UMnu uKipas Melodi, umlimi waseHazyview, eMpumalanga, noNksz uKhutso Rapudubudu wakwaCheckers

Izithombe: Zithunyelwe

Usedayisela izitolo zaseShoprite nakwaCheckers umlimi owaziqalela ngengadi encane. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UQALE uhambo lwakhe ngengadi kwakhe eHazyview, eMpumalanga, edayisela abantu bendawo. Kodwa ukuhlangana kwakhe nelungu lehhovisi lenxusa lakwa-Israel kuguqule impilo yakhe njengoba namhlanje esedayisela izitolo zaseShoprite nakwaCheckers. 

UMnu uKipas Melodi, oxoxe neVutivi News, uqale ukuba wumlimi ngo-2006 emva kokubona igebe lokushoda kwesipinashi.  

“Kade ngangifisa ukuba ngumlimi ngoba yimboni enkulu lena,” kusho yena.

Waqala ukudayisela abadayisi bendawo ispinashi. Nokho ukwanda kwancintisana nabo kwenza kwaba lukhuni ukuthi aqhubeke nokwenza inzalo ngesivuno sakhe. UMelodi, osedayisa izinhlobo ezihlukene zamaveji, uthi kwaqala kwaba nombango wamakhasimende. 

“Kwagcina sekunabadayisi abaningi futhi sekukubi. Owayethenga kimina wayengasakwazi ukuthenga yonke into. Ngangizama ukudayisa okusele kodwa okuningi kwakonakala,” kusho uMelodi. 

Nokho zishintshile izinto ngenkathi ehlangana nenxusa lakwa-Israel.  

“Ngahlangana no-Isaac Isaac, obhekelela ezolimo ehhovisi lenxusa lakwa-Israel, nowasisiza kakhulu. Wathatha abalimi abayisihlanu nami wayosikhulumela kuhulumeni. Abathathu kulabo balimi abasekho kanti labo abasala bathole ithuba lokudayisela uShoprite noCheckers,” kusho yena.

UMelodi uqale edayisa amakesi ambalwa ka-green beans nombila ezitolo ezimbalwa zaseShoprite nakwaCheckers ngo-2012. Namhlanje usedayisela amakhulu ezitolo zakwaShoprite eGauteng u-green beans, upelepele nethanga. 

Uthi ukusebenzisana kahle noqondene nokuthengela lesi sikhondlakhondla sesitolo, uNksz uKhutso Rapudubudu nabanye abenza lo msebenzi, yikona okumlethele impumelelo.

“UKhutso nethimba (lakhe) banginika ulwazi ngezinto ezenzekayo futhi kanjalo neziphakamiso ngokuthi ngitshale ziphi izinto ezishodayo,” kusho lo mlimi.

“Basinika izeluleko ngamathuba uma kukhona abashoda ngakho uma abalimi kwezinye izindawo bengakwazi ukuletha imikhiqizo ethile. Bayangisiza nangezinye izinto ezifana nokuthi izitshalo ezithile zidingeka nini nokungisizayo ngenze izinqumo eziphusile.”

Uthi lobu budlelwano obuhle phakathi kwakhe nathenga kuyena kumsizile wakwazi ukumelana nobunzima bokuguquka komnotho ngenxa yeCOVID-19. 

“Lobu budlewano bungisize kakhulu. Bungisize ngazazi ngimi kuphi kule mboni imvamisa izinto eziguqukayo kuyona. Ngenxa yakho ngiyazi ukuthi ngitshale ini futhi nini ukuze ngisebenzise umhlaba ngendlela efanele,” kuphetha uMelodi. 

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusiness.co.za

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page