Asigade singawaphindi amaphutha afanayo ekunqandeni isiqubu sesithathu seCOVID-19, kuloba uBusi Mavuso

KUYASIKHATHAZA sonke ukuthi kungenzeka kube nesiqubu sesithathu sokuhlasela kweCOVID-19. Ngesonto eledlule iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ihlabe ikhwelo lokuthi izinqumo ezenziwayo ngaloku kumele zisuselwe ebufakazini futhi sizimisele ukusiza. 

Kukhona esesikufundile ngokulwa nalolu bhubhane futhi kumele sizisebenzise lezo zifundo. Ubungozi bokuphinda amaphutha esesike sawenza emnothweni bucacile futhi buyaziwa. Kukhona izimboni ezithwele kanzima ngenxa yokuvalwa kwezwe.

Imboni yezokuvakasha eqashe inqwaba yabantu abangenamakhono atheni nabantu besifazane ithwale kanzima kakhulu. Ukuvalwa kwezwe okokuqala kwehlisa imali engenayo emahhotela ngo-97%. Izibalo ezintsha eziqhamuka eStatistics SA ziveza ukuthi namanje izinto zisengaphansi ngo-28% kwezaziyikona ngaphambi kokuvalwa kwezwe. Nezindawo ezifana nezokudlela zithinteke ngendlela efanayo njengoba iningi lazo lisebenza ngemali engaphansi kwalena ebingena ngaphambi kokubheduka kobhubhane.

Imboni yotshwala yona isivalwe izikhawu ezine kanti okokugcina kube ngePhasika. Le mboni ithe ilahlekelwe nguR36.6 billion kulezi zikhawu ezintathu zokuqala zokuvalwa. Kwadaleka umonakalo ngenxa yokuthi ukuvalwa kotshwala kwakungacaci kahle ukuthi kuzoba yisikhathi esingakanani, nokwasho ukuthi izinkampani zazingakwazi ukukuhlelela kahle. 

Le mboni ikhokhele ucwaningo ukubheka umphumela wokuvalwa kotshwala ekulalisweni kwabantu ezibhedlela, noluveze ukuthi ukwehla kokulaliswa kwabantu ezibhedlela ngo-60% kuyahambisana nobekwenzeka kwamanye amazwe lapho utshwala bebungavaliwe khona. E-United Kingdom ukulaliswa kwabantu ezibhedlela kwehle ngo-57% kwathi e-Ireland khona kwaba wu-62% no-54% e-USA.  

Ukuvalwa kogwayi kona kwakubheda kakhulu, yize yayivaliwe imboni esemthethweni kodwa ukubhema akushintshanga njengoba u-84% wabantu ababhemayo uqhubekile wakwazi ukuwuthenga ugwayi, ngokusho kolunye ucwaningo. 

Amanani ogwayi anyuke ngo-250%, nokusho ukuthi imboni esebenza ngokungemthetho ichumile, nokuyinto okuzoba nzima ukuyiqeda ngomuso. 

UmNyango wezeziMali ulindele ukuthi imali engena ngentela yokudayiswa kogwayi notshwala yehle ngoR24bn.  

Ngale nje kokwehla kwentela engenayo, omunye umonakalo omkhulu nongagqamile yilowo othinta ukuthikamezeka kwempilo yabantu. Izibalo zeStats SA ziveza ukuthi isibalo sabantu abaqashiwe embonini eyaziwa ngeyozohwebo sehle ngo-300 000 ngaphambi kobhubhane uma kuqhathaniswa namakota amathathu ngonyaka odlule. Iningi labaphelelwe wumsebenzi ngabesifazane. Lena yingxenye enkulu yale misebenzi engu-1.3 million esingakakwazi ukuyibuyisa selokhu kwaqala ubhubhane. 

Isicelo sami wukuthi asicabangisise ngesizokwenza ukuzama ukunqanda isiqubu sesithathu sokuhlasela kwegciwane. Kumele sivikele impilo nemisebenzi.

Sesiyawazi kahle umphumela wemigomo ethile emnothweni kanjalo nakwezempilo. Amabhizinisi asetshale imali ekwenzeni izindawo zokusebenzela ziphephe futhi yiloko okumele kugxilwe kukona – ukwenza izindawo ziphephe bese kudedelwa izinkampani ziqhubeke nokujwayela indlela osekusetshenzwa ngayo. Ukuvala izimboni nokulawula izikhathi zokuhamba kwabantu kudala umonakalo futhi kusenemibuzo ngemiphumela okunayo kwezempilo. Asibhalansise izinto.  

I-BLSA namalungu ayo ikulungele ukweseka uhulumeni kuloku. Kumqoka ukuthi kuxoxiswane, izinkampani zingakhombisa uhulumeni umonakalo ogcina wenzekile nosuke ungaqondiwe ngemigomo ethize bese kuboniswana ngokuthi kungenziwa njani ukunciphisa umonakalo emnothweni. 

Loku kuvuseleleka komnotho ebese siqalile ukukubona kulezi zinyanga ezimbalwa kusengozini uma senza izinqumo ezingaphusile. Asixoxisane, sithole izixazululo ndawonye.  

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu se-BLSA

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page