Sabalalisa umqondo, uhlokoze imithombo eminingi yokungenisa imali, kuloba uNtokozo Biyela

NAMUHLA akesibheke indaba yokuthembela emthonjeni owodwa uma singosomabhizinisi. Ngiye ngiphatheke kabi ukubona inqwaba yabantu bakithi enamabhizinisi ahamba kahle, izinto ziwavuma kodwa uthole ukuthi abanalwazi lokuthi bangayitshala kuphi imali yabo ukuze izale.

Siye sibone inqwaba isebenzisa imali budedengu, ingenawo umqondo wokuyitshala. Abanye balabo babantu ngosomatekisi. Ave kudabukisa ukubona imboni yamatekisi ingeyona le nto engaba yiyona. Yiningi imali eyenziwa embonini yamatekisi, kudinga ukuthi nje kusatshalaliswe umqondo.

Ngokwami akubanga yisinyathelo esiphusile ukugijimela ukungena embonini yamabhanoyi. Ngibona sengathi bagagamela.

Ngicabanga ukuthi kwakufanele baqale emabhasini, bangene shi kuyona bathuthukise ukuhamba kwamabhasi nemizila ewahambayo. Loku kungenza ukuthi basabalalise amaxhama abo embonini yokuthutha. 

Maningi amanye amathuba abangawabheka nangaphandle kwemboni yezokuthutha. Inqwaba yosomatekisi ifaka uphethroli emagarai ehlukene ezweni. Ngokomthetho kufanele ngabe kade baba nezingxoxo nabanikazi bamagaraji ukucela ubunikazi bawo lapho bewetha khona bewososeshini.

Loku kungasho ukuthi ngaphandle kobunikazi abanabo, loko kuzokwenza ukuthi yonke imali nenzuzo abayenzayo ibuyela kososeshini babo ngezindawo ngezindawo. 

Elinye lamabhizinisi elingaba wumxhantela wukuthi imboni yamatekisi ixoxisane nabakhiqiza amathayi ikwazi ukuzenzela awabo noma ithenge amasheya  kulezi zinkampani.

Osomatekisi bangasungula izitolo ezidayisa izinsimbi zezimoto, nalapho osomatekisi bengathenga khona ngobuningi babo. 

Okunye wukuthi bangaxoxisana noToyota, inkampani enkulu ekhiqiza amatekisi, ukuthi ibasize bavule indawo lapho bengadayisa khona amatekisi abo ebantwini bakithi.

Amatekisi angenye imboni ethutha izigidigidi zabantu ezweni lonke. Loku kusho ukuthi kunezigidi zamehlo noma abathengi abahamba ngamatekisi mihla yonke. Itekisi ngayinye iyiloku okubizwa nge-mobile billboard, okusho into ekwazi ukukhangisa ihamba.

Kumele ngabe kune-advertising agency ebhekele ukudayisa izikhala ematekisini nososeshini izwe lonke. Loku kungacebisa le mboni ngezigidigidi. Ngiyazi ukuthi kukhona inkampani ezibiza ngeSA Taxi, engicabanga ukuthi yiyona eyake yenza lo msebenzi. Angazi ukuthi yaphelelaphi. Kungenzeka ukuthi isawenza lo msebenzi kodwa angicabangi ukuthi ngale ndlela engibeka ngayo.

Elinye ithuba elingaba yingqayizivele wukuthi amatekisi asebenzise ithuba lemigudu ayihambayo ukwengeza ibhizinisi lokuthutha izimpahla ngokushesha, phecelezi i-courier service

Yebo, kuyenzeka namanje ngendlela yakhona; nami ngiye ngithumele impahla encane nje ephuthumayo ekhaya eNquthu ngamatekisi, ngikhokhe imali engangoR50.

Loku kungenza ukuthi amatekisi abe yinkampani noma imboni enkulukazi eNingizimu Afrika ukuhambisa izimpahla ngesivinini. 

Okokugcina, namanje angazi ukuthi yisiphi isizathu sokuthi imboni yamatekisi ingabi nebhange layo elithi yona. Kuyaxaka impela loku. Sibona imifelandawonye ivula amabhange kodwa osomatekisi abanemboni ekhanda izigidigidi zamarandi kodwa bona lutho basakhangeza emabhange ongxiwankulu. Kungani? 

Ziningi izinto ezingenziwa embonini yamatekisi kodwa idinga ukuzwana iyodwa nokuba nombono owodwa. 

Inzalo engatholakala lapho ingafakwa ekwakheni amahhotela noma ukwakha olunye uhlobo lwendawo yokungcebeleka kwabashayeli nemindeni yabo noma abantu ababathandayo.

Ziningi izinto okumele ngabe siyazibheka singosomabhizinisi abamnyama, siyeke ukudla ngoludala silibele wukunkonkoshela amabhizinisi awodwa noma sihlale phezu kwenzalo nje noma kungenasidingo. 

Ziningi izinto esingazenza siyindlu emnyama ukusimamisa umnotho wethu futhi sakhe ezinye izinhlobo zamabhizinisi azongenisa inzuzo eningi.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting 

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page