Inkinga kagesi izoxazululeka uma osopolitiki sebenesibindi sokushintsha imigomo enqindanayo, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO eledlule ngibhale ngokubaluleka kokuthi kube nogesi owanele ukuze kuvuseleleke umnotho. Cishe lena yiyona nto ethinta umgomo womnotho ebaluleke kunazo zonke kokumele sikulungise siyizwe kanti siyiBusiness Leadership South Africa, sizimisele ukweseka uhulumeni. 

Kuleli sonto ngikhuluma ngokuthi kungani kuyimboni ezimele kuphela engasisiza ukuthi siphumelele. Indaba yomgomo wokubuyekeza indaba kagesi isuka kude, ngesikhathi kusanda kuqala ukuba khona kukahulumeni wentando yabantu. Ngo-1998, kwaphothulwa usomqulu owawukhuluma ngephupho lokwethula ukuncintisana endleleni okuhlinzekwa ngayo ugesi ngokuthi kube nezinkampani eziningi ezenza lo msebenzi futhi ezizolwela ukudayisela abathengi ngamanani aphansi.  

Wawuyiphupho elalikhuluma ngokuthi abathengi bazogcina sebekwazi ukuzikhethela ukuthi ugesi bawuthenga kubani. Yize lo somqulu wawunezinhloso ezinhle kodwa abathile ababenezinye izinhloso balwa naleli phupho, nokwagcina ngokuthi uhulumeni angaqhubeki nalo. Kunaloko siqhubekile sakhula isibalo sabadinga ugesi kodwa ukukhiqizwa kwawo kona bekumi ndawonye, nokuholele ekutheni kuqale ukucinywa kogesi ngo-2007.

Kwaba wubugwala lokhu esabubona ngoba nje kusatshwa ukuthi kuliwe nababenezinhloso zabo ukuze kuphokophelwe ukuthi kwethulwe izinguquko ezazizokwenza ngcono izwe. 

Njengoba manje silwa nale nkinga kagesi, sidinga osopolitiki abanesibindi. Singakwazi ukuba nogesi owanele futhi othembekile kodwa kumele sigxile ekuguquleni imigomo masinyane. Okwethu wukuthi kumele sigxile ekutheni yini esifisa ukuyizuza kunokubheka ukuthi wubani okwenzayo nokuthi ugesi ukhiqizwa kanjani. Ukuncintisana kuzokwenza sigxile kulokhu okumqoka – amanani nokuthembeka kwagesi.

Eminye yemigomo edinga ukushintshwa isezandleni zethu. Njengothinta ukuthi izinkampani zikwazi ukuzikhiqizela ugesi bese kuthi lona osuke usele, ezingeke ziwusebenzise, ziwudayise uphakelwe izwe.

Njengamanje izinkampani zibhekana nomcikilisho wohlelo olubizayo wokuthola ilayisensi ukuze zikwazi ukuphehla ugesi ongaphezu kuka-1MW ngokusho kukaSchedule 2 we-Electricity Supply Act. Enkulumweni ebheka isimo sezwe ngoFebhuwari, uMengameli uCyril Ramaphosa uveze ukuthi lokhu kuzobuyekezwa.

Isikhulu esiphezulu sakwa-Eskom uMnu u-Andre de Ruyter sathi sizokweseka ukuthi izinkampani zivunyelwe ukukhiqiza ugesi kuze kufinyelele ku-50MW. Kodwa umNyango wezokuMbiwa Phansi namaNdla ushicilele ukubuyekezwa komthetho wathi kuzonyuswa kugcine ku-10MW.  

Akwanele loku. Ukudedela izinkampani ukuthi zisize ngokukhiqiza ugesi yiyona ndlela esinayo futhi esheshayo yokunyusa ukukhiqizwa kukagesi. Kumele isikali sinyuswe sifinyelele ku-50MW.  

Sikholwa wukuthi izinkampani zingatshala cishe uR150 billion emafemini amasha, ikakhulukazi kulawo angabe ezophehla ugesi ngelanga; nokuyiwona obiza kangcono njengamanje. Loku kungadala izinkulungwane zemisebenzi futhi kugqugquzele nabatshalimali kwezinye izimboni ngoba izinkampani zingabuyelwa yithemba ngokuhlinzekwa kukagesi.

Igxathu elilandelayo kungafanele lihambisane nomgomo ka-1998 wokuvumela izinkampani ukuthi zidayiselane ugesi. Izinkampani zingebe nawo amandla okwakha amafemu okukhiqiza ugesi owu-50MW kodwa zingavuma ukuwuthenga kulezo ezinawo amandla okwenze njalo.   

Lokhu kungaqinisa ukuhlinzekwa kukagesi, kukhuthaze abatshalimali futhi kwakhe namathuba emisebenzi. Lesi yisixazululo esingalethwa yimboni ezimele futhi singafezeka masinyane ngaphandle kokuthi kube nezindleko ezithwalwa wuhulumeni uma kungenziwa izinguquko ezifanele emgomweni.  

Imboni ezimele iyinsika nasekuhlinzekweni kukagesi ezweni lonke. Kusabe nemizuliswane emine yokuqoka abakhiqizi bakagesi abazimele neyayihambisana nezinhlelo ezingaphezu kuka-100, iningi lazo elaphothulwa ngesikhathi futhi ngesabelomali esasibekiwe.

Kuze kube yimanje lolu hlelo luhambe kahle futhi uhulumeni ubeluhola kahle futhi nezinqumo zicacile. Lena yiyona ndlela okumele kuqhutshekwe ngayo ukuqinisekisa ukuthi imboni ezimele iyaluthemba uhlelo futhi ingafaka izicelo inethemba lokuthi ayikho ingozi elengela kuyona.

Yimigomo emihle lena kodwa sidinga isibindi esasingenaso ngo-1998 ukuze siqinisekise ukuthi iyasetshenziswa. I-BLSA namalungu ayo izosebenzisa nohulumeni ukuqinisekisa ukuthi ugesi uhlale ukhona.

Icala elifakwe yiDNG Power lokuvimba ithenda kahulumeni yokuhlinzeka ngogesi ophuthumayo owu-2 000MW liyakhathaza. 

Ngiyethemba ukuthi lo mbango ngeke usibambezele ekutholeni isixazululo kule nkinga kagesi esinayo.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page