Umbuso wentando yabantu ulethe izinselelo ebukhosini bendabuko

Izithombe: wuCOGTA noGoogle

Umbango wobukhosi babaBalobedu usuphinde waqubula imibuzo ngokuthi kungabe imibango yamakhosi idinga inkantolo yawo ekhethekile. ULUCAS LEDWABA uyabika

NGOJUNI wango-2017 umhlangano weKomiti lasePhalamende eliqondene nokuBambisana nobuHoli beNdabuko lezwa ukuthi ikhomishini eqokwe ukuxazulula imibango ethinta ubuholi bendabuko isithole amacala awu-1 224.

Le khomishini ebhekela imibango ngobuholi bendabuko yasungulwa kulandelwa umthetho 22 (1) we-Traditional Leadership and Governance Framework Act 41 wango-2003.  

Ngenkathi isungulwa yayidalelwe “ukubuyisa isithunzi sabaholi bendabuko nemiphakathi yabo ngokuphenya nokuqinisekisa ukuthi ubuholi bubuyiselwa lapho kufanele khona”.

Umsebenzi wayo osemthethweni “wukuphenya uma abantu besuke bethi ubuholi bendabuko (okungaba yiSilo, iNdlovukazi, umphathi noma yinduna) bungobabo ngisho nemibango ngemingcele yemikhandlu yobukhosi”. 

Ngo-2017 emhlanganweni ePhalamende kwavela ngaleso sikhathi ukuthi ikhomishini isikwaze ukuxazulula imibango ewu-900. Umsebenzi wayo welulwa ukuze ibhekane namanye amicala angaphezudlwana kuka-300. 

Ezinye izinqumo zekhomishini zaphonselwa inselelo enkantolo. Enye yamacala adumile aphelela enkantolo wumbango ngobukhosi obabuhlonishwa besizwe sabaPedi. Lolu daba lwafinyelela eNkantolo yoMthethosisekelo kanti kuze kwaba ngunyaka odlule lapho uMengameli uCyril Ramaphosa eze wakhipha khona isitifiketi esihlonipha uThulare Victor Thulare wesiThathu. 

Ngeshwa uThulare wesiThathu ukhotheme ekuqaleni kwalo nyaka esenesikhathi esingaphansi konyaka nje ebuthathile ubukhosi.  

Nakuba ebegcine egcotshiwe yinkantolo enkulu kunazo zonke ezweni kodwa kubonakala sengathi umbango obusudonse iminyaka ewu-45 ubungakapheli. Kusenamacala akhona ngelungelo lobukhosi emva kokuthi ikhomishini ebixhaswe ngabakhokhintela ibisiphenye amacala angaphezu kuka-1 000.  

Imibiko iveza ukuthi abesizwe sabaBalobedu bazoba ngeminye imindeni yasebukhosini nemikhandlu yesintu ebanga ezinkantolo. Lesi sizwe simangaze abaningi simemezela umNtwana uLekukela njengozothatha isihlalo sobukhosi ngonyaka ozayo. Loku kwenzeke nakuba phambilini kwakumenyezelwe igama likaMasalanabo, indodakazi kaNdlunkulu uMakobo oyindlalifa yakhe.

Manje sekubhekwe ngabomvu ukuthi kungabe lolu daba luzolalelwa futhi luxazululwe yinkantolo. Kodwa noma ngabe luyaxazululwa kodwa udaba olufana nalolu alupheli kanjalo nje. 

Lethula umbiko ngohlelo lomNyango wobuHoli beNdabuko luka-2019-24 iPhini likaNgqongqoshe uMnu u-Obed Bapela wakhuluma ngomphumela wale mibango emiphakathini ehlala ezindaweni ezibuswa ngamakhosi.

“Siyaqhubeka nokubona kwanda imibango yobukhosi, nokuphazamisa umsebenzi okufanele ngabe amakhosi ayawenza wentuthuko nobumba abantu,” washo kanje.

UMnu u-Obed Bapela, iPhini likaNgqongqoshe wezobuHoli beNdabuko

Ubuholi bendabuko buneqhaza elikhulu nanamhlanje eNingizimu Afrika. Ngokusho kwalo mnyango, amakhosi akhona ezifundeni eziwu-30 kweziwu-44 nasemadolobheni amakhulu ayisishiyagalombili. Kuphinde kube khona imikhandlu yobuholi bendabuko ewu-857, iziNdlu zobuHoli beNdabuko eziyisikhombisa neziNdlu zaseKhaya zabaHoli bendabuko eziwu-30.    

KuneZilo noma iziNdlovukazi eziwu-14, amakhosi angu-829 nezinduna ezingaphezu kuka-8 000.  

I-Congress of Traditional Leaders of SA ihlale ikhala ngokuthi izinkantolo azikulungele ukuxazulula imibango yobuholi bendabuko ngoba zisebenza ngokulandela umthetho waseNtsonalanga, iRoman-Dutch law

Isiphakamise ukuthi akube nenkantolo eqondene naloku njengoba kukhona eziqondene nezindaba zezisebenzi, imibango yomhlaba, ukulingana nezinye ezikhethekile. Le nhlangano ithi amanye amajaji awanalo ulwazi lwendlela izinto zesintu ezenziwa ngayo, nokuyizona eziyisisekelo sokuqonda imibango yobukhosi.

