UMnu uMondli Ndlela, umnikazi weGrafton Street Trading and Projects yaseThekwini, KwaZulu-Natali, egxile kwezokuvikela

Izithombe: Zithunyelwe

Uqale ewunogada osenenkampani yonogada nezinye kweminye imikhakha. Ukuzimisela kulo msebenzi kwenze wagcina ethole ithuba lokuqeqeshelwa ukuba yimenenja. Uxoxe noZANELE MTHETHWA

UFUNA ukubuyisa isithunzi konogada usomabhizinisi naye owaqala kulo msebenzi abanye abawuthathe njengophansi.

UMnu uMondli Ndlela, umnikazi weGrafton Street Trading and Projects, waqala ewunogada, umsebenzi awenza iminyaka eyisikhombisa ezitolo ezehlukene. 

Uthi ukwazi kahle ukubukelwa phansi konogada, abathathwa ngokuthi abafundile futhi bahola amakinati.

Nokho akavumanga ukubukelwa phansi nokuthi kuvimbe amaphupho akhe. Yize lingaphumelelanga iphupho lokwenza izifundo ze-video technology, wazitshela ukuthi kukhona lapho ezophumelela khona.

“Ekhaya sasiyizingane eziyisithupha, singenaye ubaba, obekwenza singatholi konke ebesikufuna. Ngesikhathi ngiqeda ukufunda, ngabhalisa eML Sultan (osekuyiDurban University of Technology) kodwa ngangaqhubeka ngoba ngingenayo imali yokufunda. Ngakhetha izifundo ze-video technology ngoba nganginekhono lokushutha,” kulanda yena.

UNdlela, okhulele eNtshongweni, entshonalanga yaseThekwini, kodwa osenomuzi eNew Germany, eThekwini, uthi indlela ayewenza ngokuzimisela ngayo umsebenzi, wagcina ethola ithuba lokuqeqeshelwa isikhundla sokuba yimenenja kwaWoolworths.

Uthi waqeqeshwa eGoli, wagcina esebenza iminyaka eyisikhombisa kule nkampani. Ngo-2010 wathatha isinqumo sokuziqalela ibhizinisi, athe kwafika kuqala elonogada.

”Ngesikhathi ngiwunogada ngathola ukuthi lo msebenzi ukwiTop 10 kuleyo eqasha kakhulu. Ngenhlanhla mina ngangena kulo mkhakha kusafundwa ngempela, nami ngabamba lezo zimiso. Ngikhethe ukuqala ngalo msebenzi ngoba yiwona ebengiwuqonda kangcono futhi ngiwuthanda,” kusho uNdlela.

UNdlela nabanye bonogada baseGrafton Street

Uthi kumsizile ukuba wumngani wezincwadi ngoba ukwaze nokucwaninga kahle ngebhizinisi. Enaba ngokubaluleka konogada, uthe bayingxenye yomgogodla womnotho. UNdlela uke wenza izifundo zeBusiness Administration eRegent Business School. Yize engaziqedanga lezi ziqu, uthe wavuleka amehlo ngendlela yokuphatha ibhizinisi. 

“Ngafundiswa ukuthi unogada ubalulekile ngoba ngisho esitolo, ikhasimende libona yena kuqala. Onogada yibona abagada imali uma ithuthelwa emabhange nasezitolo. Izikhulu eziphethe izwe zigadwa yibona. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngibuyisa isithunzi sonogada, bafundiswe nangendlela okumele baziphathe ngayo,” kugcizelela uNdlela. 

Wengeze ngokuthi onogada akumele bavume ukubukelwa phansi ngoba yibona abathenjiwe ezweni. Ulinganise nangezindawo ezihlala abadla izambane likapondo, athe zigadwa yibona.

Inkampani yakhe ivulele amathuba omsebenzi abantu abawu-100. Uthi baqasha izisebenzi eziyitoho eziwu-30 uma kunemisebenzi ephuthumayo. 

Inkampani yakhe isingene nasemikhakheni wezokwakha nowokuhlanza. Uthi kuyathembisa kwezokwakha njengoba sebeke bathola umsebenzi emNyangweni wezokuThutha.

Akagcinile ngomsebenzi awenza manje. Usezinhlelweni zokubhalisela ukuba nesikhungo sokuqeqesha onogada. Isikole sokuqeqesha ufisa sibe sezindaweni ezisemakhaya ngoba intuthuko yakhona ibalulekile.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page