Ayisukunyelwe indaba yokushoda kukagesi, kuloba uBusi Mavuso

SEKUPHELE cishe iminyaka ewu-15 siphila nokushodelwa wugesi. Kunzima ukusho ukuthi sekuwudle kangakanani umnotho. Izibalo zisivezela ingxenye yesithombe njengokuthi imboni yokukhiqiza ilahlekelwe yimisebenzi ewu-400 000 kanti nenzuzo embonini ezimele isiyacikizela seloku kwaqala ukucishwa kukagesi ngo-2007.

Umonakalo omkhulu osuwenzekile emnothweni ujulile kanti awubonakali njengenqwaba yezinkampani ezinqume ukungatshali imali ngoba zingathembi ukuthi ugesi uzotholakala kahle.

Ngesonto eledlule umNyango wokuMbiwa Phansi namaNdla ucele abant ukuthi baphawule ngesiphakamiso sawo sokuthi ukungadingeki kwelayisensi uma uzikhiqizela ugesi kususwe ku-1MW, kunyuselwe ku-10MW. 

Leli yithuba lokuthatha igxathu eliya phambili ekulekeleleni izinkampani ukuthi zibe nogesi wazo owanele kodwa u-10MW awuhambi banga elitheni.  

Ukuba nogesi owenele ngenye yezinto ezimqoka kithina siyBusiness Leadership South Africa (iBLSA). Awukwazi ukuqhuba ibhizinisi ngaphandle kwawo, ayalimala onke amabhizinisi umsebenzi wawo ophazamisekayo. 

Abanye bayakwazi ukuthenga ama-generator nokunye okusizayo kodwa lokho kubashiya bengakwazi ukuncintisana kahle nezimbangi zakwamanye amazwe anogesi obiza kahle futhi ohlale ukhona. 

Ngisho sebenawo ugesi wabo kodwa ukuba khona kukagesi kuphazamisa labo abathenga kubona nokunye emnothweni. 

Akungabazeki ukuthi yini okumele yenzeke nakuba kumangaza ukuthi sesibe neminyaka ecishe ibe wu-15 ukulungisa lezi zinkinga kodwa asikazilungisi.

Impela izinto sezizimbi kakhulu kanti u-2020 wona ubumubi kakhulu njengoba sicinyelwe ugesi u-10% wonyaka. Sidinga ukushintsha indlela esihlinzeka ngayo ugesi. Loku sekunesikhathi kuxoxwa, akukenzeki nje ngoba osopolitiki bengazimisele futhi benezinhloso zabo.

Isikhathi esiningi siphikisana ngamacebo nangezinto okumele kungenelelwe ngazo ukuthuthukisa umnotho. Kodwa ukuba nogesi othembekile ngenye yezinto ezingaba nomthelela omkhulu ekukhuleni komnotho.

Uma singalungisa, izindleko zokuphatha ibhizinisi zingancipha, abakhiqizi bethu bangenza kangcono futhi singancintisana kakhulu namanye amazwe emhlabeni. Loko kungenza sidayise umkhiqizo othe xaxa, nokungandisa amathuba emisebenzi, kuphucule imiholo nentela eqoqwa wuhulumeni. Kodwa umbuzo uthi sizimisele kangakanani ukulungisa le nkinga?

Kukhona lapho sesike saphumelela khona. Uhlelo lwabakhiqizi bakagesi abazimele abasebenzisa ezinye izindlela zokuphehla ugesi hhayi amalahle olwaqala ngo-2010 selukhiqize ugesi ongu-6 422MW, omningi wawo osusetshenziswa ezweni.  

Uhlelo lokuthenga olwaba yimpumelelo kakhulu, lwancishiswa amanani futhi akwangaba bikho ngisho noyedwa othatha izinyathelo zomthetho kulabo abangaqokwanga.

Nokho ngenxa yezizathu ezithile lwavele lwamiswa esikhaleni emva komzuliswano wokuthenga owawungo-2015. Kwaba neminyaka kubambezelekile emva kokuphothulwa kwalezi zicelo kanti azikaze zibe khona ezinye kusukela ngo-2015. Yize nakuba i-Integrated Resource Plan, ebuyekeziwe emva konyaka odlule, ikubeka kucace ukuthi sidinga omunye ugesi ongaphehlwa ngamalahle ukuthi uthengwe. 

Umzuliswano wesihlanu uyaqhubeka manje kodwa sekuvele kunokubambezeleka nokudideka ngezicelo zeziphakamiso, okungazwakali kahle. 

Njengamanje izinkampani zidinga ilayisensi ukuze ziphehlele ugesi ongu-1MW ngisho kuwugesi ezifuna ukuwusebenzisa zona. Lokhu kuyaxaka, kuyabiza futhi kudla isikhathi sezinkampani. Yize umNyango wezokuMbiwa Phansi namaNdla uphakamisa ukuthi akunyuswe loku kufinyelele ku-10MW kodwa uMengameli no-Eskom sebephakamise ukuthi lokhu kumele kunyuselwe ku-50MW nokuzokwenza izinkampani zinyuse amandla azo okuzikhiqizela ugesi. 

Nokho umNyango wokuMbiwa Phansi uyasichitha lesi siphakamiso ngesiphakamiso sawo sika-10MW. Loku kukhombisa ukubuka izinto ugcine eduze futhi kulula isikhathi sokushoda  kukagesi ezinkampanini eziningi. 

Ukwanda kwabaphehla ugesi kungasiza kube nogesi othe xaxa, nokungaphungula ukushoda kukagesi ezweni.  

Kuphinde kube nesidingo sokubuyekeza nokushintsha izinto kwa-Eskom. Sekunesikhathi kuwumgomo ka-Eskom ukuguqula izinto ukuze uhlukaniswe kathathu, kube khona uphiko oluphehlayo, olusabalalisayo kanjalo noluwuthuthayo. Lapho kumele kube khona indlela ezimele yokuthenga ugesi kwabawudayisayo abashibhile noma ngabe bawobani.

Konke lokhu sekuvele kuwumgomo okhona nakuba ukungadingeki kwelayisensi ukuze ukhiqize ugesi owu-50MW kungaba kuhle kakhulu.  

I-BLSA izibophezele ekwesekeni uhulumeni ukuthi kwenziwe osekuvunyelenwe ngakho. Siyazibona izingqinamba okumele kudlulwe kuzona nokushintsha kohlelo okumele lulandelwe. 

Kodwa okukhulu siyabuqonda ububi bendlela isimo esiyiyo manje futhi siyakwazi okungenzeka uma kungathiwa izinto ziyalunga. Asikwazi ukumosha esinye isikhathi.  

Uma sikhuluma ngamandla emali yethu asikhulumi nje ngezinkomba zomnotho kodwa sikhuluma ngokubaluleka kokuzimela kwezikhungo zethu. Ngisanda kusho ukuthi ikhwelo lokuthi iBhange loMbuso alibe ngelikahulumeni ngokupheleleyo kungabiza futhi asikho isidingo. 

Ibhange loMbuso laseTurkey liphelelwe yisithunzi emveni kokuthi umengameli wakhona ezame ukulitshela ukuthi alenze izinto kanjani. Kumanje amandla emali ami ku-16%. 

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page