UMnu uMfundo Zulu, umsunguli weJengo Creative Studio yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Wenza ezibukwayo onebhizinisi lobuciko bokuphaphamisa izakhiwo. Wafundela lo mkhakha engaqondile kanti uzothola ukuthi uyawuthanda. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WAYEFISA ukufundela ukudweba amapulani ezindlu kodwa kwaba nezimo zempilo ezingavumanga nokwagcina ngokuthi abhalisele i-interior design ngoba ethi ufuna into ethi ayicishe isondelana naleli phupho lakhe. 

Ngokwezinhlelo zakhe kwakuzothi ngokuhamba kwesikhathi abuye azenze izifundo zokudweba amaplani ezindlu. Kodwa kuthe uma uMnu uMfundo Zulu, weJengo Creative Studio, eseqalile ukufundela ukuba yi-interior designer wathola ukuthi uyakuthanda njengoba nangesikhathi eqeqeshwa eDUT wayezishibilikela ezifundweni zakhe. Wabambelela unomphela njengoba namhlanje esenenkampani ethi yena. Ukuthi jengo kusho ukwakha ngesiSwahili.

Uthe uma ephothula izifundo, waqashwa kwenye yezinkampani eziphucula izakhiwo KwaZulu-Natali, nasebenze kuyona iminyaka emithathu.

Isiqalo somsebenzi we-interior design

Uthi ufunde lukhulu kule nkampani wathola isipiliyoni futhi waqonda nemboni kangcono. Kodwa ugcine ephume inxiwa lakhe ngenxa yombono anawo.

“Sonke sifuna imali. Uma usebenzela umuntu unombono anawo futhi njalo uma uyosebenza, usuke uyolekelela lowo muntu afeze umbono wakhe. Kufanele ulandele futhi uhambisane nombono wakhe nendlela afuna kwenziwe ngayo izinto ngisho ngabe kuthiwa wena unombono ongaphezu kwakhe.

“Ngabona ukuthi umbono wami ungaphezu kowalaba bantu engibasebenzelayo ngoba babebadala kunami futhi ubuciko babo babuhambisana naloku abakwaziyo kule minyaka ewu-10 besebenza kanti izinto sezishintshile. Kuba lula-ke ukuthi uvele uzimele ukuze uzolandela umbono onawo nangendlela ubuciko ofisa ukubenza ngayo. Nohlobo lwamakhasimende kwakuyilolu oludinga umsebenzi ongakukhululi kahle ukuthi uzibonakalise kahle ubuciko bakho. Ngake ngezwa kuthiwa uma (uwumuntu uyazakhela) udumo, ngakho ngibe senginquma ngo-2017 ukuthi ake ngizame ukuzimela,” kulanda yena.

Isiphetho somsebenzi we-interior design

UZulu, ozalelwe eThekwini kodwa wakhuliswa wuninakhulu eFree State, useqashe abantu abawu-12 eJengo Creative Studio, nokuyisibalo esehlile ngenxa kokubheduka kweCOVID-19. 

Benza umsebenzi kakhulu KwaZulu-Natali naseMpumalanga Kapa kanti amakhasimende bawathola kakhulu ngokuthi omunye axoxele omunye, nakuba manje ephezu kwezinhlelo zokuba nendlela yokuzikhangisa kahle.

Indlela elula yokuchaza umsebenzi kaZulu wukuthi bangabantu abahlobisa izakhiwo okungaba ngamahhovisi, imizi, izindawo zokudlela nezinye. Kodwa uZulu uthi umsebenzi wabo uwubuciko obungaphezu kwaloku abantu abakucabangayo. Mlalele echaza. 

Uthi ubengazazi ukuthi kanti uwumuntu okhuthele kangaka engakaqali ukuzisebenza.  

“Ukuzisebenza kungifundise ukukhuthala ngoba ukhumbule uma uzisebenza awunaso isiqinisekiso somholo ngoba umholo ungeniswa yilowo msebenzi ozowenza. Ngikwazi nokubona amanye amathuba ebhizinisi nomsebenzi ngoba uma usebenzela umuntu, amehlo akho asuke evalekile ngoba uyazi ukuthi ngomhla ka-25 iyangena imali (noma) udonsa izinyawo la uqashwe khona akunalutho,” kusho uZulu.

Inselelo enkulu abhekane nayo ngeyokuqasha nokudiliza ngoba uthi abantu bazifunela isinkwa nje kodwa kusuke kungelula ukuthi baqonde umbono wakho wena mnikazi womsebenzi nokwenza abanye benze noma yikanjani. 

Iseluleko sakhe kwabacabanga ukuzisebenza sithi: “Kuhle umuntu ayazi into ayifunayo. Kubalulekile ukuthi ungaqali into ngoba ubona abantu beqala izinto ngoba mhlawumbe uma niqale niyishumi kodwa bebebabili abayaziyo into abayifunayo, bagcine besele ngoba uma kuqhamuka amathizethize bayahluleka.

“Uma usukwazi loko wasithatha isinqumo ukuthi le nto uzofa nayo noma isizika noma imile ngoba amabhizinisi awahlali ehamba ngendlela efanayo. Uzibuze ukuthi uma ibhizinisi selifuna imali yakho nezinto zakho nokuthi ungalali, uzokumela yini lokho,” kweluleka uZulu.

Instagram: @Mfundomageba

@jengocreativestudio

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page