Ikusasa lemboni yezolimo lincike ebuchwephesheni besimanje

Isithombe: wuGoogle

Abalimi abasafufusa bakhuthazwa ukuthi bajwayele ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje. UMASOKA DUBE uyabika

UMLIMI waseLimpopo ukhathazekile ngokuthi ukukhula kwebhizinisi lakhe kuzonqindwa wukungabi nobuchwepheshe besimanje. Uthi loku kusalela emuva kudalwa wukuntula imali yokuthuthukisa ubuchwepheshe abusebenzisayo.

uMnu uSteinberg Matsane uthi: “Sengineminyaka ngaliqala ibhizinisi lami kodwa ngenza izinto isidala. Uma nginquma izinkukhu noma ngilungisela amaqanda engiwadayisela umphakathi, abukho ubuchwepheshe engibusebenzisayo. Anginayo imali eyanele ukuthenga imishini edingekayo. Ngiyazi ukuthi uma ngingabufaki ubuchwepheshe obusha ngeke ngikwazi ukumelana namakhasimende amakhulu.”  

UMnu uBeeza Mtamzeli wenhlangano ebhekele ukuthuthukiswa kocwaningo lweSayensi, iCouncil for Scientific and Industrial Research (iCSIR) ugqugquzela osomabhizinisi abancane kwezolimo ukuthi basebenzise ubuchwepheshe, nathi kunciphisa izindleko nokuzosho ukunyuka kwemali abayingenisayo futhi kuvule namathuba emisebenzi.

Iningi labalimi abancane nalabo abalimela ukuziphilisa bona ezindaweni zasemakhaya lisasebenzisa izindlela zakudala zokulima nezilivimbela ukuthi lithuthuke. Kodwa iCSIR ngokubambisana nezinye izinhlaka zikahulumeni kanjalo nemboni ezimele inezinhlelo ephezu kwazo ezizosiza labo 0somabhizinisi abasafufusa, ikakhulukazi abalimi abancane, ukuthi baqale basebenzise izindlela ezintsha nezisebenzisa ubuchwepheshe.

“Ukusebenzisa izindlela ezintsha kwezolimo kuzothuthukisa izindawo zasemakhaya kanjalo nomnotho wazo. Isigaba sokuguqula umkhiqizo wasemhlabathini sincike kakhulu kwezobuchwepheshe nesenza ukukhiqizwa kokudla kusetshenziswa nezindlela ezingayoni imvelo kuze kufike nasendleleni okupakishwa ngayo ukuze kuncishiswe ukumosheka okwenzeka emva kokuvuna. Ziningi izinto ezisetshenziswayo njengalezi zokuhlola ukuphepha kokudla ukuze kube sezingeni elamukelekile emhlabeni,” kusho uMtamzeli.  

Uthi ukusebenzisa ubuchwepheshe kungayikhulisa kakhulu kunakuqala le mboni yezolimo evele yenza kahle. I-South Africa Agricultural Sector Trade Administration ithI le mboni ingenise cishe u-10% emalini eqhamuke ngenxa yempahla edayiselwe amanye amazwe ngonyaka wezimali wango-2019/20. Ingenye yezimboni ezinkulu eNingizimu Afrika futhi iqashe abantu abaningi, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.

Ngokusho kosomqulu iNational Development Plan imboni yezolimo kulindeleke ukuthi yakhe amathuba emisebenzi angaphezu kwesigidi ngo-2030. Loku kusho ukuthi kuyadingeka impela imboni iqhamuke namaqhinga okuyikhulisa. Ukwenza izinto ngendlela entsha kwezolimo kuthinta uhlelo lonke lokukhiqiza kusukela kutshalwa, kuvunwe, kuguqulwe isivuno sipakishwe size sifike ezandleni zekhasimende.  

I-Food and Agriculture Organisation (iFAO), eyingxenye yeNhlangano yeziZwe, ithi ukwenza izinto ngendlela entsha yiyona nto ezosiza umhlaba ukuthi ufeze isifiso sokuqeda indlala. 

I-FAO isanda kumemezela ukuthi isezinhlelweni zokusiza amazwe angamalungu ayo ukuthi akwazi ukusizakala ngokwethula izindlela ezintsha zokwenza izinto kwezolimo ukuze ezokwazi ukulwa nobubha.  

“Ngokubambisana nesisebenzisana nabo sinezinhlelo esizizamayo emazweni ayisishiyagalolunye e-Afrika, e-Asia naseCentral America ukuze sixhumanise abantu abangasebenzisana ukwethula nokwenza izinhlelo ezizothuthukisa ezolimo,” isho kanje kwi-website yayo iFAO. 

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.mukurukurumedia.co.za

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page