UNksz uBusi Mavuso, oyi-chartered accountant nesikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Izithombe: Zithunyelwe

Ukhuthazwa wukuthanda ukufukula abantu abamnyama nabesifazane embonini ezimele. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

KUHLE ukuqala into uyiqede, kungakhathaleki ukuthi kukuthatha isikhathi esingakanani. Lena ngenye yezinto akholelwa kuzo oyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa. 

Okunye akholelwa kukhona wukuthi izinselelo bona ababhekana nazo akumele labo abeza emva kwabo babhekane nazo, yingakho ekhuthalele indaba yentuthuko yabantu abamnyama. 

UNksz uBusi Mavuso, oneminyaka engu-42, kumthathe iminyaka ewu-24 ukufeza iphupho lakhe lokuba yi-chartered accountant ngenxa yendlela agcina efunde ngayo ngenxa yesimo sakubo. Leli phupho lifezeke emva kokufunda ngohlelo lwe-Association of Certified Chartered Accountants ese-United Kingdom.

“Noma ngangingazi ukuthi kusho ukuthini ukuba yiCA kodwa ngangazi ukuthi ngifuna ukuba yiyona ngoba ngangiziphuzela kwi-Maths nakwi-Accounting,” kusho yena.  

Eseqede isikole, wathola umsebenzi e-Absa ngoba yayingekho imali yokuqhubeka nokufunda futhi wayefuna ukulekelela unina. Kuthe esesebenza, wase eyaziqhuba yena ngokubhalisa e-Unisa  lapho ayenza iziqu ze-BCompt egxile kwi-Accounting ne-Auditing. 

Ukuthola lezi ziqu zokuqala kwamthatha iminyaka eyisishiyagalolunye.  

“Ngathola ukuthi kunzima ukujwayela indlela yokufunda kade usuka edeskini kunothisha phambi kwakho ebekutshela ukuthi funda lana, ufunde lana nalana kodwa manje akasekho. Kunezifundo engaziphinda futhi kwakungekho ukwesekwa kahle, kwangithatha isikhathi, ngaze ngajwayela,” kukhumbula yena.

Ukuze abe yiCA kwakuzodingeka enze ama-article, nokwakuzosho ukuthatha umsebenzi ozonciphisa umholo wakhe, into ayingeke akwazi ukuyenza ngenxa yesimo sakubo. Muzwe echaza ngohambo lwakhe lokuba yiCA.  

Ukungapheli mandla yikona akusebenzisayo nasezimpini asezilwa manje njengoba esalwa nokuthi akube noguquko emnothweni nasekuphathweni kwezinkampani eNingizimu Afrika. Akalweli abantu abamnyama kuphela kodwa ulwela nentuthuko yabantu besifazane njengoba ekholwa wukuthi wumsebenzi walabo asebethuthukile ukuthi bakhuphule nabanye. 

Uthi ziphindaphindiwe izinselelo zabantu besifazane abamnyama. 

Uthi abantu besifazane baphinde balinyazwe nawukungazethembi nokuzingabaza, lokhu okubizwa nge-imposter syndrome, nathe kwenza ukuthi ngisho umuntu wesifazane esephethe aqhubeke kube sengathi akaphethe.  

Indlela lolu daba olumshisa ngayo ibunzi waze waqoma ukulucwaninga kabanzi ngesikhathi enza iziqu zeMBL, nazo azithole e-Unisa njengoba ayebheka ukuthi yini eyenza abantu besifazane abamnyama bangakhuphuki masinyane njengezinye izinhlanga noma njengamadoda amnyama.

Ucwaningo lwakhe lwaveza ukuthi indlela abantu besifazane abakhuliswa ngayo nayo inomthelela. Mlalele echaza.  

UNksz uMavuso uthi yamsiza kakhulu incwadi eyabhalwa yi-chief operating officer yakwaFacebook uSheryl Sandberg, esihloko sithi Lean In, njengoba enye yezinto eyamenza wazibona wukuthi abantu besifazane babanjezelwa nawukufuna ukuthandwa yiwo wonke umuntu emsebenzini.  

Ufike kwiBLSA ephuma kwiBlack Management Forum, lapho nakhona ebeyisikhulu esiphezulu, nathi yiwona msebenzi awujabulele kakhulu ngenxa yomsebenzi wale nhlangano elwela ukuthi abantu abamnyama abanikwe amathuba ezinkampanini.  

UNksz uMavuso waqala kwiBlack Management Forum

Uyise washona eneminyaka eyisishiyagalombili nokwenza ukuthi yena nabafowabo ababili nodadewabo oyedwa bakhuliswe wunina yedwa. 

Omunye omgqugquzelayo wuSolwazi uBonang Mohale nathatha izintambo kuye kwiBLSA. Uthi uMohale umfundise izinto eziningi.  

Unina wuyena abukela kuyena njengoba ethi wafunda kuyena ukuthi into oyiqalile kumele uyiqede uma ebuka indlela abakhulisa ngayo emva kokuthi kushone uyise njengoba agcina ekwazile nokubathengela ikhaya elithi bona.  

“Ngiyayithanda indlela aphokophela ngayo ukuthi abantu abamnyama kumele baphumelele, nendlela ayesebenzela ngayo ukuthi abantu abaphethe baphumelele. Ngiyayithanda indlela angenamahloni ngayo ngokufuna ukufukula abantu besifazane kanjalo nabantu abamnyama.

“Akanamahloni ngokuthi uma singakaboni abantu abamnyama beyinqwaba ezikhundleni, kusho ukuthi isekude le mpi ukunqotshwa. Uthi uma sisebabili, sisebathathu ezikhundleni, asikwazi ukuhlala sithi dekle. 

“Ngiyayithanda nendlela ayefakana ngayo emgqeni ngezinto ezifana nokuthi awukwazi ukuyongena emhlanganweni ungazilungiselele, awukwazi ukuba wumholi ongafundi, ukuhlulwa ukuhlonipha isikhathi. Wayekubuza nokuthi udingani ukuze uphumelele, egqugquzela nento yokunakekela umzimba, ukujima… indlela odla ngayo,” kuphetha uNksz uMavuso.

Okunye ngaye:  

  • Uzalelwe futhi wakhulela eSoweto, eGoli;
  • Unabantwana ababili;
  • Uphumula ngokulala noma abukele amafilimu;  
  • Usanda kufaka isicelo sokwenza iziqu ze-PhD eGibs. Une-Post-graduation qualification in Management yaseGibs.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page