Maningi amathuba embonini yokufuya izinkukhu.

Isithombe: wuGoogle

Intsha ayiqalaze amathuba ekufuyeni izinkukhu, kuloba uTEBOGO MOKWENA

MANINGI amathuba akhona kwezolimo zemikhiqizo yezinkukhu futhi lesi yisikhathi sokuthi intsha iwasebenzise. Loku kuvele ngenkathi kunePoultry Sector Masterclass.  

Le ngxoxo ebisakazwa kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanjemanje ingenye yezingxoxo ezihlelwa wuphiko lukahulumeni lwezokuxhumana, iGCIS. 

Ezikhulumini bekukhona uDkt uNkhanedzani Nengovhela i-scientific manager in Animal Production emNyangweni wezoLimo, ukuBuyiswa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zasemaKhaya.

UDkt uNengovhela uthe intsha ayilisebenzise leli thuba elithembisayo. 

“Maningi amathuba eNingizimu Afrika okwenza imikhiqizo yezinkukhu njengoba ingeminingi kangako esiyidayisela amanye amazwe. Sisengayikhulisa le mboni futhi sivulele intsha amathuba ukuze ikwazi ukungena ezimakethe kule mboni. 

“Le mboni ngenye yalezo ezithuthuke kakhulu uma sikhuluma ngemfuyo. Ihlanganisa amachwane akhuliselwa inyama yenkukhu nalawo azalela amaqanda. Nezindlela esizisebenzisayo zokwenza le mikhiqizo zithuthukile,” kusho yena.

UDkt uNengovhela ugqugquzele intsha ukuthi icabange imisebenzi yokufuya izinkukhu nemikhiqizo yazo. Uthe buthuthuke kakhulu nobuchwepheshe obusetshenziswayo. Uthe intsha ingasebenza kuwona wonke amazinga kule mboni.

“Iningi layo (intsha) idinga ulwazi oluthe thuthu kodwa ubuchwepheshe bulula,” kusho yena.  

Ukhuthaze intsha ukuthi ibambisane namadela nabanye embonini.  

Imboni inamachwane akhuliselwa ukuthi ayohlatshwa abe yinyama bese kuba nalawo enza okunye. Sidinga intsha ezongena ekuchamiseleni kanjalo nasekukhiqizeni lezi ezinye izinkukhu okuthiwa yi-multiplier chicken production.” 

UDkt uNengovhela weluleke abafisa ukufuya izinkukhu ukuthi baxhumane nomNyango wezoLimo endaweni yabo ukuze bezozwa ngamathuba okuxhaswa ngemali.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: 

www.vutivibusiness.co.za 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page