Ama-e-hailer ayishintshile indlela okuthuthwa umphakathi ngayo

Izithombe: wuGoogle

Idinga ukufakelwa izibuko eyezithuthi zomphakathi ezisebenza ngobuchwepheshe besimanjemanje. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUNINGI osekushintshile ngenxa yokuthuthuka kobuchwepheshe emhlabeni. Enye yazo yindlela umphakathi othuthwa ngayo njengoba sekwaba khona izimoto umuntu azibiza “ngokugingqa isithupha” kwi-internet bese ifika qathatha lapho ekhona izomlanda, phelecezi ama-e-hailer.

Lezi yizimoto zezinkampani ezifana no-Uber noBolt, owaqala waziwa ngoTaxify. Lezi yizimoto ezitholakala noma yikuphi futhi noma ngasikhathi sini. Yize sezike zaba khona izigameko ezimbalwa kodwa imvamisa zithathwa ngokuthi ziphephile ngoba ngaphambi kokuthi ugibele uthola yonke imininingwane ngomshayeli, imoto kanjalo nokuthi uzokhokha malini futhi kukuwena ukuthi imali ibanjwa ekhadini lasebhange noma ukhokha ukheshi. 

Nakuba ukufika kwalezi zimoto kwandisele abagibeli izinhlobo zezinto zokuthutha abangakhetha kuzona kodwa futhi kukhona lapho konakale khona embonini yokuthutha umphakathi ngokusho kweKhomishini yokuNcintisana.

Muva nje le Khomishini ikhiphe umbiko ngocwaningo ebilwenza ngezokuthutha umphakathi muva nje, oluveze ukuthi ukungena kwalezi zimoto ezisebenza ngobuchwepheshe besimanjemanje kuyabalimaza abasebenza ngamatekisi abizwa ngama-metered taxi

IKhomishini yokuNcintisana isiphakamise ukuthi akube noguquko endleleni okulawulwa ngayo ama-metered taxi ukuze ezokwazi ukuncintisana kahle nalezi zimoto ezisebenza ngobuchwepheshe, uma kungenjalo ithe kuzoqhubeka ukungaboni ngaso linye phakathi kwalezi zinhlangothi zombili, nethi kubeka impilo yabagibeli engozini. 

UKhomishana uMnu uTembinkosi Bonakele uthe ukufika kwama-e-hailer kuguqule indlela ama-metered taxi abejwayele ukusebenza ngayo kanti nokuba nedumela kwalezi zimoto ezisebenza ngobuchwepheshe kwenzeke abashaya umthetho bengalindele.  

“Ama-metered taxi awazanga ukuthi amelane kanjani nalolu shintsho futhi aphuzile ukuthi nawo ethule ubuchwepheshe. Izithuthi ezisebenza ngobuchwepheshe zithembele ebuningini babantu nokwenza ukuthi ngesikhathi banda abantu abazisebenzayo kube lukhuni kwabasha abafisa ukungena embonini ngoba onabantu abaningi nguyena okhonyayo.  

“Ukuthenjwa kwalabo abafika kuqala nalolu hlobo lwezimoto kanjalo nokukhula kwedumela labo kwenza kube lukhuni kwaba-metered taxi noma abanye abantu abasha abafisa ukwethula lolu hlobo lwezithuthi ukuthi bethule ubuchwepheshe bama-app obuzoncintisana nalaba asebenesikhathi baqala,” kusho yena

Ama-metered taxi athwele kanzima ngenxa yama-ehailer

Ngokwalo mbiko, u-Uber yiwona owafika kuqala eNingizimu Afrika ngo-2013, kwalandela uBolt ngo-2016, kwathi ngo-2019 kwafika i-In Driver. 

Kukhona izinkampani ezincane esezike zazama kodwa zahluleka ezinjengo-SnappCab, Ryda noScoopa Cab. 

Nawo ama-metered taxi azamile ukwethula ama-app awo afana no-Yookoo no-Cruise App kodwa awazange abe nesasasa. 

Umbiko kweKhomishini yokuNcintisana wengeze ngokuthi ukwengeza imihlomulo efana nokuthi abagibeli abangamakhasimende aseFNB akwazi ukukhokha ngama-ebucks kanjalo nama-Voyager miles kwabasebenzisa amabhanoyi akwaSAA ngezinye zezinto ezenza abagibeli bancamele u-Uber.

UBonakele uthe izinto ezimqoka ezinciphisa ukuncintisana kule mboni wukuthi umthetho uthi ama-metered taxi kumele asebenzele endaweni ethize kanti izimoto zobuchwepheshe zikwazi ukuthola umgibeli noma yikuphi lapho ziseduze naye.

Abama-metered taxi uma sebemshiyile umgibeli lapho ehla khona baphindela emuva bayopaka bengagibelise muntu kodwa akunjalo kulezi zobuchwepheshe ngoba umuntu uyakwazi ukucosha omunye umgibeli uma esemehlisile omunye.

IKhomishini iphakamise ukuthi kumele kuphele loku kunqindwa kwama-metered taxi nawo avunyelwe ukuthutha abagibeli noma yikuphi ngoba lokho kuzokwandisa ukuncintisana ngoba umthetho uthatha lezi zimoto zobuchwepheshe ngokuthi nazo zingama-metered taxi.  

Iphinde yaphakamisa nokuthi kumele uguquke nomthetho olawula imali ekhokhiswa abagibeli njengoba njengamanje leyo ekhokhiswa ngama-metered taxi inqunywa wungqongqoshe wezokuthutha kanti kuma-e-hailer yibo ubuchwepheshe qobo kanjalo nokuthi abagibeli bazisebenzisa kangakanani obunquma inani eligcina likhokhiwe. 

Okhulumela o-Uber uthe bayasamukela isiphakamiso sokuthi abanganqindwa indawo abasebenzela kuyona ngoba loko kuhambisana nabakholelwa kuko, okuwukuthi umshayeli osebenzisa ubuchwepheshe babo azikhethele ukuthi usebenza nini kanjani, nokuzosho ukusebenza ngokukhululeka noma yikuphi.

IKhomishini ikhalile ngokubambezeleka kokukhishwa kwezimvume zokusebenza kwalezi zimoto njengoba ithole ukuthi u-79% wazo usebenza ngaphandle kwezimvume ngenxa yokubambezeleka emNyangweni wezokuThutha.  

Ithe kungakuhle kube nophiko lwamaphoyisa iSAPS oluzobhekana nezigameko ezithinta ukuthuthwa komphakathi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page