AMAPHANTA AYISIBANI

KULELI sonto sibhale ngokuthi sebeyanda abantu abangamaphanta nabanganqeni ukuqala nokwenza amabhizinisi okungenzeka emehlweni abanye abukeleke phansi.  

Kulolu daba sithe esinye sezizathu sikhula isibalo samaphanta yingenxa kasomabhizinisi owusaziwayo uMnu uSbu Leope, odume ngelikaDJ Sbu.  

U-DJ Sbu ukhulise igama lesiphuzo sakhe iMofaya ngokuhambe esidayisa emgwaqweni, naye eba ngomunye wabantu abama emakhoneni omgwaqo nasemarenki badayise.

Njengamanje lesi siphuzo esinezinhlobo ezihlukene njengoba sekukhona nalezo ezihlohlozayo seziyatholakala nakwezinye izitolo. 

Omunye esike sabhala ngaye naye oqale ngokudayisa emgwaqweni wuMnu u-Itumeleng Lekomanyane, umnikazi weSandwich Nton Nton yaseGoli. Naye manje usenendawo adayisela kuyona nakuba esaqhubeka nasemgwaqweni.

Sibike nangoNksz uThobeka Ngcongo, umnikazi weZenovuyo Treats odayisa amakhekhe ezitebhisini zaseCity Hall eThekwini. UNksz uNgcongo ukwazi ukuzondla yena nomntanakhe ngale mali futhi ukhokhela nezifundo zakhe njengoba enza unyaka wokugcina enyuvesi kwi-BCom Finance.

U-DJ Sbu uvamile ukuthi abantu abaningi bavinjwa wukucabanga ukuthi abantu bazothini uma bephanta ngoba kunokubukeleka phansi. Uthi bakhohlwa wukuthi ukunqena amehlo abantu ngeke kubenzele lutho kodwa ukusukuma bayophanta kungashintsha impilo yabo.  

Angakanani amathuba okuthi isiphuzo sakhe besingasheshe singene ezitolo ukube akaqalanga wasidayisa, abantu basijwayela? Sithe singena ezitolo abantu bese besazi, nokusho ukuthi kuba lula nokusibona phakathi kwezinye ezaziwayo.

Ukube uLekomanyane walibala wukukhalela ukuthi uyahluleka ukuphasa umatikuletsheni nokunqena amehlo abantu ngabe akanaso isitolo manje futhi ngabe akanalo ibhizinisi elingenisa okungenani uR20 000 ngenyanga.  

Ukube uNksz uNgcongo uphike nabantu ngabe manje akasondele ekuqedeni izifundo zakhe, ngabe futhi uthwala kanzima ukuzondla yena nomntanakhe.

Yiqiniso ukuthi ukuqala nokukhulisa ibhizinisi akulula futhi akulona uhambo lukanoma wubani. Kudinga isineke, ukholo, isibindi futhi ukhuthale ngokuphindaphindiwe.  

Kodwa kunabantu abawabonayo amathuba nabanomqondo webhizinisi abangasukumile ngoba ukuze baqale kumele benze loku okungenza abantu bababukele phansi.

Kanti into ebalulekile ukuze ibhizinisi lisukume wukuthi uqale lapho ukhona nangaloko onakho. Okunye ukufunda futhi ukuthola ngendlela ngenkathi ukhula, wenza amaphutha kodwa abantu bewujwayela umsebenzi nomkhiqizo wakho. Lapho uqala ukhona akusho ukuthi yilapho uzophelela khona.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page