UMnu uSibusiso Khathi, ongumunye wabanikazi beKhathi Charcoal yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Bangabafana bandawonye, bagabe ngeziqu zemikhakha ehlukene namakhono ehlukene. Bazithela ethubeni lebhizinisi lokukhiqiza amalahle angambiwa phansi. ULANGA KHANYILE uxoxe noyedwa

INDABA yaqala ngemva kokuthi abafana bandawonye beyoshaywa wumoya. Kulelo holidi labo ngo-2016 ithuba lokuqala ibhizinisi laziveza. Namuhla ibhizinisi selihlangene wena owabona sekuhlangana amalahle omlilo.

Izinsizwa zakwaKhathi KwaMashu, eThekwini, zingabanikazi beKhathi Charcoal, ekhiqiza amalahle ekhethelo, izinga eliphezulu nonga imvelo. Lezi zinsizwa zigabe ngeziqu zemikhakha ehlukene kanti loku kuhle ebhizinisini ngoba insizwa nensizwa inamakhono athile ukufukula leli bhizinisi lomndeni.

“Vele singabantu abalithandayo ibhizinisi. Phambilini sasike sadayisa kodwa sidayisa ezinye izinto. Ngo-2016 singabafana bandawonye, abafana bakwaKhathi, sasiseholidini enyakatho yaKwaZulu-Natali. Eholidini lethu sathuka soma sithola ukuthi amalahle ayashoda,” kusho uMnu uSibusiso Khathi, obhekele ezokumaketha ibhizinisi.

Emva kwaloko bathola ukuthi kwakunomphakathi waseJozini owawenza amalahle kodwa ilangabi laleli bhizinisi selicisha. Abafana bakwaKhathi sebebuyile eholidini, benza ucwaningo olunzulu ngokukhiqiza amalahle. Lwathela izithelo zokuthi ngoJanuwari ngo-2017 baqala ukukhiqiza amalahle i-lumpwood. Lolu hlobo lwamalahle akusilona olumbiwa phansi kanti luvela esihlahleni umkhaya. 

“Into enkulu ngomkhaya, phecelezi i-acacia, wukuthi yisihlahla esinameva nesiphazamisa imfuyo futhi sidla amanzi,” kuchaza yena, le nsizwa egabe nge-MBA: Marketing and Fnance yase-UKZN, i-BTech in Marketing yaseDUT ne-Sourcing & Supply Chain Management yase-UNISA.

UNtuthuko, oqondene nokudayisa, ezokukhiqiza nokuthengwa kwempahla une-Mechanical Engineering yaseMangosuthu University of Technology. UDumisani une-Bachelor of Administration yase-UKZN ne-Transport & Logistics Diploma.

Umsebenzi ususimeme kangangokuthi basanda kufaka omunye umfowabo uMthoko ebhizinisini. Loku kuhambisana nezinhlelo zabo zokukhula njengoba umsebenzi wakhe kuwukunakekela amakhasimende eKhathi Charcoal anjengoSPAR nezitolo zasemagaraji anjengoShell, Total no-Engen.

La makhasimende athe chithi saka eMgungundlovu, eManzimtoti, eJozini KwaZulu-Natali naseMthatha, eMpumalanga Kapa. Kulezi zindawo abazimele abane abasabalalisa amalahle, ikakhulukazi koshisanyama.

IKhathi Lumpwood Charcoal

USibusiso uthi: “Sibonga kakhulu ukuxhaswa esikuthola ikakhulu emalokishini aseKZN. Kuwona kukhona (uMlaza), KwaMashu, iNtuzuma, iClermont, KwaDabeka, eMayville namadolobha anjengoMthatha, kuTsolo, eMzinto, eSiphingo, eMgungundlovu naseManguzi.”

Yini abaziqhayisa ngayo ngamalahle abo? “Amalahle ethu ngawekhethelo, kanti ngokwezinga edlula awezimbangi zethu kanti awambi eqolo. Siziqhayisa ngokuthi avutha isikhathi eside kanti anentuthu encane; okungacekeli phansi imvelo.

Namuhla baqashe abantu abawu-15 abanekhono lokukhiqiza nabawu-10 betoho, ababaqasha njalo emva kwamasonto amabili ngesikhathi sokukhiqiza efemini yabo eseJozini.

Yebo kumnandi ukusebenza ndawonye bengandawonye kodwa cishe kunezinselelo zakho? “Hhayi… Inselelo enkulu kuba uma kunomngcwabo emndenini kanti kufanele sonke sibe khona, singakwazi ukusebenza,” kusho uKhathi.

Yini enkulu abayizuzile kusukela baqala? “NgoJanuwari sithenge ibhodwe lamalahle ngemali ebesikade siyonga eminyakeni emithathu edlule. Sithenge nemoto yomsebenzi entsha. Singene ezimakethe ezintsha; umsebenzi uyakhula.

Amabhodwe amalahle aseKhathi Charcoal

“Siyaziqhenya ukuthi ngokukhulisa umsebenzi kodwa siyakwazi ukuhlangabezana nesidingo samakhasimende,” kusho yena.

Phakathi kwezinselelo iKhathi Charcoal eke yabhekana nazo ubala ukukhahlanyezwa yiCOVID-19, okwaholela nasekulahlekelweni yizinto zomsebenzi.

Njengawo wonke amabhizinisi banezinhlelo ezinkulu ngekusasa. “IKhathi Holdings inezinhlelo ezinkulu esingeke sizidalule okwamanje,” kusho yena.

Baneseluleko kosomabhizinisi abasafufusa. “Kufanele baphokophele, bazinikele, bacwaninge imakethe abafuna ukungena kuyona,” kusho uMnu uKhathi.

Facebook: Khathi Charcoal

Twitter: @KhathiHoldings

Instagram: @khathiholdings

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page