Kumanje umthetho uyavuma ukuthi kube nendlela yokuthi le mibango ixazululwe ngaphandle kwenkantolo. I-Traditional Leadership and Governance Framework Act 41 ka-2003 ithi “Lapho kunobufakazi bokuthi umuntu ophakanyiselwe ukuba yiSilo akaqokwanga kulandelwa umthetho wamasiko nezindlela zesintu umengameli ngokuphakamisa kukangqongqoshe angaludlulisela udaba eNdlini kaZwelonke yabaHoli beNdabuko ukuthi kube yiyo eyenza isiphakamiso.” 

Lo mthetho uphinde uthi umengameli anganqaba ukukhipha isitifiketi esiqinisekisayo ukuthi okhonjiwe uyiSilo bese udaba elubuyisela endlunkulu ukuthi luphinde lubhekwe.  

Kodwa bona uqobo laba bantu okufanele basizwe yiNdlu kaZwelonke yamaKhosi eNdabuko bayaqhubeka nokuyishaya indiva njengoba bencamela izinkantolo ababuye bathi amajaji azo awanalo ulwazi olwenele ngezinto zesintu ukuxazulula imibango yabo.

Ngenxa yalokhu umNyango wobuHoli beNdabuko, ondunankulu nongqongqoshe ezifundazweni abavame nabo ukufakwa kula macala bayaqhubeka nokusebenzisa izigidi zemali yabakhokhi bentela beyozivikela ezinkantolo.

Le midonsiswano ezinkantolo ayisisizi isithunzi sobuholi bendabuko, ikakhulukazi njengoba banda labo abashaya amakhala ngokuthi uhulumeni uqhubeke nokuxhasa amakhosi nobukhosi ngemali.  

Amakhosi avunywayo njengokusho koMthethosisekelo axhaswa ngabakhokhintela. Ngaphezu kwaloko iqembu elibusayo i-ANC livame ukugixabeza abaholi bendabuko ngezipho imvamisa uma kusuke kubhekwe okhethweni.

Inkosi esanda kuphiwa isipho esithengwe ngemali yabakhokhintela wuNdunankulu waseLimpopo uStan Mathabatha owamemezela evula iNdlu yobuHoli beNdabuko yesifundazwe wathi: “Ngithi angisho ukuthi kusukela manje bonke abaholi bendabuko abazoqokwa bazonikwa ugandaganda omusha ceke wokulima, izinkomo ezine nenkunzi.”

UMathabatha waqhubeka wathi “lolu hlelo lwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi imikhandlu yendabuko ivuselela isiko lawo lokondla abahlwempu emiphakathini”.

UMnu uStan Mathabatha, uNdunankulu waseLimpopo

Kunenkulumompikiswano ngeqhaza nangokubaluleka kwabaholi bendabuko embusweni wentando yabantu, lapho abaholi bomphakathi beqokwa khona ngevoti.

Mhlawumbe nawo amakhosi kuyadingeka ukuthi azibheke, azibuze ukuthi yini iqhaza lawo embusweni wentando yeningi lapho kunezinselelo zobubha, udlame, izidakamizwa nomnotho ongakhuli ezindaweni azibusayo.

Ngabe aphila ngokulandela izimiso zabangaphambi kwawo, ababephilela ukusebenza hhayi ukukhonzwa? Ngabe amelwe wukusebenza noma kufanele atotoswe futhi akhonzwe ngabahlwempu njengonkulunkulu?  

Nakuba amakhosi engakhethwa njengabaholi bomphakathi ePhalamende kodwa emandulo ayephendula kubantu ababaholayo ngemikhandlu.

Njengoba futhi ephila ngemali yabakhokhintela kufanele aphendule ebantwini abasebenzelayo.

Uma amakhosi ezosebenzisa imali kahulumeni ukulwa izimpi zembango enkantolo, umphakathi uyadinga ukwazi ukuthi kumqoka ngani loku kuwona. Kungenzeka ukuthi inkantolo ingaqinisa ubuholi bendabuko futhi ibenze buhambisane nendlela yokwenza izinto zesimanje? Akumele ngabe izwe elibhekene nenkinga yenkohlakalo ligxile okungenani ekulweni nayo?

Uma ngempela amakhosi edinga inkantolo eqondene nawo wodwa, wubani okumele akhokhele lokho? Kungani kumele uhulumeni ovele usebenzisa izigidi ngonyaka ukuxhasa ubuholi bendabuko kumele ukhiphe enye imali ukuze kube nale nkantolo? Izoqhamukaphi le mali? 

Kungani kumele umphakathi ukhokhele izimpi zenkantolo okuzothi ekugcineni zihlomulise iqeqebana kodwa zingathuthukisi umphakathi? Ngabe lezi zimpi ziyabasiza abahlwempu noma ziyindlela yokuthola enye imali kahulumeni, ukulawula umhlaba namalungelo okumbiwa phansi nethuba lokusondela kwabaphethe kwezepolitiki?

Uma amakhosi engalungisi umonakalo wawo kungenzeka ngelinye ilanga umphakathi ovele uxakwe yizinto eziningi ugcine usucela uhulumeni ukuthi awungabe usaqhubeka nokuwondla nokungaba yishwa ngoba amqoka emlandweni nasemasikweni ethu. 

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.mukurukurumedia.co.za  

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page