UNkk uZanele van Zyl, umpheki nomnikazi weCooking with Zanele

Izithombe: Zithunyelwe

Owasukumela uthando lwebhodwe ngoba ehlulwa wumyeni wakhe ekhishini usengomunye wabapheki nosomabhizinisi abathandwayo ezweni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

SENIDLILE kodwa? Lona wumbuzo osudume iNingizimu Afrika yonke ngenxa kasomabhizinisi nompheki ongaconsi phansi kwabaningi.

UNkk uZanele van Zyl (uMaHadebe) iyona ndlela abingelela ngayo izinkumbi zabalandeli bakhe uma esuke esezozikhombisa izibiliboco aziphekayo ngaphansi kwenkampani yakhe, iCooking with Zanele.  

Ezinkundleni zokuxhumana unabalandeli abangaphezudlwana kuka-500 000 kuFacebook naku-Instagram.  

Uneminyaka emihlanu eqale ngokusemthethweni inkampani yakhe negxile ekufundiseni abantu ukupheka. Akagcini nje ngokucobelelana ngolwazi emakilasini ezweni lonke kodwa loku ukwenza nangezincwadi zakhe ezimbili asezibhalile.

Ekhula uNkk uVan Zyl wayefisa ukusebenza ehhovisi ngoba ebona ukuthi abantu abasebenza ehhovisi bagqoka kahle amaqhoks nokuyiphupho alifeza kodwa wathi esewenza lowo msebenzi wabona ukuthi akuwona athanda ukuwenza ngoba yena uthanda ukusebenza ngezandla nangabantu.

UNkk uVan Zyl udabuka eBergville, maphakathi neKwaZulu-Natali, kodwa usezinze eGqeberha. Waqala eshaya isisefo eSPAR nokwalandelwa wukuba yi-receptionist kwaVodacom. 

Waziqhuba esikoleni wafundela ezobuchwepheshe i-IT njengoba wagcina eseyi-IT technician ezinkampanini ezimbalwa kanti lapho egcine khona ngaphambi kokuzisebenza yiseSAB.

Ukupheka ukuqale enganakile njengoba kwathi ehlabe ikhefu lokuyobeletha wanquma ukuphucula indlela apheka ngayo ngoba efakelwa umyeni wakhe inselelo nogqozi ngoba uVan Zyl uyalishaya ibhodwe.

Imilingo eyenziwa wuNkk uVan Zyl

“Mina ekhaya ngikhule ngiziphekela uphuthu nesishebo. Sengiyafika lana umyeni upheka ukudla engike ngikubone ezindaweni zokudlela. Ngabona inselelo, ngathi angiyofundela ukupheka futhi ngiyakuthanda.

“Ngenkathi ngisesekhaya ngangibheka amaresiphi kuGoogle, ngizame ngihlanganise, abuye emsebenzini ancome ukuthi kumnandi. Ngikhumbula ukuthi kwakuthi uma ngiqala ngiqoba u-anyanisi ngizwe ukuthi ngijabule. Kodwa nje kwaqala ngifuna ukujabulisa indoda,” kukhumbula yena ehleka.

Izinto zikaNkk uVan Zyl

Kodwa nangenkathi eyofundela ukupheka kwakungekho emqondweni wakhe ukuthi angagcina esengomunye wabapheki abadume ezweni lonke futhi osebhale nezincwadi.

Kuleli sonto incwadi kaNkk uVan Zyl iwine umklomelo wokuba yincwadi yokupheka yonyaka. 

“Ungikhumbuza ilanga lokuqala lapho ngangifunda khona. Sasibuzwa umuntu nomuntu ukuthi yini inhloso yakho ngokufunda. Abantu babethi bafuna ukuvula izindawo zabo zokudlela, abanye bethi bafisa ukuba ngo-head chef.

“Ngangihleli ngibalalele ngingazi ngizothini. Kwathi uma sekufikwe kimina ngathi umyeni wami ungifake uthando lokupheka futhi ngizimisele ukucobelelana ngolwazi enginalo nabanye abantu kodwa angikwazi ukusho manje ukuthi ngizokwenza kanjani lokho. Engikwaziyo ukuthi wonke umuntu uthanda ukudla ukudla okubukeka kahle… ukudla akuphumi efeshinini,” kulanda uNkk uVan Zyl.

Kwathi eseqedile wakhangisa ngokuthi uzoba nekilasi lokuqala azofundisa kulona abafisa ukupheka. Ukugcwala kwalelo kilasi yikona okwayigcwalisa incwadi ngoba uthi kwamfaka ugqozi kakhulu.  

“Yeyi… futhi ukube ikilasi lokuqala langiphoxa, angiboni ukuthi ngangiyoqhubeka ngoba ngiyashesha ukuphoxeka. Ngakhangisa ikilasi, lagcwala ngosuku lesithathu. Ikhishi engangilisebenzisa lalimumatha abantu abangu-20. Ngabona futhi ukuthi iningi labantu alikwazi ukupheka ngoba ngokukhombisa abantu ukupheka into elula njengama-meatball, uzwe umuntu ethi ‘ohho esikhundleni sokusebenzisa iqanda ungafaka isinkwa ukuhlanganisa ama-meatball’. Into encane njengokutshela abantu ukuthi ungaxuba i-balsamic vinegar ne-olive oil ukuze ube ne-dressing, uvele ubone abantu bechazekile… ngabona ukuthi angifuni ukuyeka ukwenza le nto.”

Izibiliboco zakhe zithi zidle ngokukhanga kodwa okuqaphelekayo ngazo wukuthi ugxile kakhulu ekudleni okujwayelekile okuthi noma umuntu ekubona, abone ukuthi angakwenza ngoba vele wukudla akujwayele. 

Eluleka abafisa ukuzisebenza, uthe kumqoka ukuthi abantu bangazami ukukopela kwabanye abantu kodwa umuntu aqhamuke nokuhlukile nento ewuyena. Uthi bakhumbule nokuthi kudinga umuntu azikhandle.

Uyinxusa laseShoprite kanti uphinde asebenzisane noSpekko no-Le Crescuet nezinye izinkampani zokudla azisiza ngokuzikhangisa.  

Instagram: @cookingiwthzanele

Facebook: Cooking with Zanele

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page