USiphesihle Mhlongo, odume ngelikaSippy The Cooking Teen, uyapheka, abhake afundise nezinye izingane

Izithombe: Zithunyelwe

Umuntuza ofundisa ontanga bakhe ukupheka nokubhaka usenenkampani ethi yena. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

LIYAVUTHWA ibhizinisi lokupheka nokubhaka lentombazane yaseNewlands, eThekwini, KwaZulu-Natali.

USiphesihle Mhlongo, oneminyaka ewu-14 nofunda uGrade 9, uqale ukupheka cishe eseneminyaka emihlanu. “Ngangihlala kakhulu nogogo, nokwangenza ngaba nothando lokubhaka nokupheka ngoba ugogo wayebhaka njalo ekhaya,” kusho le ntombazanyana.

USiphesihle, odume ngelikaSippy, ufikelwe wumqondo wokufundisa abanye ontanga yakhe ukupheka nokubhaka ngesikhathi izwe lisavaliwe ngenxa yesifo iCOVID-19.

“Ngesikhathi ngibamba ikilasi lami lokuqala, akuzange kugcwale (ngendlela) engangilindele ngayo, yilapho engafunda khona ukuqonda ukuthi ebhizinisini kumele ukwazi ukubekezela, ungajahi ukubona imiphumela” kusho yena. 

U-Sippy, ophakathi nendawo, nezitshudeni zakhe

U-Sippy uyafana nezinye izingane ezingontanga yakhe ezimatasa ngomsebenzi wesikole, umsebenzi wasekhaya nowasesontweni. Uthi ukuze angazitholi esengaphansi kwengcindezi, uyasihlukanisa isikhathi sakhe sesikole nesebhizinisi. 

“Ngiwumuntu omatasa kakhulu, esikoleni kunemidlalo engiyenzayo. Esontweni ngiyacula futhi zonke lezinto ziba nesikhathi sazo ukuze zonke ngizenze ngendlela efanele,” kusho uSippy.

Sekunabantu abangamakhasimende kaSippy abathenga amakhekhe akhe ehla esiphundu. Uthi: “Ngiyazihlanganisela izithako. (Angizibukeli) ndawo kodwa ngizakha ngomqondo bese kuphuma le nto engisuke ngiyifuna. Okunye futhi wukuthi angilufaki nhlobo ubisi emakhekheni engiwabhakayo. Ngibhaka ngaphandle kwalo okwenza amakhekhe ami ahluke.”

U-Sippy ecija isitshudeni sakhe

 
Umqondo wokuzisebenza ufike kudala kule ntombazanyana njengoba abazali bayo benebhizinisi le-embroidery, neliyisize ngokulekelela kulona ukufunda umsebenzi nokuholelele ekutheni nayo igcine iseziqalele elayo.

Nakuba emncane ngeminyaka kodwa uSippy akazange avume ukuthi iminyaka yakhe imvimbe ekutholeni ulwazi lwezokupheka nokubhaka.

“Ngikhuthazwa abapheki abaningi abadumile nabawosisi kimina. Bayangisiza futhi nasekufundeni izinto ezintsha ngamakhekhe nangokudla ukuze nami ngikwazi ukukhula ngokolwazi.

“Sengivele ngiyazi ukuthi uma ngiqeda esikoleni samabanga aphezulu, ngizoyofunda esikoleni sokupheka ukuze ngibe wu-chef oneziqu bese ngenza umculo eceleni,” kusho uSippy.


Uthi imali ayithola emakilasini akhe uyayibeka ngosizo lwemenenja yakhe, unina uNkk uNomusa Mhlongo, uyayibeka ukuze ezothenga izinto azidingayo zebhizinisi lakhe.

“Ngifisa ukuba ne-studio sami sokupheka nokubhaka lapho (ngizokwenzela) khona amakilasi ami, ngakho okwamanje imali ngiyibekela lokho,” kusho yena.

Okwamanje amakilasi akhe aqala ebantwini abaneminyaka ewu-10 kuya kwewu-16. “Njengoba kuzoba yinyanga yabantu abasha, ngizoba (namakilasi), lapho ngizofundisa khona abangangami ukupheka nokubhaka,” kusho uSippy.

U-Sippy usemenywa nasemicimbini ukuzokhangisa ngomsebenzi wakhe njengoba esanda kubamba iqhaza ohlelweni lukaMasipala waseThekwini i-Articulate Africa. 

Uthi abazali abanezingane ezifisa ukubhaka nokupheka bangazixhumanise naye ezinkundleni zokuxhumana noma baxhumane nemenenja yakhe.

Facebook: Sippy the cooking Teen

Instagram: @sippy_the_cooking_teen

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page