UNkk uThobeka Ndlovu, umsunguli weCareer Hotspot

Izithombe: Zithunyelwe

Inkampani yakhe ixazulula inkinga yokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UTHANDO lokusiza abantu ngolwazi lwaqala esemncane ngoba ebona ukushoda kolwazi emiphakathini yabantu abamnyama.

UNkk uThobeka Ndlovu, oneminyaka ewu-30, uwumnikazi weCareer Hotspot, inkampani esiza intsha nabantu abadala ngokubaluleka ngemisebenzi abangayenza, ukubabhalela ama-CV nokubalungiselela ukuya kwinhlolokhono.

Lo mama, osemncane kodwa osenze imisebenzi emikhulu emkhakheni wakhe, une-Bachelor of Social Science Honours kwi-Industrial Psychology kanti njengamanje wenza i-Master’s kwi-Industrial Psychology.

Uqale inkampani eminyakeni eyisikhombisa edlule ngekhasi ezinkundleni zokuxhumana elinesiqubulo esithi “Funda, Qashwa, Sebenza”.

Uthando lokulekelela abantu ngokubalungiselela ama-CV nokuthi bathole imisebenzi lwaqala ngesikhathi eqeqeshelwa umsebenzi komunye umnyango kahulumeni.

Uthi wayehlale ebona ama-CV abantu ayesuke engabhalwanga ngendlela efanele, nokwakwenza ukuthi bangabizwa ukuzohlolelwa lowo msebenzi. Uthi ababebizwa kwakuba wukuthi banalo ulwazi lomsebenzi kodwa inkinga ibe sendleleni abaphendula ngayo imibuzo.

“Ngikhumbula umfowethu owashona eye kwinhlolokhono yokuba yiphoyisa eminyakeni eyisithupha eyedlule. Nalapho yimina engabe ngimyalele ngethuba kanti uzoshona eyozama ukuthola umsebenzi. Kwaba yisilonda esikhulu leso kimina, kwangihlukumeza. Ngase ngibona indlela yokuziduduza ngokuthi ngiqhubeke nokusiza nabanye engingabazi ezinkundleni zokuxhumana” kuchaza le ntokazi edabuka eNazaretha, eThekwini.

Manje ikhasi leCareer Hotspot kuFacebook linabalandeli abangaphezu kuka-14 000 kanti lilandelwa nangabantu bakwamanye amazwe.

“Kule nkundla yeCareer Hotspot ngicobelela abantu ngolwazi ngezinto okumele bazenze ukuze bathole umsebenzi. Baningi abantu esengibasizile futhi bayabuya bazobhala ezinkundleni zami nakumina uqobo uma sebeyitholile leyo misebenzi,” kusho uNkk uNdlovu.

Kuleli khasi ufaka izikhangiso zezinkampani ezinemisebenzi ukuze abalandeli bakhe bezofaka izicelo noma badlulisele kwabanye.

Baningi abantu asebasizile ngokubabhalela ama-CV kabusha nosekwenze baba yinyama ezinkampanini eziqashayo, into abanye abathi ibingenzeki besathumela ama-CV abazibhalele wona.

UNkk uNdlovu uwuhlomele nangeziqu umsebenzi wakhe

UNkk uNdlovu uthi wabona ukuthi emindenini eminingi, ikakhulukazi emnyama, ulwazi belungekho lokuthi izinto zenziwa kanjani nokuthi zitholakala kanjani.

“Kwangifikela nje ukuthi ake ngizame ngenze umehluko kwabanye abantu ngilekelele ngolwazi. Akusikona ukuthi yingoba bengingcono mina kunabanye, bengifana nezinye izingane eziqhamuka emakhaya aphila impilo ejwayelekile,” kusho uNkk uNdlovu.

I-Career Hotspot isimenywe kaningi ukuyoxoxisana nentsha nasezikoleni imbala.

“Isikhathi esiningi ngimenywa ukuthi ngiyokhuluma nabafundi bakaGrade 11 noGrade 12, okuyibona bantu abasuke sebelungele ukuya ezikhungweni zemfundo ephakeme. Ngiye ngikhuthaze ukuthi abantu abasha abangafundi nje ngoba umuntu efundela ukuthola umsebenzi kodwa umuntu akafunde into ayithandayo; ayizwa ngaphakathi ukuthi unothando lwayo,” kweluleka yena.

Uthi nabazali uye ababonise ukuthi kungcono uma ngabe ingane ingakazazi ukuthi ifisa ukufundelani, ihlabe ikhefu lonyaka, loku okuthiwa yi-gap year, ukuze icabangisise kahle ngefisa ukukwenza.

Unezinhlelo ezinkulu ngeCareer Hotspot. Ufisa ukuthi inkundla yakhe ikhule akwazi ukuxoxisana nezinkampani ezisungula ama-app ukuze abadinga usizo lwakhe bezokwazi ukwenza yonke into ngohlelo lobuchwepheshe besimanje.

“Ngifisa nokuqala olunye uhlelo lokukhuthaza asebeneziqu ukuze nabo basize abanye ukuze usizo lusabalale” kuphetha uNkk uNdlovu.

Instagram: @career_hotspot
Facebook: Career Hot-Spot

Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page