UMnu uBulelani Balabala, umsunguli we-IAF Brands neTownship Entrepreneurs Alliance

Izithombe: Zithunyelwe

Ulwela ukuhlonishwa kosomabhizinisi baselokishini aphinde abaphonsele inselelo kwabona uqobo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

UKUTHI ibhizinisi lizinze elokishini akusho ukuthi umkhiqizo walo awukho ezingeni, akusho ukuthi kumele umkhiqizo walo ushibhe futhi akusho ukuthi lizohluleka ukwenza umsebenzi.  

Lezi ngezinye zezinkolelo ezibambezela ukukhula kwamabhizinisi azinze elokishini, nokungezinye zezinto uMnu uBulelelani Balabala aphezu komkhankaso wokuziguqula.

UBalabala, oneminyaka ewu-16 asungula i-IAF Brands, inkampani egxile ekukhangiseni amabhizinisi ngezindlela ezihlukene, uthi nakuba yena kumvulela iminyango ukuqhamuka nokuzinza elokishini kodwa izinkolelo ezingezinhle ngosomabhizinisi abafana naye ziwalimazile amanye amabhizinisi aselokishini.  

Uthi ababukela phansi osomabhizinisi abazinze elokishini into abangayazi wukuthi bangabanye babantu abanemiqondo ephusile yokwenza izinto zenzeke ngisho lapho kungekho olutheni khona.

“Nginokubatshela abantu uma bebuza ukuthi lo mqondo wokucabanga nokwenza izinto ngendlela ehlukile ngiwuthathaphi, ngithi ngiwuthatha kumama wami nogogo wami ngoba yibona abantu obuthola ukuthi bathatha isaka lamawolintshi libe yinto yokugeza, bathathe izitsha zika-ice cream zibe u-Tupperware. Kahle-hle uma uyicabangisisa; yizo lezi zinto izinkampani ezenza imali ngazo ngoba ziyakwazi ukuthi zizikhangise zidayisele abantu.

“Ngiyaye ngithi awukwazi ukuqhamuka elokishini kodwa ungakwazi ukwenza izinto ngendlela ehlukile. Kodwa kumele ukwazi ukukusebenzisa lokho futhi uziqhenye ngakho,” kusho yena.

UBalabala uphila ngokweluleka osomabhizinisi baselokishini

Namhlanje i-IAF Brands iqashe abantu abawu-12 abasebenza ngokugcwele nabawu-36 abayitoho. Sebeke basebenza nezinkampani ezifana neMofaya, isiphuzo sikaDJ Sbu, iPwC, omasipala, iFNB nezinye eziningi.  

Uthi kokunye akakholwa uma ebheka emuva ebuka imiklomelo aseke wayiwina nokuthi ukwazi ukondla umndeni wakhe namathuba asewatholile.

UBalabala uthi ukubekezela iminyaka eyisikhombisa yokuqala kunzima okwenze waphumelela ngoba ukube waphonsa ithawula ngaleso sikhathi izinto zibheda ngabe asimficanga lesi sikhathi lapho izinto sezihamba kahle khona.

“Ngiyakhumbula ngiqala mina ukuthi ukuzisebenza kwakungeyona into ejwayelekile futhi ngangimncane kakhulu. Ukuchazela umndeni wami, abangani nomakhelwane ukuthi yini lena engizama ukuyenza ngoba ngiyakhumbula ukuthi iminyaka eyisithupha, eyisikhombisa yokuqala ngangenza imali ephakathi kukaR180 noR380 ngenyanga. Izinsuku zokuqala ngangenza uR1 noma kokunye uR5 ngosuku, ilokhu yehla yenyuka. Uma uphupha, iphupho elakho, ngakho kubalulekile ukuthi ulimele,” kusho uBalabala.

Uthi enye into ebe yinselelo wukuthi akafundile. Wagcina isikole engasiqedanga njengoba agcina kuGrade 9. 

Uthi izinto eziningi ezimayelana nokuphathwa kwebhizinisi uzifunde ngendlela nangokwenza amaphutha ezifundisa yena.

Eqala ukuzisebenza, uBalabala waqala ngokudayisa amaswidi, kwalandela i-internet café ngakubo eTembisa, eGauteng. 

NgoJanuwari ubedayisa izincwadi abantwana abazidingayo uma kuvulwa izikole. Ekhula wayenephupho lokusebenza embonini yezobuchwepheshe. 

Muzwe echaza ngokubaluleka kokubekezela ebhizinisini.

Uthi enye into eshintshe impilo yakhe yizincwadi. Uthi into eyamnika ukuzethemba nokholo kakhulu yincwadi yokuqala ayifunda ethi How Faith Works kaFrederick Price. 

Mlalele echaza ngegalelo lezincwadi empilweni yakhe. 

Ezinye zezinto uBalabala asezenzile ukhulisa osomabhizinisi baselokishini wukusungula iTownship Entrepreneurs Alliance (iTEA), inhlangano yosomabhizinisi abazinze emalokishini nasemakhaya abangaphezudlwana kuka-47 000.  

Ngale nhlangano inhloso wukulethela labo somabhizinisi ulwazi ngamathuba akhona osomabhizinisi, ukulekelelana nokuchushisana kwasebenolwazi nesipiliyoni nokubasiza bathole amakhono anezitifiketi ngokusebenzisana namanyuvesi athize.  

Uthi enye inhloso wukuthi kumele abangamalungu abo bathole amakhono azobanikeza ukuzethemba ukuthi ngisho kuthiwa baxoxisana nezinkampani ezinkulu kodwa bangabi novalo futhi baxoxisane nazo ngokuzethemba.

Nakuba ebalwela osomabhizinisi baselokishini kodwa uthe nabo kukhona abadinga ukukuphucula.

“Hlukanani nokubiza imali engaphansi kwalena okufanele niyikhokhise abantu. Uma uzozigabisa ngamanani kuphela uzoba nenkinga ngoba uyohlale ekhona umuntu oshibhile kunawe. Kumele uma wakha ibhizinisi ucabange ingomuso, uzimisele ukulikhulisa lifike ezingeni lomhlaba futhi lidale namathuba emisebenzi,” kweluleka uBalabala.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page