UNksz uLindelwa Ndaba, i-development officer yeKwaZulu-Natal Agricultural Union

Izithombe: Zithunyelwe

Ungoti wezolimo ucije intsha ngamathuba akhona emkhakheni wezolimo. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

ULWAZI olunzulu, amacebo nakho konke okudingekayo ukuze ukwazi ukungena kwezolimo ngezinye zezinto ezihlabahlosile ezigqame esigcawini sokuqala sokucijana ngolwazi ngamathuba akhona kule ndima.

Eshashalazini bekukhona uNksz uLindelwa Ndaba, i-development officer yeKwaZulu-Natal Agricultural Union (iKwanalu), engxoxweni abe nayo ngoLwesine ngohlelo lokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje kuZoom nasekhasini le-Facebook loMkhanyisi, isigcawu sokucija abafundi saseLikhanyile Group nesakubo koMbele.

Umphathi wohlelo bekuwuNkk uZimbili Gumede-Mazibuko, intatheli yomsakazo noMbele. Kwezinye izinto ezishiwo wuNksz uNdaba uqhakambise ukubaluleka kokuzicija kabanzi ngalo mkhakha, aveze ukuthi ungaphezu nje kokuba wumlimi njengoba uneminye imikhakha eminingi.

UNkk uZimbili Gumede-Mazibuko, obephethe uhlelo

“Lo mkhakha wezolimo (ubanzi) kakhulu njengoba abantu abaningi becabanga ukuthi ungokusebenza ngaphandle, kanti ukhona futhi nomthunzi wase-lab (e-laboratory), lapho umuntu asuke efundela khona ukuba wusosayensi.

“Ungaba wusosayensi wezitshalo, owemfuyo nezilwane zemvelo zonkana. Kuphinde kube nonjiniyela abatholakala khona lapha kwezolimo, bese kuba khona nosomnotho abatholakala khona lapha kwezolimo. Umuntu uyazikhethela ukuthi ikuphi afisa ukukwenza,” kuchaza yena.

Unxuse intsha ukuthi ingawubalekeli lo mkhakha ngenxa yokubuswa yinkoleloze ethi wumkhakha onzima nokufukuzwayo kuwona, wengeza ngokuthi lokho wukukhuluma nje kwabantu.

Uthe ukuze ukwazi ukuthola ithuba lokucijeka kahle kulo mkhakha, okumqoka wukuthi uma ususebangeni lokukhetha izifundo emabangeni aphezulu ukhethe umkhakha wezesayensi.

“Ukuze umfundi (angene) emkhakheni wezolimo kuhle ukuthi abe ne-Maths. Noma ungenayo-ke i-Pure Maths ikhona eminye imikhakha ongakwazi ukungena kuyona. Kodwa nje kudingeka i-Maths, i-Biology (esibizwa nge-Life Sciences), Ezolimo ne-Geography,” kweluleka uNksz Ndaba.

UNksz uNdaba ugcizelela ukubaluleka kokuzikhandla ezifundweni ukuze kwande amathuba okuphumelela ngamalengiso, ngaleyo ndlela ukwazi ukungena kulo mkhakha.

Uchaze kabanzi ngeqhaza leKwanalu, wathi le nyunyana yezolimo iye ivakashele izikole ezihlukene ezweni ukuyokweluleka, ukufundisa nokucija abantu ngokubaluleka komkhakha wezolimo namathuba akhona.

“Sineqhaza esilibambayo siyiKwanalu ngokuthi njalo uma simenyiwe ngoMasipala nezikole ezihlukene, siyaye siluleke abafundi ngalo mkhakha,” kuchaza yena.

Ugcizelela ukubaluleka kwezingadi emakhaya, wathi ngenye yezindlela zokuxosha ikathi eziko ngokohlelo lukahulumeni i-One Home, One Garden.

UNksz uNdaba ubonge umNyango wezoLimo ezweni, ngosizo lokuxhasa abalimi ngenkathi kubheduke iCOVID-19, okushaye kwezwela kwezolimo ikakhulukazi kubalimi abasafufusa.

Ubalule ukubaluleka kokuba nesineke, ukuzethemba, ukuzinikela nokukwazi ukumelana nezimo eziguqukayo ukuze ukwazi ukumelana nezingqinamba ezikhona kwezolimo.

“Kuyaye kube nezinselelo ezifana nesomiso lapho okuke kuthi utshalile imvula ingani, loko okuyaye kuluvivinye kakhulu ukholo lwakho. Kufanele ukwazi ukubekezela ngoba kuyenzeka uthi usuzitshele ukuthi into yakho izolunga ngesikhathi esithile bese kuvele kufika izimo zemvelo ezifana nesomiso nezikhukhula okuthikameze indlela obuhlele ngayo,” kweluleka yena.

Ezikhungweni intsha engacijwa kuzona kwezolimo, uNksz uNdaba ubale izikhungo ezifana neCedara College of Agriculture ne-Owen Sitole College of Agriculture. Wengeze ngokuthi zikhona nezinye abantu abangathola kabanzi ngazo ezinkundleni zokuxhumana.

Kwabafisa ukungena kwiKwanalu, bangangena ku: www.kwanalu.coza noma bashayele ku: 033 342 9393. Ungabathinta ku: info@kwanalu.coza noma ku: developments@kwanalu.coza. UNksz uNdaba uyatholakala ngocingo ku: 060 957 0573.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page