OMnu uNgwako Sekhula noMokgalakgathe Tladi, abasunguli benkampanini yezolimo i-VegeThenic

Isithombe: Sithunyelwe

Uthando lwemvelo nesayensi seluzale ibhizinisi lezolimo elihlukile ezinsizweni ezimbili ezingabalimi nezigabe ngeziqu zalo mkhakha. Baxoxe noMbele

BADLE umhlanganiso bebhincisela nxanye amaqembu abalimi abasafufusa awu-69 emazweni awu-23. OMnu uNgwako Sekhula noMokgalakgathe Tladi bahlomule ngoR15 000 kanti bazocijwa kulo mkhakha ngaphansi kohlelo i-Entrepreneurs Futures Network.

USekhula noTladi baqale ukugxila kwezolimo eminyakeni emithathu edlule. Batshala amaveji emva kokuphothula izifundo zabo zemfundo ephakeme eWits University ngo-2018.

USekhula noTladi, abaneziqu i-BSc in Cell Biology bathi uthando lwabo lwezemvelo yinto eyaqala besebancane.

Ngemva kokwethweswa iziqu laba balimi basebenze e-Bio Analytical Research Co-operation e-Auckland Park, eGoli, nokuthe ngo-2018 baqala i-VegeThenic, ibhizinisi labo lezolimo elizinze ePolokwane, elikhiqiza amaveji namakhambi ehlukene.

Echaza ngokusungula kwabo i-VegeThenic, UTladi uthi benza ucwaningo ngabantu abase bevele bekulo mkhakha, nokuyilapho bathola khona ukuthi iningi labalimi abasebancane libhekene nengcindezi enkulu ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu nokushoda kwamanzi.

“Sabe sesizakhela umklamo wethu omncane wezolimo ongenamhlabathi, nongezukudinga amanzi amaningi ukukhulisa ukudla okuningi emhlabeni omncane. Siyakuqonda ukubaluleka kokonga amanzi nokuba nomhlaba omningi ukuze kukhiqizwe ukudla, okungakho-ke sisebenzisa amanzi amancane kakhulu uma usiqhathanisa nabanye abalimi,” kuchaza uTladi.

UTladi uthi ukhule enothando olukhulu lwesayensi nemvelo.

“Lolo thando lukhule ngamandla ngokuhamba kweminyaka, okungenze ngakhuthazeka ukuthola izixaxululo zokukhiqiza ukudla okuzokwenza umehluko ebantwini nasemphakathini,” kuqhuba yena.

Lo mncintiswano obuwenziwe ngohlelo lobuchwepheshe besimanje ngoDisemba ngonyaka odlule, inhloso enkulu yawo wukugqugquzela ukusebenzisana nokuvula amathuba emisebenzi emiphakathini esathuthuka nedinga ingqalasizinda.

Bazophinde basizwe yi-Social Ventures Foundation, ezinze eMelika, ezofaka isandla ekubathuthukiseni, ibaxhase, iphinde isebenzisane nabo ekwakheni ubudlelwano phakathi kwabo nomphakathi.

“Sekuyisikhathi eside nginelukuluku nothando lwezesayensi. Isayensi ikufundisa amakhono amaningi ongakwazi ukuwasebenzisa kweminye imikhakha ehambisana nayo,” kusho uSekhula.

Laba balimi bathi abagcini ngokukhiqiza amaveji namakhambi ehlukene kodwa baphinde bacije nabanye abasafufusa nabasafisa ukugxila emkhakheni wezolimo, kubona okukhona ngisho nabaphila nokukhubazeka.

“Sikholelwa ekutheni ezolimo kumele zihlinzekwe ngisho ebantwini abahamba ngezihlalo ezinamasondo imbala,” kuphetha uTladi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page