry Paste by yours truly Cnono, athi yenza u-curry wehle esiphundu. Uthi njengompheki ukhonze ukuhlanganisa izithako adlale ngazo nokugcina kukhiphe into emnandi kanti nayo i-curry paste ihlangane kanjalo ezidlalela. 

Usebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa ngale-curry paste yakhe kanti ziyamsebenzela njengoba kusukela eqalile emasontweni ambalwa edlule ithengwa ubuthaphuthaphu ezweni lonke. Usedayise amabhodlela angu-70 kanti kumanje une-oda lamanye angaphezu kuka-100. Ibhodlela liwu-R90.

“Ngiye ngithande ukuzihlanganisela izinto ngidlale ngama-spice ngizwe kunambitheka kanjani. Kwenzekile lapha ekudlaleni kwami ngama-spice ngagcina sengenza i-curry paste enambitheka ngendlela yayo yodwa. Uma uke wayidla, ngeke uphinde uyifune eyomunye umuntu,” kusho yena ehleka.

Uthando lokupheka uthi latshalwa wunina owayesebenza emajalidini. “Umama wayepheka lezi zinto ayezibona lapha ebelungwini, nami kwayinto engiyilangazelelayo ukufuna ukuyazi ukuze ngiziphilise,” kukhumbula uNksz uMtyide.

Iqala ukuzisebenza le ntokazi yaseFlagstaff, eMpumalanga Kapa, yayithutha izingane zesikole ngo-2008 kwaze kwaba wu-2015. 

Kuthe uma iphuma ebhizinisini lokuthutha izingane yasungula inkampani yokupheka, i-Let’s eat with CNono, iphekela imicimbi enhlobonhlobo kahulumeni nabantu abazenzela imicimbi emakhaya nemingcwabo. 

Kungenxa yayo le nkampani sekuqhamuke i-curry paste. Okwamanje uqashe abantu abathathu asebenzisana nabo kanti uma enemicimbi kukhona abanye abawu-10 abayitoho asebenzisana nabo.  

I-curry paste engenise izwe lonke

Kungekudala i-curry paste izolanywa yi-butten chicken paste, i-chilli sauce ne-marinade

Uzokwethula namakilasi okufundisa ukupheka ngoba abantu bayamcela ukuthi abafundise ukupheka.

Yisifiso sakhe ukuthi le curry paste nalawa amanye ama-sauce agcine esetholakala ezitolo zokudla ezinkulu. Kodwa okwamanje usazokhulisa umsebenzi ukuze ezokwazi ukuthi abe nemishini kahle ngoba usahlanganisa ngezandla.  

Idumela nokuthengwa ubuthaphuthaphu kwe-curry paste unethemba lokuthi kukhona lapho kuzomfinyelelisa khona ngoba nakuba ekade ayibamba ekuzisebenzeni kodwa uthi akukho lutho olutheni analo.

Njengabanye osomabhizinisi abasafufusa naye ukhala ngokuthi kulukhuni ukuthola imali yokuxhasa ibhizinisi. Ukhuthaza abafisa ukuzisebenza ukuthi bangapheli amandla ngenxa yobunzima bebhizinisi ngoba ucilo ugcina uzishayile endukwini. Okunye ake akuzama wukudayisa izinkukhu nezimpahla zokugqoka.  

Facebook:  Usindisiwe Nono Mtyide

Instagram: lets_eat_with_cnono

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page