UNkk uMaseru Mkhwane, weMazibuye Emasisweni Tourism Consulting Agency, omunye wabagqugquzeli bomkhankaso wokudala amathuba kubasikingqephu baseNingizimu Afrika phesheya

Izithombe: Zithunyelwe

Osomabhizinisi baseNingizimu Afrika abake bahlala phesheya babone isidingo sokusungula uhlelo lokusiza abasikingqephu abasafufusa. UZANELE MTHETHWA uxoxe nabo

IBHIZINISI lemfashini lingelinye elibhekene nezingqinamba ngenxa yezinga eliphezulu lokuncintisana nokungasekwa kwabasikingqephu eNingizimu Afrika. 

Ukuvumbuka kwezitolo ezidayisa izingubo ngamanani aphansi nezindwangu ezingekho ezingeni, kulimaze abasiki bengqephu abathembele ekuziphiliseni kulo mkhakha wemfashini. 

Umkhankaso omusha wokuthuthukisa osomabhizinisi kulo mkhakha uzokwesula izinyembezi abasikingqephu abebebalisa ngokulala kwekati eziko. Umkhankaso i-South African Fashion and Culture, osanda kwethulwa eThekwini, uhlose ukutakula abasikingqephu abadonsa kanzima ebhizinisini.

Lo mkhankaso usungulwe nguNkk uPily Mirazi wePilyvan Business Consultancy, osezinze eLondon. 

Uthi ngenxa yokwazi izingqinamba ezibhekene nosomabhizinisi baseNingizimu Afrika, njengoba naye esuka khona, kwenze acabange ukubavulela amathuba kwamanye amazwe. 

Akaqali ngomkhankaso wemfashini ukuvulela amathuba osomabhizinisi kodwa baningi nabanye bakweminye imikhakha abachushisile.

Emcimbini wokwethula lo mkhankaso obuhambisana nombukiso wemfashini, abasikingqephu bakhombise imisiko yabo egxile ekuqhakambiseni ubu-Afrika.

Omunye wemisiko ekhonjiswe kwiSouth African Fashion and Culture

Omunye wabasikingqephu wuMnuz uMdu Mavovo waKwaMakhutha, eThekwini, welebula i-Uriksha. Uthi ubesenesikhathi eside ewumsikingqephu kodwa kungahambi kahle ebhizinisini.

“Bengithunga kusukela ngo-2015 abantu bengafuni ukukhokha imali engiyibizayo ngoba abazi ukuthi nathi singosomabhizinisi kumele siphile. Ngize ngadikibala ngayeka, ngabuye ngaqala kahle ngonyaka odlule. 

“Ngiyathemba ukuthi amathuba okukhula ebhizinisini azovela, ikakhulukazi nakwamanye amazwe okuyinto engikade ngiyifisa,” kusho yena.

Imisiko kaMavovo, odume ngelikaMdu Stayela kwezemfashini, idle ngemibala yorisho basolwandle eThekwini.

UNksz uLondiwe Ndlovu, waseLadysmith weAhzyon Couture, uthi naye usemusha kulo mkhakha kodwa ithuba lokuba yingxenye yalo mkhankaso limnikeza ithemba kwezamabhizinisi. 

Echaza ngalo mkhankaso, uNksz uMaseru Mkhwane, weMasibuye Emasisweni Tourism Consulting Agency, uthi baxhumane noNkk uMirazi babona kumele lo mkhankaso ufukule osomabhizinisi kwezemfashini.

UNksz uMkhwane, oke wahlala iminyaka eyisishiyagalombili eLondon, ufunde ngesikhathi ekhona ukuthi kuqhakanjiswa kakhulu amasiko. 

Uthi imfashini ngenye yezindlela zokuqhakambisa amasiko namagugu, yingakho nabasikingqephu abazogxila kubona kuyilabo abalandela lesi sitayela.

“Sifuna ukuveza amasiko namagugu ethu kwamanye amazwe ngalo mkhankaso. Ngibonile ukuthi abasikingqephu abaningi bakuleli zwe balandela isitayela saseNtshonalanga. Izivakashi zakwamanye amazwe ziyathanda ukubona okwehlukile uma zifika e-Afrika, yingakho sikhuthaza labo somabhizinisi ukuthi bagxile kokwasekhaya,” kusho yena. 

Ugcizelele ukuthi bazogxila kubasikingqephu abasafufusa abasezindaweni ezisemakhaya. Uthe bazohambela zonke izifundazwe befuna abasikingqephu, abazoncintisana baphinde bayocobelelana ulwazi nabanye eLondon. Abanye balaba basikingqephu bazophinde babe yingxenye yombukiso iLondon Fashion Week ngonyaka ozayo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page