UMnu uMakatu Tshivhula, umnikazi we-The Light Candles yaseSoweto, eGoli

Izithombe: Zithunyelwe

Ungenisile ebhizinisini angalifundelanga. Wenza ezibukwayo ebhizinisini lokwenza amakhandlela. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

EMVA kokuphothula iziqu zokuba yi-psychologist enyuvesi, akathathangwa efisa ukuqhubeka enze i-Honours kanti imizamo yokuthola umsebenzi kulo mkhakha awufundele ayiphumelelanga.

Ngoba wayazi ukuthi mancane amathuba okuthi athole umsebenzi ohambisana nakufundele uma engenayo i-Honours washeshe wakwamukela ukuthi kuzomele athathe noma yimuphi umsebenzi oqhamukayo.

Yiyona ndlela lena uMnu uMakatu Tshivhula, oneminyaka ewu-22, umnikazi we-The Light Candles, aqala ngayo embonini yamakhandlela njengoba athola umsebenzi kwenye inkampani ekhiqiza amakhandlela.

Kwathi esanda kuqala nje wazizwa ukuthi usekhaya njengoba wavele wawuthanda ngendlela emangalisayo umsebenzi, kangangokuthi washeshe wanquma ukuthi yiyona nto asezogxila kuyona.

“Ngenyanga yokuqala ngifikile ngabona ukuthi yilona umsebenzi engifuna ukuwenza, maningi amathuba okukhula futhi kuningi umuntu angakwenza. Zaziningi izinto engangibona ukuthi singazifaka kodwa uyabona uma ibhizinisi kungelona elakho awukwazi ukwenza noma yini oyithandayo,” kusho le nsizwa ekhulele eSoweto, eGoli, nasePolokwane, eLimpopo. 

“Yiyona nto eyangigqugquzela ukuthi ngiqale elami ibhizinisi. Ngaphuma kuleyo nkampani. Nginenyanga ngiqalile ngathola umuntu owathi uzotshala imali enkampanini ngasekupheleni konyaka odlule.”

Emva kokuhlela izinto ngononina baqalile umsebenzi ngoFebhuwari nonyaka njengoba benomshini okwazi ukukhiqiza amakhandlela awu-160 ngemizuzu engu-30.

Ingadlangadla yomshini wase-The Light Candles wokwenza amakhandlela

I-The Light Candles iqashe abantu ababili abasebenza ngokugcwele kanti kukhona nabanye abathathu abahlomulayo ngokusebenza kwayo.  

UTshivhula uthi intshisekelo yokuzihlupha ngolwazi kunoma ngabe yini ayenzayo yiyona emvulele leli thuba.

“Kusukela ngisesenyuvesi, iminyaka emibili kulena emithathu engayifunda ngangiwuweta kodwa ngafunda yonke into ongayicabanga kangangokuthi ngingavula indawo yami yokudla. Nalana (esaqashiwe) ngazitshela ukuthi (ngizothola), lonke ulwazi nokuholele ekutheni sihlale phansi nomqashi wami ngoba ebona igalelo lami efuna ukuthi ngibe wuphathina wakhe kodwa ngabona ukuth sinemibono engafani nokusho ukuthi izinto zizoshayisana,” kusho uTshivhula, owakhuliswa wunina ngemva kokushona kukayise esemncane.

Uthi enye into ayithandayo wukuthi uma wakha ikhandlela ususa into phansi igcine isihlangene kanjalo nokuxoxa namakhasimende ngokusizakala kwawo njengoba amakhandlela esiza abantu ngezindlela ezihlukene.

“Ngisho abantu uma sebebuya bezokutshela ukuthi basizakale kanjani… konke lokho kuyagqugquzelana,” kusho yena.  

UTshivhula uthi abantu abathenga kakhulu ngabantu abawasebenzisela ukwelapha; kungaba ngomthandazo noma ngesiNtu njengoba ethi yibona abathenga inqwaba yamakhandlela ngesikhathi futhi bathenga imibala enhlobonhlobo. 

Amanye amakhandlela ase-The Light Candles asetshenziselwa izinto zesiNtu

Uthi wabona ukuthi leli yibhizinisi eliyohlale likhona ngenxa yokuthi kukhona izindawo ezingenagesi kanti noma ukhona kuyenzeka uhambe.

Amakhandlela ase-The Light Candles abiza kusukela kuR25 kuye kuR40, kuye nokuthi umuntu ufuna nhloboni. 

Enye inhlobo yamakhandlela enziwa e-The Light Candles

Umsebenzi ukhuliswa wukuthi abantu bayatshelana kanjalo nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuzikhangisa.  

“Into engijabulisayo selokhu ngiqalile wukubona indlela abantu abangeseka ngayo nendlela abangikhuthaza ngayo. Ngithola imiyalezo ngisho ebantwini (bakwamanye) amazwe ababuzayo ukuthi ngiqale kanjani. Ngiyakuthanda naloko ukukhuthaza abantu ngokuzisebenza ngoba noma kunzima kodwa kuya nokuthi uwumuntu okwazi ukubekezela kangakanani.”

Uthi into eyinselelo wukuhamba kukagesi kanti abakwazi nokusebenzisa igesi ngoba kuyingozi ngenxa ye-wax abakha ngayo amakhandlela. Enye wukusabalalisa amakhandlela kahle futhi nokushoda kwabasebenzi ngoba baqashe ababili ngenxa yokuthi yiwona mandla abanawo kodwa badinga abangaphezu kwaloko.

Uthi nakuba enesifiso sokuqhubeka nezifundo ze-psychology ngelinye ilanga kodwa okwamanje azogxila kuzona ezokuphatha amabhizinisi ngoba yilapho efuna ukukhula khona.

“Iphupho lami ukuthi sibe khona yonke indawo e-Afrika ngoba ngike ngenza ucwaningo, ngathola ukuthi emazweni afana neZambia naseNamibia ugesi uma uhambile khona, uhamba amahora angu-18, nokusho ukuthi uba khona amahora ayisithupha kuphela. Ngingathanda ukubona amaloli egcwele amakhandlela eya koNigeria nakwamanye amazwe. Lapha ezweni ngingathanda ukuba nendawo yokukhiqiza amakhandlela kuzo zonke izifundazwe ngoba sengiwathumele yonke indawo.”

Uthi nakuba esebenzisa izinkundla zokuxhumana kodwa akakholelwa esitolo esisebenza nge-internet ngoba uthanda ukuxoxa namakhasimende ubuso nobuso ngoba ukholwa wukuthi yiyona ndlela yokujabulisa nokugcina amakhasimende. Nokho uyazi ukuthi ngeke akwazi ukuba khona yonke indawo ngaso sonke isikhathi nokuthi kuyomele adedele amatomu uma inkampani ikhula.

Instagram: @lightcandlesza

Facebook: The light candles 

Twitter: @lightcandlesza

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page